Antropologia Zapowiedzi wydawnicze

Szesnasty numer „Filozofuj!”: Zrozumieć emocje już od 2 sierpnia!

Od 2 sierpnia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić szesnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Zrozumieć emocje. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 4 września. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: dr Joan­na Krzemkowska-Saja


Dro­dzy Czytelnicy,

emo­cje towa­rzy­szą nam na co dzień, mogli­by­śmy się więc spo­dzie­wać, że nie mają przed nami żad­nych tajem­nic. Nic bar­dziej myl­ne­go. To jed­ne z naj­bar­dziej tajem­ni­czych zja­wisk, któ­rych natu­rę pró­bu­ją prze­nik­nąć nie tyl­ko filozofowie.

Pierw­sza tajem­ni­ca to samo zna­cze­nie sło­wa „emo­cja”. Owszem, każ­dy z nas był przy­naj­mniej raz zako­cha­ny, smut­ny, zazdro­sny, wpadł w gniew albo się bał. To wszyst­ko przy­pad­ki emo­cji, któ­re mogli­by­ście wymie­nić bez dłuż­sze­go namy­słu. Ale czy emo­cją jest np. poczu­cie zain­te­re­so­wa­nia czymś lub kimś, poczu­cie pew­no­ści, że coś jest praw­dą, albo nuda? Co czy­ni emo­cję emo­cją? Czym ona róż­ni się od innych naszych sta­nów men­tal­nych takich jak prze­ko­na­nia, pra­gnie­nia, percepcje?A pytań jest jesz­cze wie­le. Co wła­ści­wie robią emocje?„Koloryzują” świat, w któ­rym żyje­my, pro­jek­tu­jąc nań war­to­ści takie jak pięk­no, brzy­do­ta, dobro lub zło? Moty­wu­ją nas do podej­mo­wa­nia dzia­łań, któ­re słu­żą prze­trwa­niu? Czy może pozwa­la­ją odkry­wać auten­tycz­ne cechy pięk­na, brzy­do­ty, dobra lub zła, któ­re ist­nie­ją w świe­cie? Czy bez emo­cji byli­by­śmy w sta­nie podej­mo­wać decy­zje? Czy zacho­dzą bar­dziej w naszym umy­śle, czy bar­dziej mają cha­rak­ter cie­le­sny, fizjo­lo­gicz­ny? Czy emo­cje są racjo­nal­ne? Jaką rolę odgry­wa­ją w naszym życiu moral­nym? Czy są koniecz­nym skład­ni­kiem cno­ty, czy cno­ty tej wro­giem, któ­ry musi zostać ujarzmiony?

U pod­staw roz­wa­żań o emo­cjach leży nadzie­ja na lep­sze zro­zu­mie­nie natu­ry ludz­kiej i roz­wią­za­nie zagad­ki doświad­cza­nia roz­dar­cia wewnętrz­ne­go, któ­re­go bole­sna wia­do­mość pobrzmie­wa już w roz­wa­ża­niach Pla­to­na, a któ­re w spo­sób nie­zwy­kle wyra­zi­sty i dra­ma­tycz­ny ujął św. Paweł: „Nie rozu­miem bowiem tego, co czy­nię, bo nie czy­nię tego, co chcę, ale to, cze­go nie­na­wi­dzę – to wła­śnie czy­nię” (Rz 7, 15).

Auto­rzy niniej­sze­go nume­ru mają na celu przy­bli­żyć Wam, dro­dzy Czy­tel­ni­cy, nie­któ­re z wyżej wymie­nio­nych pro­ble­mów i pytań zwią­za­nych z ludz­ki­mi (i nie tyl­ko) emo­cja­mi, jakie zada­ją sobie filozofowie.

Na kolej­nych stro­nach nume­ru będzie­cie mogli zapo­znać się z roz­wa­ża­nia­mi doty­czą­cy­mi m.in. tego, czym są emo­cje, czy tyl­ko ludzie są zdol­ni do ich prze­ży­wa­nia, jaki jest ich zwią­zek z moral­no­ścią i wol­ną wolą, czy emo­cje dostar­cza­ją nam jakiejś wie­dzy na temat świa­ta, czy jedy­nie znie­kształ­ca­ją jego obraz, a tak­że czy maszy­ny mogą mieć emocje.

Poza czę­ścią tema­tycz­ną znaj­dzie­cie rów­nież nasze sta­łe dzia­ły: kolej­ne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­ta­cji, „who is who” w pol­skiej filo­zo­fii, pro­ble­mów etycz­nych w lite­ra­tu­rze, filo­zo­fii  w fil­mie, a tak­że eks­pe­ry­ment myślowy.

Dla nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wych przy­go­to­wa­li­śmy sce­na­riusz lek­cji na temat emo­cji. Ponad­to cze­ka Was tak­że kolej­na por­cja filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki: filo­zo­ficz­ne zoo, aneg­do­ty i krzy­żów­ka. Zatem zapra­sza­my do lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 4(16)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy