Antropologia Zapowiedzi wydawnicze

Szesnasty numer „Filozofuj!”: Zrozumieć emocje już od 2 sierpnia!

Od 2 sierpnia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić szesnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Zrozumieć emocje. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero 4 września. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: dr Joan­na Krzemkows­ka-Saja


Drodzy Czytel­ni­cy,

emoc­je towarzyszą nam na co dzień, moglibyśmy się więc spodziewać, że nie mają przed nami żad­nych tajem­nic. Nic bardziej myl­nego. To jedne z najbardziej tajem­niczych zjawisk, których naturę próbu­ją przeniknąć nie tylko filo­zo­fowie.

Pier­wsza tajem­ni­ca to samo znacze­nie słowa „emoc­ja”. Owszem, każdy z nas był przy­na­jm­niej raz zakochany, smut­ny, zaz­dros­ny, wpadł w gniew albo się bał. To wszys­tko przy­pad­ki emocji, które moglibyś­cie wymienić bez dłuższego namysłu. Ale czy emocją jest np. poczu­cie zain­tere­sowa­nia czymś lub kimś, poczu­cie pewnoś­ci, że coś jest prawdą, albo nuda? Co czyni emocję emocją? Czym ona różni się od innych naszych stanów men­tal­nych takich jak przeko­na­nia, prag­nienia, percepcje?A pytań jest jeszcze wiele. Co właś­ci­wie robią emocje?„Koloryzują” świat, w którym żyje­my, pro­jek­tu­jąc nań wartoś­ci takie jak pię­kno, brzy­do­ta, dobro lub zło? Moty­wu­ją nas do pode­j­mowa­nia dzi­ałań, które służą przetr­wa­niu? Czy może pozwala­ją odkry­wać aut­en­ty­czne cechy pięk­na, brzy­do­ty, dobra lub zła, które ist­nieją w świecie? Czy bez emocji bylibyśmy w stanie pode­j­mować decyz­je? Czy zachodzą bardziej w naszym umyśle, czy bardziej mają charak­ter cielesny, fizjo­log­iczny? Czy emoc­je są racjon­alne? Jaką rolę odgry­wa­ją w naszym życiu moral­nym? Czy są koniecznym skład­nikiem cno­ty, czy cno­ty tej wro­giem, który musi zostać ujarzmiony?

U pod­staw rozważań o emoc­jach leży nadzie­ja na lep­sze zrozu­mie­nie natu­ry ludzkiej i rozwiązanie zagad­ki doświad­cza­nia roz­dar­cia wewnętrznego, którego bolesna wiado­mość pobrzmiewa już w rozważa­ni­ach Pla­tona, a które w sposób niezwyk­le wyrazisty i dra­maty­czny ujął św. Paweł: „Nie rozu­miem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nien­aw­idzę – to właśnie czynię” (Rz 7, 15).

Autorzy niniejszego numeru mają na celu przy­bliżyć Wam, drodzy Czytel­ni­cy, niek­tóre z wyżej wymienionych prob­lemów i pytań związanych z ludzki­mi (i nie tylko) emoc­ja­mi, jakie zada­ją sobie filo­zo­fowie.

Na kole­jnych stronach numeru będziecie mogli zapoz­nać się z rozważa­ni­a­mi doty­czą­cy­mi m.in. tego, czym są emoc­je, czy tylko ludzie są zdol­ni do ich przeży­wa­nia, jaki jest ich związek z moral­noś­cią i wol­ną wolą, czy emoc­je dostar­cza­ją nam jakiejś wiedzy na tem­at świa­ta, czy jedynie zniek­sz­tał­ca­ją jego obraz, a także czy maszyny mogą mieć emoc­je.

Poza częś­cią tem­aty­czną zna­jdziecie również nasze stałe dzi­ały: kole­jne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­tacji, „who is who” w pol­skiej filo­zofii, prob­lemów ety­cznych w lit­er­aturze, filo­zofii  w filmie, a także ekspery­ment myślowy.

Dla nauczy­cieli szkół pod­sta­wowych przy­go­towal­iśmy sce­nar­iusz lekcji na tem­at emocji. Pon­ad­to czeka Was także kole­j­na por­c­ja filo­zoficznej rozry­w­ki: filo­zoficzne zoo, aneg­do­ty i krzyżówka. Zatem zaprasza­my do lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 4(16)/2017:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy