Nowości wydawnicze Patronaty

Szkice z filozofii głupoty – nowość wydawnicza

Szkice z filozofii głupoty autorstwa Michała Hellera, Bartosza Brożka, Jerzego Stelmacha to nowość wydawnicza Copernicus Center Press, która ukazała się w lutym 2021 r.

Zapisz się do naszego newslettera

Głu­po­ta to sło­wo posia­da­ją­ce w języ­ku pol­skim 283 syno­ni­my wystę­pu­ją­ce w co naj­mniej 28 róż­nych gru­pach znaczeniowych.
Szki­cach zosta­ły opi­sa­ne wyłącz­nie „przy­pad­ki zawi­nio­ne”, wyni­ka­ją­ce z gnu­śno­ści, ewen­tu­al­nie etycz­nej nie­go­dzi­wo­ści okreś­lonych osób, a nie sytu­acje, na któ­re ktoś nie mógł mieć żad­ne­go wpły­wu. Auto­rzy opi­su­ją swo­je wła­sne doświad­cze­nia zwią­za­ne z głu­po­tą i głup­ca­mi w myśl prze­ko­na­nia, że każ­da pró­ba mają­ca na celu „poli­cze­nie” i „pona­zy­wa­nie” głu­po­ty jest war­ta zachodu.

Trzej wybit­ni pro­fe­so­ro­wie i myśli­cie­le: M. Hel­ler, J. Stel­mach i B. Bro­żek po świet­nie przy­ję­tym Spo­rze o rozu­mie­nie (CCPress 2019) ponow­nie zde­cy­do­wa­li się na współ­pra­cę. Ich Szki­ce z filo­zo­fii głu­po­ty to wyjąt­ko­wy, wyra­fi­no­wa­ny inte­lek­tu­al­nie, ale tak­że… zabaw­ny zbiór trak­ta­tów, aneg­dot czy – jak wolą Auto­rzy – szki­ców, swo­isty „stru­mień świa­do­mo­ści” trzech uczonych.


Auto­rzy: Michał Hel­ler, Bar­tosz Bro­żek, Jerzy Stelmach

Tytuł: Szki­ce z filo­zo­fii głupoty

Wydaw­ca: Coper­ni­cus Cen­ter Press

Licz­ba stron: 144

ISBN: 978–83-7886–535‑3

e‑ISBN: 978–83-7886–536‑0

Data pre­mie­ry: 18.02.2021


O Autorach

Bar­tosz Bro­żek – filo­zof, kogni­ty­wi­sta i praw­nik, pro­fe­sor nauk praw­nych, pra­cow­nik Kate­dry Filo­zo­fii Pra­wa i Ety­ki Praw­ni­czej na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego.

Michał Hel­ler – teo­log, pro­fe­sor nauk teo­lo­gicz­nych spe­cja­li­zu­ją­cy się w filo­zo­fii przy­ro­dy, fizy­ce, kosmo­lo­gii rela­ty­wi­stycz­nej oraz rela­cji nauka–wiara. Pierw­szy pol­ski lau­re­at Nagro­dy Templetona.

Jerzy Stel­mach – teo­re­tyk i filo­zof pra­wa, pro­fe­sor nauk praw­nych, pro­fe­sor zwy­czaj­ny Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, rad­ca prawny.

Książ­ka do naby­cia tutaj.

Wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych znaj­dziesz w naszym dzia­le Nowo­ści wydaw­ni­cze.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy