Filozofia w szkole Ogłoszenia Patronaty

Szkolenie dla nauczycieli filozofii i etyki!

8 października 2019 r. w Lublinie odbędzie się bezpłatne szkolenie dla nauczycieli filozofii i etyki w szkołach ponadpodstawowych. Poprowadzi je dr Jacek Frydrych, przewodniczący zespołu MEN ds. przygotowania podstawy programowej z filozofii i etyki. Organizatorem szkolenia jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Magazyn „Filozofuj!” objął je patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Dwa cele szkolenia

Zasad­niczym celem szkole­nia jest przestaw­ie­nie i wyjaśnie­nie założeń pod­stawy pro­gramowej w zakre­sie filo­zofii i ety­ki dla szkół pon­ad­pod­sta­wowych oraz zaprezen­towanie przykład­owych sposobów real­i­zowa­nia pod­stawy pro­gramowej w zakre­sie tych dwóch przed­miotów. Drugim ważnym celem szkole­nia jest pod­ję­cie pró­by inte­gracji osób pro­fesjon­al­nie zaj­mu­ją­cych się edukacją filo­zoficzną i ety­czną w szkole (przedysku­towanie potrze­by inte­gracji środowiska nauczy­cieli filo­zofii i ety­ki pracu­ją­cych w szkołach Lubel­szczyzny i wstęp­ne zarysowanie mod­elu ewen­tu­al­nej współpra­cy między nauczy­ciela­mi filo­zofii i ety­ki).

Program szkolenia

1. Założe­nia pod­stawy pro­gramowej w zakre­sie filo­zofii
a) Różnice między „nową” i „starą” pod­stawą pro­gramową filo­zofii
b) Założe­nia „nowej” pod­stawy pro­gramowej filo­zofii
c) Ogól­na charak­terysty­ka pod­stawy pro­gramowej filo­zofii:
— dla poziomu pod­sta­wowego (30 godzin w I klasie)
— dla poziomu rozsz­er­zonego (240 godzin w cyk­lu ksz­tałce­nia)
d) Wskazów­ki metody­czne
e) Wychowaw­cza funkc­ja edukacji filo­zoficznej
f) Pyta­nia i uwa­gi uczest­ników szkole­nia
g) Prezen­tac­ja wybranego sce­nar­iusza lekcji filo­zofii (filo­zofia Arys­tote­le­sa)
2. Założe­nia pod­stawy pro­gramowej w zakre­sie ety­ki
a) Różnice między „nową” i „starą” pod­stawą pro­gramową ety­ki
b) Założe­nia „nowej” pod­stawy pro­gramowej ety­ki
c) Ogól­na charak­terysty­ka pod­stawy pro­gramowej ety­ki
d) Wskazów­ki metody­czne
e) Wychowaw­cza funkc­ja edukacji ety­cznej
f) Pri­o­ry­te­ty edukacji ety­cznej (autono­mia nauczy­ciela ety­ki): rozwi­janie kry­ty­cznego myśle­nia moral­nego oraz pra­ca nad pod­miotowoś­cią jako kom­pe­tencją prak­ty­czno-moral­ną
g) Pyta­nia i uwa­gi uczest­ników szkole­nia

Rejestracja na szkolenie

Na szkole­nie trze­ba się zare­je­strować – tutaj. Decy­du­je kole­jność rejes­tracji. Ilość miejsc ogranic­zona!

Uwa­ga! Co praw­da na stron­ie orga­ni­za­to­ra jest infor­ma­c­ja, że szkole­nie jest orga­ni­zowane dla nauczy­cieli z wojew­ództ­wa lubel­skiego, ale redakc­ja uzyskała zapewnie­nie, że oso­by spoza wojew­ództ­wa lubel­skiego też mogą wziąć udzi­ał w szkole­niu.


Zob. wywiad z dr. Jackiem Frydrychem o edukacji filozoficznej.


Gdzie, kiedy i jak?

: Siedz­i­ba Lubel­skiego Samorzą­dowego Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli, ul. Dominikańs­ka 5 w Lublin­ie
8 październi­ka, godz. 15.00–19.00
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na Face­booku
Rejes­trac­ja na szkole­nie

Za ile?

Za free! Ale nie zapom­nij o rejes­tracji (zob. powyżej). Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją pub­likację MENORE „Vade­me­cum Nauczy­ciela” (filo­zofia i ety­ka) oraz zaświad­cze­nie o udziale w kon­fer­encji.

Prowadzący

Dr Jacek Frydrych – w lat­ach 1998–2019 pra­cown­ik naukowo-dydak­ty­czny (Wydzi­ał Filo­zofii KUL, Kat­e­dra Ety­ki). Od roku 2004 nauczy­ciel filo­zofii i ety­ki (III LO im. Unii Lubel­skiej w Lublin­ie). Współau­tor pod­stawy pro­gramowej filo­zofii i ety­ki oraz pub­likacji: „Vade­me­cum nauczy­ciela” (filo­zofia i ety­ka), ekspert CKE (matu­ra z filo­zofii), autor i „real­iza­tor” szkoleń dla nauczy­cieli (współpra­ca z ORE). Kon­takt: j.frydrych@lo3.lublin.eu

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy