Zapowiedzi wydawnicze

Szósty numer „Filozofuj!” już 30 grudnia!

Już 30 grudnia o godz. 18.00 zaprezentujemy szósty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Bóg i religia. Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


 

Drodzy Czytel­ni­cy,

tym razem pro­ponu­je­my Wam reflek­sję na tem­at Boga i religii. Wobec tej tem­aty­ki nie sposób prze­jść obo­jęt­nie. Każdy z nas w pewnym momen­cie życia zada­je sobie pytanie, czy ist­nieje Bóg, co mamy na myśli, mówiąc „Bóg”, a jeśli ist­nieje, to co może­my o nim wiedzieć, jaka jest nasza z Nim relac­ja. Wokół nas zna­j­du­je­my zarówno ludzi, którzy z sil­nym przeko­naniem twierdzą, że Bóg ist­nieje, niek­tórzy nawet, że doświad­czyli Jego obec­noś­ci i miłoś­ci, inni nato­mi­ast uważa­ją, że Bóg nie ist­nieje albo że brak wystar­cza­ją­cych racji, aby uznać ist­nie­nie Boga. Jed­ni odd­a­ją Mu cześć, inni uzna­ją takie postępowanie za nier­acjon­alne. Są też i tacy, którzy zaw­iesza­ją sąd w powyższych kwes­t­i­ach. Nieza­leżnie od tego, jakie są Wasze poglądy na tem­at Boga i religii, warto przyjrzeć się staw­ianym przez filo­zofów pytan­iom, racjom i argu­men­tom, jakie rozważa­ją. Bo bez wzglę­du na to, czy wierzy­cie, czy nie, warto wierzyć bądź nie wierzyć po namyśle i na pod­staw­ie moc­nych racji, jak na miłośników mądroś­ci przys­tało.

Dlat­ego też zaprasza­my Was, Drodzy Czytel­ni­cy, do lek­tu­ry naszych tek­stów tem­aty­cznych, których autora­mi są: Ireneusz Ziemińs­ki, Jacek Woj­tysi­ak, Dar­iusz Łukasiewicz, Chris­t­ian Miller, John Schel­len­berg, Char­i­ty Ander­son, Adam Grob­ler, Marcin Miłkows­ki. Tym razem są one rozsiane po numerze, a nie zgrupowane w jed­nym miejs­cu. Głównego tem­atu tego numeru „Filo­zo­fuj!” doty­czą także dwa wywiady – z prof. Janem Woleńskim oraz prof. Anton­im B. Stęp­niem, będące spo­jrze­niem na prob­lem Boga i religii z dwóch różnych per­spek­tyw. Do reflek­sji na ten tem­at zachę­ca­ją także niek­tóre tek­sty pub­likowane w ramach naszych stałych dzi­ałów: tekst Jac­ka Jaś­ta­la, otwier­a­ją­cy nowy cykl feli­etonów, oraz ekspery­ment myślowy Artu­ra Szut­ty. Intere­su­ją­cym dodatkiem do tej reflek­sji będą na pewno odpowiedzi wielu filo­zofów na naszą anki­etę doty­czącą głównego tem­atu numeru. Zadal­iśmy w niej cztery pyta­nia: „Czy wiara w Boga da się pogodz­ić z racjon­al­noś­cią”, „Czy ist­nie­nie Boga stanowi/stanowiłoby zagroże­nie dla wol­noś­ci człowieka?”, „Czy reli­gia odgry­wa pozy­ty­wną, czy negaty­wną rolę w życiu społecznym?”, „Czy boisz się śmier­ci?”. Prezen­towane przez nas głosy reprezen­tu­ją różne per­spek­ty­wy i stanowiska, dzię­ki czemu – mamy nadzieję – zachęcą Was do głęb­szej i dającej intelek­tu­al­ną satys­fakcję reflek­sji.

Oczy­wiś­cie, jak w każdym numerze, nie zabraknie również takich stałych dzi­ałów, jak: kurs gre­ki, sztu­ka argu­men­tacji, filo­zofia indyjs­ka, następ­ny dylemat moral­ny i odcinek o wiedzy odrzu­conej, portret kole­jnego pol­skiego filo­zo­fa oraz filo­zoficz­na krzyżówka. Ten, kto lubi nasz cykl „Filo­zofia w filmie”, z radoś­cią przeczy­ta nawet tak dłu­gi tekst, jak reflek­s­ja Thomasa Hur­ki o wątkach moral­nych w filmie Ang­iel­s­ki pac­jent, który zdobył aż dziewięć Oscarów. Sprawdź­cie, czy gdy­by filo­zof zasi­adał w Amerykańskiej Akademii Fil­mowej, film zgro­madz­ił­by aż tyle nagród. W tym numerze rozpoczy­namy pub­likację bard­zo szczegól­nego komik­su filo­zoficznego z komen­tarzem, którego autora­mi są Lena i Rafał Tylkowie.

Życzymy miłej lek­tu­ry oraz liczymy na Wasze głosy, prze­myśle­nia i pomoc przy upowszech­ni­a­n­iu numeru.

Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Relację ze spotka­nia w Opolu poświę­conego numerowi moż­na zobaczyć > tutaj. W roli głównej prof. Adam Grob­ler. Mówi o tekś­cie „O pobożnych ateis­tach i bezbożnych dewotach” (s. 40).


Oto spis treś­ci numeru 6/2015:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy