Zapowiedzi wydawnicze

Szósty numer „Filozofuj!” już 30 grudnia!

Już 30 grudnia o godz. 18.00 zaprezentujemy szósty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Bóg i religia. Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


 

Dro­dzy Czytelnicy,

tym razem pro­po­nu­je­my Wam reflek­sję na temat Boga i reli­gii. Wobec tej tema­ty­ki nie spo­sób przejść obo­jęt­nie. Każ­dy z nas w pew­nym momen­cie życia zada­je sobie pyta­nie, czy ist­nie­je Bóg, co mamy na myśli, mówiąc „Bóg”, a jeśli ist­nie­je, to co może­my o nim wie­dzieć, jaka jest nasza z Nim rela­cja. Wokół nas znaj­du­je­my zarów­no ludzi, któ­rzy z sil­nym prze­ko­na­niem twier­dzą, że Bóg ist­nie­je, nie­któ­rzy nawet, że doświad­czy­li Jego obec­no­ści i miło­ści, inni nato­miast uwa­ża­ją, że Bóg nie ist­nie­je albo że brak wystar­cza­ją­cych racji, aby uznać ist­nie­nie Boga. Jed­ni odda­ją Mu cześć, inni uzna­ją takie postę­po­wa­nie za nie­ra­cjo­nal­ne. Są też i tacy, któ­rzy zawie­sza­ją sąd w powyż­szych kwe­stiach. Nie­za­leż­nie od tego, jakie są Wasze poglą­dy na temat Boga i reli­gii, war­to przyj­rzeć się sta­wia­nym przez filo­zo­fów pyta­niom, racjom i argu­men­tom, jakie roz­wa­ża­ją. Bo bez wzglę­du na to, czy wie­rzy­cie, czy nie, war­to wie­rzyć bądź nie wie­rzyć po namy­śle i na pod­sta­wie moc­nych racji, jak na miło­śni­ków mądro­ści przystało.

Dla­te­go też zapra­sza­my Was, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, do lek­tu­ry naszych tek­stów tema­tycz­nych, któ­rych auto­ra­mi są: Ire­ne­usz Zie­miń­ski, Jacek Woj­ty­siak, Dariusz Łuka­sie­wicz, Chri­stian Mil­ler, John Schel­len­berg, Cha­ri­ty Ander­son, Adam Gro­bler, Mar­cin Mił­kow­ski. Tym razem są one roz­sia­ne po nume­rze, a nie zgru­po­wa­ne w jed­nym miej­scu. Głów­ne­go tema­tu tego nume­ru „Filo­zo­fuj!” doty­czą tak­że dwa wywia­dy – z prof. Janem Woleń­skim oraz prof. Anto­nim B. Stęp­niem, będą­ce spoj­rze­niem na pro­blem Boga i reli­gii z dwóch róż­nych per­spek­tyw. Do reflek­sji na ten temat zachę­ca­ją tak­że nie­któ­re tek­sty publi­ko­wa­ne w ramach naszych sta­łych dzia­łów: tekst Jac­ka Jaś­ta­la, otwie­ra­ją­cy nowy cykl felie­to­nów, oraz eks­pe­ry­ment myślo­wy Artu­ra Szut­ty. Inte­re­su­ją­cym dodat­kiem do tej reflek­sji będą na pew­no odpo­wie­dzi wie­lu filo­zo­fów na naszą ankie­tę doty­czą­cą głów­ne­go tema­tu nume­ru. Zada­li­śmy w niej czte­ry pyta­nia: „Czy wia­ra w Boga da się pogo­dzić z racjo­nal­no­ścią”, „Czy ist­nie­nie Boga stanowi/stanowiłoby zagro­że­nie dla wol­no­ści czło­wie­ka?”, „Czy reli­gia odgry­wa pozy­tyw­ną, czy nega­tyw­ną rolę w życiu spo­łecz­nym?”, „Czy boisz się śmier­ci?”. Pre­zen­to­wa­ne przez nas gło­sy repre­zen­tu­ją róż­ne per­spek­ty­wy i sta­no­wi­ska, dzię­ki cze­mu – mamy nadzie­ję – zachę­cą Was do głęb­szej i dają­cej inte­lek­tu­al­ną satys­fak­cję refleksji.

Oczy­wi­ście, jak w każ­dym nume­rze, nie zabrak­nie rów­nież takich sta­łych dzia­łów, jak: kurs gre­ki, sztu­ka argu­men­ta­cji, filo­zo­fia indyj­ska, następ­ny dyle­mat moral­ny i odci­nek o wie­dzy odrzu­co­nej, por­tret kolej­ne­go pol­skie­go filo­zo­fa oraz filo­zo­ficz­na krzy­żów­ka. Ten, kto lubi nasz cykl „Filo­zo­fia w fil­mie”, z rado­ścią prze­czy­ta nawet tak dłu­gi tekst, jak reflek­sja Tho­ma­sa Hur­ki o wąt­kach moral­nych w fil­mie Angiel­ski pacjent, któ­ry zdo­był aż dzie­więć Osca­rów. Sprawdź­cie, czy gdy­by filo­zof zasia­dał w Ame­ry­kań­skiej Aka­de­mii Fil­mo­wej, film zgro­ma­dził­by aż tyle nagród. W tym nume­rze roz­po­czy­na­my publi­ka­cję bar­dzo szcze­gól­ne­go komik­su filo­zo­ficz­ne­go z komen­ta­rzem, któ­re­go auto­ra­mi są Lena i Rafał Tylkowie.

Życzy­my miłej lek­tu­ry oraz liczy­my na Wasze gło­sy, prze­my­śle­nia i pomoc przy upo­wszech­nia­niu numeru.

Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja


Rela­cję ze spo­tka­nia w Opo­lu poświę­co­ne­go nume­ro­wi moż­na zoba­czyć > tutaj. W roli głów­nej prof. Adam Gro­bler. Mówi o tek­ście „O poboż­nych ate­istach i bez­boż­nych dewo­tach” (s. 40).


Oto spis tre­ści nume­ru 6/2015:

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy