Aktualności Patronaty Wydarzenia

Sztuka opowiadania siebie. Filozoficzne strategie autokreacji

wykład IKM filozoficzna autokreacja
Coraz częściej mówi się o tym, że warunkiem zawodowego i osobistego sukcesu jest autokreacja; świadome tworzenie własnego wizerunku – „najlepszej wersji siebie”. Nie brakuje głosów, że również filozofia może dostarczać tu ciekawych, praktycznych wskazówek… Dlaczego warto ćwiczyć się w opowiadaniu o sobie? Co wspólnego może mieć z tym Forrest Gump? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć dr Robert Dolewski podczas najbliższego wykładu z cyklu Filozofia w IKM. Spotkanie odbędzie się 19 września o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40. Wstęp wolny.

Współczes­ny człowiek sta­je przed wyzwaniem ciągłego roz­wo­ju oraz ustaw­icznego wery­fikowa­nia siebie wobec zmi­en­nej rzeczy­wis­toś­ci społecznej, rynkowej i kul­tur­owej.

– Pod­czas wykładu przyjrzymy się różnym strate­giom tożsamoś­ciowym przez pryz­mat współczes­nej filo­zofii doda­jąc przy tym szczyp­tę rozważań socjo­log­icznych oraz psy­choanal­i­ty­cznych. Jak więc w cią­gle zmieni­a­ją­cym się świecie odnaleźć odpowiedź na pytanie „kim jestem”? – mówi dr Robert Dolews­ki.

Kolejne spotkania z cyklu Filozofia w IKM

10 październi­ka, Wieczór zapoz­naw­czy z Fry­derykiem Niet­zsche

19 grud­nia, Dead­pool jako Świę­ty Mikołaj. Czyli kil­ka słów o post­mod­ern­izmie. 

Robert Dolews­ki, prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii. Dok­torant filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie. Pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hob­bysty­cznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

Filo­zofia poma­ga w tworze­niu przestrzeni do roz­mowy wol­nej od potrze­by postaw­ienia na swoim, otwartej na poz­nanie innych punk­tów widzenia. Od wrześ­nia 2018 w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miejskiej odby­wa­ją się warsz­taty dla dzieci i opiekunów, cyk­le wykładów i spotka­nia z filo­zofią w tytule. Koor­dy­na­torem cyk­lu jest Sła­womir Czar­nec­ki.

Filozofia w IKM | Sztuka opowiadania siebie. Filozoficzne strategie autokreacji

Data: 19 wrześ­nia, godz. 18.00

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/369163367345558/

Patronat: Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy