Aktualności Patronaty Wydarzenia

Sztuka opowiadania siebie. Filozoficzne strategie autokreacji

wykład IKM filozoficzna autokreacja
Coraz częściej mówi się o tym, że warunkiem zawodowego i osobistego sukcesu jest autokreacja; świadome tworzenie własnego wizerunku – „najlepszej wersji siebie”. Nie brakuje głosów, że również filozofia może dostarczać tu ciekawych, praktycznych wskazówek… Dlaczego warto ćwiczyć się w opowiadaniu o sobie? Co wspólnego może mieć z tym Forrest Gump? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć dr Robert Dolewski podczas najbliższego wykładu z cyklu Filozofia w IKM. Spotkanie odbędzie się 19 września o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40. Wstęp wolny.

Zapisz się do naszego newslettera

Współczes­ny człowiek sta­je przed wyzwaniem ciągłego roz­wo­ju oraz ustaw­icznego wery­fikowa­nia siebie wobec zmi­en­nej rzeczy­wis­toś­ci społecznej, rynkowej i kul­tur­owej.

– Pod­czas wykładu przyjrzymy się różnym strate­giom tożsamoś­ciowym przez pryz­mat współczes­nej filo­zofii doda­jąc przy tym szczyp­tę rozważań socjo­log­icznych oraz psy­choanal­i­ty­cznych. Jak więc w cią­gle zmieni­a­ją­cym się świecie odnaleźć odpowiedź na pytanie „kim jestem”? – mówi dr Robert Dolews­ki.

Kolejne spotkania z cyklu Filozofia w IKM

10 październi­ka, Wieczór zapoz­naw­czy z Fry­derykiem Niet­zsche

19 grud­nia, Dead­pool jako Świę­ty Mikołaj. Czyli kil­ka słów o post­mod­ern­izmie. 

Robert Dolews­ki, prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii. Dok­torant filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie. Pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hob­bysty­cznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

Filo­zofia poma­ga w tworze­niu przestrzeni do roz­mowy wol­nej od potrze­by postaw­ienia na swoim, otwartej na poz­nanie innych punk­tów widzenia. Od wrześ­nia 2018 w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miejskiej odby­wa­ją się warsz­taty dla dzieci i opiekunów, cyk­le wykładów i spotka­nia z filo­zofią w tytule. Koor­dy­na­torem cyk­lu jest Sła­womir Czar­nec­ki.

Filozofia w IKM | Sztuka opowiadania siebie. Filozoficzne strategie autokreacji

Data: 19 wrześ­nia, godz. 18.00

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/369163367345558/

Patronat: Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy