Tag - David Hume

Anegdoty

Anegdoty filozoficzne: O Davidzie Humie

W mło­do­ści David Hume, póź­niej­szy repre­zen­tant scep­ty­cy­zmu i agno­sty­cy­zmu, uwa­żał się za oso­bę głę­bo­ko wie­rzą­cą. Swo­je prze­ko­na­nie posta­no­wił pew­ne­go dnia skon­fron­to­wać z mode­lem przed­sta­wio­nym w wyda­nym ano­ni­mo­wo...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy