Tag - fatum

Artykuł Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Czy rządzi nami przypadek? – scenariusz lekcji dla klas IVVIII szkoły podstawowej

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2019 nr 3 (27), s. 46. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Cele: Ucznio­wie rozu­mie­ją, czym jest zwią­zek przyczynowo-skutkowy. Ucznio­wie potra­fią wska­zać zasa­dę przy­czy­no­wo­ści...

Czytaj więcej

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy