Tag - Marcus Du Sautoy

Filozofia nauki Filozofia techniki Filozofia umysłu Omówienia i recenzje Publicystyka

Albert Łukasik: Da Vinci Ex Machina [recenzja]

Temat sztucz­nej inte­li­gen­cji jest obec­nie poru­sza­ny bar­dzo czę­sto, zwłasz­cza w dys­kur­sie poświę­co­nym tech­no­lo­gii, medy­cy­nie lub spo­łe­czeń­stwu. Ist­nie­je jed­nak kolej­ny obszar, w któ­rym inży­nie­ro­wie sztucz­nych sie­ci neu­ro­no­wych zaczy­na­ją...

Czytaj więcej

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy