Tag - pogląd prawdopodobny

Hempel wszystkie kruki są czarne
Artykuł Logika

Jakub Jernajczyk: Kruki Hempla

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2019 nr 2 (26), s. 30. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Wszyst­kie kru­ki są czar­ne! Tego typu twier­dze­nia nie moż­na udo­wod­nić induk­cyj­nie. Choć­by­śmy wska­za­li dowol­nie dużą licz­bę...

Czytaj więcej

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy