Tag - scenariusz

Artykuł Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Gdzie jest mój umysł? – scenariusz lekcji filozofii dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2019 nr 5 (29), s. 45. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Cele: Ucznio­wie odróż­nia­ją aspekt cie­le­sny (mózg) od poznaw­cze­go (umysł). Ucznio­wie umie­ją wska­zać funk­cje umysłu. Ucznio­wie...

Czytaj więcej

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy