Tag - wulgaryzmy

Filozofia języka Filozofia umysłu Omówienia i recenzje Publicystyka

Albert Łukasik: Kląć jak szewc i rzucać mięsem – po co nam przekleństwa? [recenzja]

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 3 (33), s. 58. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Jak kie­dyś dowo­dzi­ła prof. Anna Wierz­bic­ka, ist­nie­ją uni­wer­sal­ne war­to­ści obec­ne w każ­dej kul­tu­rze, któ­re moż­na...

Czytaj więcej

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy