Kluby „Filozofuj!” Szczecin

Tajemnica istnienia. Czwarte spotkanie klubu “Filozofuj!” w Szczecinie

tajemnica istnienia
Tematem czwartego spotkania szczecińskiego Klubu „Filozofuj!" jest zagadnienie istnienia. Zastanowimy się między innymi nad tym, co to znaczy "istnieć", co istnieje oraz jakie są sposoby istnienia. Gośćmi specjalnymi będą prof. Arkadiusz Chrudzimski oraz dr Krzysztof Czerniawski. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic 20 czerwca na godz. 17 do Centrum Dialogu "Przełomy".

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Cen­trum Dia­lo­gu “Prze­ło­my” za udo­stęp­nie­nie sali oraz do Sto­wa­rzy­sze­nia „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej” za współ­or­ga­ni­za­cję debaty. 

       

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Prof. Arka­diusz Chrudzimski

Prof. Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go, zaj­mu­je się onto­lo­gią, epi­ste­mo­lo­gią, teo­rią inten­cjo­nal­no­ści oraz histo­rią sze­ro­ko rozu­mia­nej tra­dy­cji bren­ta­now­skiej. Jest współ­wy­daw­cą nowej edy­cji dzieł Bren­ta­na (Franz Bren­ta­no, Säm­tli­che veröf­fen­tlich­te Schri­ften) oraz serii filo­zo­ficz­nej Phe­no­me­no­lo­gy and Mind (obie serie w wydaw­nic­twie De Gruy­ter). Książ­ki autor­skie: Die Erken­nt­ni­sthe­orie von Roman Ingar­den (1999), Inten­tio­na­li­tät­sthe­orie beim frühen Bren­ta­no (2001), Die Onto­lo­gie Franz Bren­ta­nos (2004), Inten­tio­na­li­tät, Zeit­be­wus­st­se­in und Inter­su­bjek­ti­vi­tät (2005), Gegen­stand­sthe­orie und The­orie der Inten­tio­na­li­tät bei Ale­xius Meinong (2007) oraz Die Natur der Inten­tio­na­li­tät (2017, w druku).

Dr Krzysz­tof Czerniawski

Adiunkt na Wydzia­le Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, autor książ­ki Trzy wer­sje epi­ste­micz­nej teo­rii praw­dy: Dum­mett, Put­nam, Wri­ght (2014), zaj­mu­je się współ­cze­sny­mi teo­ria­mi praw­dy oraz meta­fi­lo­zo­fią i meta­on­to­lo­gią. Aktu­al­nie reali­zu­je pro­jekt poświę­co­ny plu­ra­li­stycz­nym teo­riom prawdy. 

 

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Artur Kosec­ki.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Artur Kosec­ki.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści. Naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości. Odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pytania: 

  • Co to zna­czy “ist­nieć”?
  • Co ist­nie­je?
  • Czy są róż­ne spo­so­by istnienia?

Następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

20 czerw­ca, godz. 17.00

 Cen­trum Dia­lo­gu “Prze­ło­my”, Muzeum Naro­do­we w Szcze­ci­nie, Plac Soli­dar­no­ści 1, SzczecinWspółorganizator

generator_logo_dlugie

Partner

Patronat

 


Zob. rela­cje WIDEO ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy