Kluby „Filozofuj!” Szczecin

Tajemnica istnienia. Czwarte spotkanie klubu “Filozofuj!” w Szczecinie

tajemnica istnienia
Tematem czwartego spotkania szczecińskiego Klubu „Filozofuj!" jest zagadnienie istnienia. Zastanowimy się między innymi nad tym, co to znaczy "istnieć", co istnieje oraz jakie są sposoby istnienia. Gośćmi specjalnymi będą prof. Arkadiusz Chrudzimski oraz dr Krzysztof Czerniawski. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic 20 czerwca na godz. 17 do Centrum Dialogu "Przełomy".

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Cen­trum Dia­logu “Przełomy” za udostęp­nie­nie sali oraz do Sto­warzyszenia „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej” za współor­ga­ni­za­cję debaty.  

       

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Prof. Arka­diusz Chrudz­im­s­ki

Prof. Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, zaj­mu­je się ontologią, epis­te­mologią, teorią intencjon­al­noś­ci oraz his­torią sze­roko rozu­mi­anej trady­cji brentanowskiej. Jest współwydaw­cą nowej edy­cji dzieł Brentana (Franz Brentano, Sämtliche veröf­fentlichte Schriften) oraz serii filo­zoficznej Phe­nom­e­nol­o­gy and Mind (obie serie w wydawnictwie De Gruyter). Książ­ki autorskie: Die Erken­nt­nis­the­o­rie von Roman Ingar­den (1999), Inten­tion­al­ität­s­the­o­rie beim frühen Brentano (2001), Die Ontolo­gie Franz Brentanos (2004), Inten­tion­al­ität, Zeit­be­wusst­sein und Inter­sub­jek­tiv­ität (2005), Gegen­stand­s­the­o­rie und The­o­rie der Inten­tion­al­ität bei Alex­ius Meinong (2007) oraz Die Natur der Inten­tion­al­ität (2017, w druku).

Dr Krzysztof Czer­ni­aws­ki

Adi­unkt na Wydziale Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, autor książ­ki Trzy wer­sje epis­temicznej teorii prawdy: Dum­mett, Put­nam, Wright (2014), zaj­mu­je się współczes­ny­mi teo­ri­a­mi prawdy oraz metafilo­zofią i metaon­tologią. Aktu­al­nie real­izu­je pro­jekt poświę­cony plu­ral­isty­cznym teo­ri­om prawdy.

 

Spotkanie poprowadzi Artur Kosec­ki.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Artur Kosec­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci. Najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci. Odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

  • Co to znaczy “ist­nieć”?
  • Co ist­nieje?
  • Czy są różne sposo­by ist­nienia?

Następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

20 czer­w­ca, godz. 17.00

 Cen­trum Dia­logu “Przełomy”, Muzeum Nar­o­dowe w Szczecinie, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, SzczecinWspółorganizator

generator_logo_dlugie

Partner

Patronat

 


Zob. relac­je WIDEO ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy