Kluby „Filozofuj!” Szczecin

Zagadka tożsamości. Trzecie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Szczecinie

Tematem trzeciego spotkania szczecińskiego Klubu „Filozofuj!" jest problem tożsamości osobowej. Zastanowimy się między innymi nad tym, co decyduje o tym, że pozostajemy tą samą osobą mimo upływającego czasu. Gośćmi specjalnymi będą dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (AS) oraz dr Marek Pawłowski. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic 25 kwietnia na godz. 18 do księgarnio-kawiarni FiKa.

Zapisz się do naszego newslettera

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do księ­gar­nio-kawiar­ni „FiKa” za udo­stęp­nie­nie sali oraz do Sto­wa­rzy­sze­nia „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej” za współ­or­ga­ni­za­cję deba­ty.

fika       

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Dr Alek­san­dra Łuka­sze­wicz Alca­raz  Adiunkt na Wydzia­le Malar­stwa i Nowych Mediów, kie­row­nik Zakła­du Histo­rii i Teo­rii Sztu­ki Aka­de­mii Sztu­ki w Szcze­ci­nie. Dok­tor filo­zo­fii w Zakła­dzie Este­ty­ki Wydzia­łu Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii  Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Spe­cja­list­ka w zakre­sie este­ty­ki filo­zo­ficz­nej oraz teo­rii kul­tu­ry i sztu­ki, pre­zen­tu­ją­ca podej­ście inter­dy­scy­pli­nar­ne, łączą­ce ele­men­ty reflek­sji este­tycz­nej i spo­łecz­nej z ana­li­zą zja­wisk arty­stycz­nych. Człon­ki­ni m.in. redak­cji cza­so­pi­sma nauko­we­go Nowa Kry­ty­ka i Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Este­tycz­ne­go.

 

Dr Marek Paw­łow­ski  Dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych. Ukoń­czył stu­dia magi­ster­skie i dok­to­ranc­kie z filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Szcze­ciń­skim. Jego pra­ca dok­tor­ska doty­czy­ła pro­ble­mów toż­sa­mo­ści oso­bo­wej w filo­zo­fii ana­li­tycz­nej oraz zagad­nie­nia odpo­wie­dzial­no­ści moral­nej.

 

 

 

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Mile­na Jaku­biak.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Artur Kosec­ki.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści. Naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości. Odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia:

  • Co decy­du­je o tym, że jeste­śmy tą samą oso­bą pomi­mo zmian i upły­wu cza­su?
  • Czy w ana­lo­gicz­ny spo­sób może­my mówić o toż­sa­mo­ści wspól­no­ty i co o niej decy­du­je?
  • Jakie zna­cze­nie dla pro­ble­ma­ty­ki odpo­wie­dzial­no­ści moral­nej ma zagad­nie­nie toż­sa­mo­ści?

Następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my!

25 kwiet­nia, godz. 18.00

księ­gar­nio-kawiar­nia FiKa, Muzeum Naro­do­we w Szcze­ci­nie, Wały Chro­bre­go 3, Szcze­cinWspółorganizator

generator_logo_dlugie

Partner

fika

Patroni


Zob. rela­cje WIDEO ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy