Kluby „Filozofuj!” Szczecin

Zagadka tożsamości. Trzecie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Szczecinie

Tematem trzeciego spotkania szczecińskiego Klubu „Filozofuj!" jest problem tożsamości osobowej. Zastanowimy się między innymi nad tym, co decyduje o tym, że pozostajemy tą samą osobą mimo upływającego czasu. Gośćmi specjalnymi będą dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (AS) oraz dr Marek Pawłowski. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic 25 kwietnia na godz. 18 do księgarnio-kawiarni FiKa.

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do księ­gar­nio-kaw­iarni „FiKa” za udostęp­nie­nie sali oraz do Sto­warzyszenia „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej” za współor­ga­ni­za­cję debaty.

fika       

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Dr Alek­san­dra Łukaszewicz Alcaraz  Adi­unkt na Wydziale Malarst­wa i Nowych Mediów, kierown­ik Zakładu His­torii i Teorii Sztu­ki Akademii Sztu­ki w Szczecinie. Dok­tor filo­zofii w Zakładzie Este­ty­ki Wydzi­ału Filo­zofii i Socjologii  Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Spec­jal­ist­ka w zakre­sie este­ty­ki filo­zoficznej oraz teorii kul­tu­ry i sztu­ki, prezen­tu­ją­ca pode­jś­cie inter­dyscy­pli­narne, łączące ele­men­ty reflek­sji este­ty­cznej i społecznej z anal­izą zjawisk artysty­cznych. Członk­i­ni m.in. redakcji cza­sopis­ma naukowego Nowa Kry­ty­ka i Pol­skiego Towarzyst­wa Este­ty­cznego.

 

Dr Marek Pawłows­ki  Dok­tor nauk human­isty­cznych. Ukończył stu­dia mag­is­ter­skie i dok­toranck­ie z filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Szczecińskim. Jego pra­ca dok­tors­ka doty­czyła prob­lemów tożsamoś­ci osobowej w filo­zofii anal­i­ty­cznej oraz zagad­nienia odpowiedzial­noś­ci moral­nej.

 

 

 

Spotkanie poprowadzi Mile­na Jaku­bi­ak.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Artur Kosec­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci. Najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci. Odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

  • Co decy­du­je o tym, że jesteśmy tą samą osobą pomi­mo zmi­an i upły­wu cza­su?
  • Czy w ana­log­iczny sposób może­my mówić o tożsamoś­ci wspól­no­ty i co o niej decy­du­je?
  • Jakie znacze­nie dla prob­lematy­ki odpowiedzial­noś­ci moral­nej ma zagad­nie­nie tożsamoś­ci?

Następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

25 kwiet­nia, godz. 18.00

księ­gar­nio-kaw­iar­nia FiKa, Muzeum Nar­o­dowe w Szczecinie, Wały Chro­brego 3, SzczecinWspółorganizator

generator_logo_dlugie

Partner

fika

Patroni


Zob. relac­je WIDEO ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy