Ogłoszenia

Tematy na XXIX Olimpiadę Filozoficzną

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych) zainteresowanych filozofią zachęcamy do udziału w kolejnej, 29. edycji Olimpiady Filozoficznej. Znamy już tematy prac. Jeden z nich należy wybrać i opracować w formie pisemnej, by wziąć udział w pierwszym, szkolnym etapie OF. Prace można złożyć dyrektorowi szkoły, opiekunowi lub sekretarzowi właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady do dnia 30.11.2016 r. Do dzieła! Będziemy Was informować i Wam kibicować. Aż do finału. Jesteśmy nie tylko patronem medialnym OF, ale i miłośnikami filozofii.  

Zapisz się do naszego newslettera

Tem­aty prac pisem­nych eta­pu szkol­nego

1. Kim jesteśmy i jak się stwarza­my? Filo­zof wobec zagad­nienia człowieczeńst­wa.

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Wiśniews­ki

G. W. F. Hegel, Fenom­e­nolo­gia ducha, t. I, cz. B., różne wyda­nia; K. Marks, Rękopisy-eko­nom­iczno-filo­zoficzne, różne wyda­nia; E. Husserl, Kryzys europe­jskiego człowieczeńst­wa a filo­zofia, Warsza­wa 1993; A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu: „Pod­sumowanie pier­wszych sześ­ciu rozdzi­ałów Fenom­e­nologii ducha”, Warsza­wa 1999, s.: 185–215; É. Bal­ibar, Filo­zofia Mark­sa, Warsza­wa 2007; R. Ingar­den, Książecz­ka o człowieku, różne wyda­nia.

2. Psy­choanal­iza jako kry­ty­ka społecz­na. Rozwiń prob­lem odwołu­jąc się do znanych ci kon­cepcji filo­zoficznych

Opiekun naukowy: dr Krzysztof Wolańs­ki

Z. Freud, Kul­tura jako źródło cier­pień, różne wyda­nia; W. Reich, Psy­cholo­gia mas wobec faszyz­mu, różne wyda­nia; H. Mar­cuse, Eros i cywiliza­c­ja, Warsza­wa 1998; K. Thewe­lait, Męskie fan­taz­je, Warsza­wa 2015; Deleuze&Guattari, Tysiąc plateau, Warsza­wa 20015.

3. Jak rozu­mieć w XXI wieku poję­cie „dobrego życia”? Co dziś czyni życie człowieka udanym: przy­jem­ność, szczęś­cie, wartoś­ci, bycie z/dla innych, poświęce­nie dla „sprawy” czy może „świę­ty spokój”?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marcin Zdren­ka

Bau­man, Z., Ety­ka ponowoczes­na, przeł. J. Bau­man i J. Tokars­ka-Bakir, Warsza­wa 1996, 2012; Bocheńs­ki J. M., Podręcznik mądroś­ci tego świa­ta, Kraków 1992; Boecjusz, O pociesze­niu jakie daje filo­zofia, przeł. i oprac. G. Kurylewicz i M. Antczak, Kęty 2006; Erik­sen T.H., Tyra­nia chwili: szy­bko i wol­no płyną­cy czas w erze infor­ma­cji, przeł. G. Sokół, Warsza­wa 2004; Kotar­bińs­ki T., Medy­tac­je o życiu godzi­wym, różne wyda­nia; Marek Aure­liusz, Rozmyśla­nia, przeł. W. Kor­na­tows­ki, różne wyda­nia; Onfray M., Man­i­fest hedo­nisty­czny, przeł. M. Kowal­s­ka, Warsza­wa 2013; Sene­ka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kor­na­tows­ki, różne wyda­nia; Tatarkiewicz T., O szczęś­ciu, różne wyda­nia.

4. Co spraw­ia, że logi­ka jest tak ważnym narzędziem anal­izy filo­zoficznej?

Opiekun naukowy: prof. Krzysztof Wój­tow­icz

T. Kotar­bińs­ki, Ele­men­ty teorii poz­na­nia, logi­ki for­mal­nej i metodologii nauk, różne wyda­nia; W. Quine, Od bodź­ca do nau­ki, Warsza­wa 1998; B. Rus­sell, Bada­nia doty­czące znaczenia i prawdy, Kraków 2011; B. L. Whorf, r. Język i logi­ka, r. Język, umysł i rzeczy­wis­tość, [w:] Język, myśl i rzeczy­wis­tość, Warsza­wa 2002.

5. Czy uważasz rozwi­janą w starożyt­noś­ci i śred­niowieczu etykę cnót za wciąż aktu­al­ną?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krysty­na Krauze Bła­chow­icz

Arys­tote­les, Ety­ka Niko­machejs­ka, różne wyda­nia; Epik­tet, Encheirid­ion, różne wyda­nia; Marek Aure­liusz, Rozmyśla­nia, różne wyda­nia; Tomasz z Akwinu, Trak­tat o cno­tach – Sum­ma teologii I‑II, 49–67, Kęty 2006; Współczes­na ety­ka cnót: możli­woś­ci i ograniczenia, (red.) N. Szut­ta, Warsza­wa 2010; A. Mac­In­tyre, Dziedz­ict­wo cno­ty: studi­um z teorii moral­noś­ci, Warsza­wa 1996.

6. Leib­niziańs­ki alfa­bet ludz­kich myśli: czy ist­nieje język uni­w­er­sal­ny dla wszys­t­kich kul­tur?

Opiekun naukowy: dr Katarzy­na Kuś

G. W. Leib­niz, Nowe rozważa­nia doty­czące rozu­mu ludzkiego, księ­ga III „O słowach”; N. Chom­sky, O naturze i języku, rozdzi­ały „Spo­jrze­nie na język”, „Język i mózg”, „Roz­mowa o min­i­mal­izmie”; N. Chom­sky, Nowy przy­czynek do teorii idei wrod­zonych w: Ling­wisty­ka a filo­zofia, red. B. Stanosz; R. Cum­mins, M. Roth, Znacze­nie i treść w kog­ni­ty­wistyce w: Kog­ni­ty­wisty­ka reprezen­tac­je, Przegląd filo­zoficzno-lit­er­ac­ki 2(29), 2014, s. 59–77; J. A. Fodor, Język myśli. LOT2, rozdzi­ał „Naty­wizm”; G. Lakoff, Mark John­son, Metafory w naszym życiu, rozdzi­ały 1–6; A. Wierzbic­ka, Słowa klucze. Różne języ­ki – różne kul­tu­ry, rozdzi­ał I „Wprowadze­nie” lub „Seman­ty­ka. Jed­nos­t­ki ele­men­tarne i uni­w­er­salne”, rozdzi­ał I „Wprowadze­nie”.

7. Wyjaśnij sens i znacze­nie idei sol­i­darnoś­ci. Czy uważasz, że człowiek powinien być sol­i­darny z inny­mi oraz jaki powinien być zakres sol­i­darnoś­ci?

Opiekun naukowy: dr hab. Agniesz­ka Nogal

D. Dobrza­ńs­ki, Zasa­da sol­i­darnoś­ci: studi­um z filo­zofii społecznej, Poz­nań 2013; R. Rorty, Przy­god­ność, iro­nia, sol­i­darność, różne wyda­nia; Idea sol­i­darnoś­ci w kon­tek­stach filo­zoficzno-his­to­rycznych, (red.) D. Dobrza­ńs­ki, A. Wawrzynow­icz, Poz­nań 2006; W. Wesołows­ki, Jed­nos­t­ka, wspól­no­ta i sol­i­darność, Warsza­wa 2006; P. Woroniec­ki, Gospo­dar­ka rynkowa i zasa­da sol­i­darnoś­ci, Olsz­tyn 1999.

8. Między autonomią a zaan­gażowaniem: kul­tur­otwór­cza rola sztu­ki

Opiekun naukowy: prof. Iwona Lorenc

Zyg­munt Bau­man, Roman Kubic­ki, Anna Zei­dler-Janiszews­ka, Human­ista w ponowoczes­nym świecie – roz­mowy o sztuce życia, Poz­nań : Zysk i S‑ka. Wydawnict­wo, 1997; Bau­man o pop­kul­turze. Wyp­isy (wybór tek­stów z lat 1994–2006). Warsza­wa: Wydawnict­wa Aka­demick­ie i Pro­fesjon­alne, 2008; Erv­ing Goff­man, Człowiek w teatrze życia codzi­en­nego, Warsza­wa: Aletheia, 2008; Sig­mund Freud, Kul­tura jako źródło cier­pień, różne wyda­nia; Ryszard W. Kluszczyńs­ki, Sztu­ka inter­ak­ty­w­na. Od dzieła – instru­men­tu do inter­ak­ty­wnego spek­tak­lu, Warsza­wa: Wydawnict­wa Aka­demick­ie i Pro­fesjon­alne, 2010.

9. Na pod­staw­ie wybranej przez Ciebie baj­ki Lesz­ka Kołakowskiego ze zbioru 13 bajek z królest­wa Lailonii dla dużych i małych, przed­staw filo­zoficzny prob­lem, który porusza w nim Autor oraz możli­we jego rozwiąza­nia. Spróbuj także sfor­mułować własne stanowisko, doty­czące tego prob­le­mu

Opiekun naukowy: prof. Bar­bara Markiewicz

L. Kołakows­ki, 13 bajek z królest­wa Lailonii, różne wyda­nia.

10. Czy wier­ność sum­ie­niu przeczy obiek­ty­wnoś­ci norm moral­nych?

Opiekun naukowy: prof. Jan Krokos

Tomasz z Akwinu, O cno­tach rozu­mu: komen­tarz do VI księ­gi „Ety­ki niko­machejskiej” Arys­tote­le­sa, Wrocław 2010; J. Krokos, Sum­ie­nie jako poz­nanie: fenom­e­no­log­iczne dopełnie­nie Tomas­zowej nau­ki o sum­ie­niu, Warsza­wa 2004; K. Woj­tyła, Oso­ba i czyn, Kraków 1969; Racjon­al­ność w etyce: sum­ie­nie, pra­wość, twór­c­zość, (red.) K. Kra­jew­s­ki, Lublin 2009; E.W. Kaczyńs­ki, Praw­da, dobro, sum­ie­nie: z zagad­nień teologii moral­nej, Warsza­wa 2007.


Mate­ri­ały eduka­cyjne opra­cow­ane przez Komitet Główny Olimpiady Filo­zoficznej.


Zob. relację z uroczystego zakończenia 28. edycji OFwywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią 28. edycji OF.

Patronem medi­al­nym Olimpiady Filo­zoficznej jest mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy