Aktualności Filozofia religii Historia filozofii nowożytnej Ogłoszenia Wydarzenia

Teologiczna rewolucja oświecenia. Wykład prof. Jeffreya D. Bursona (Georgia Southern University) i warsztaty ONLINE

8 i 9 października 2020 roku na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne. Gościem pierwszego jesiennego spotkania z cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment” będzie prof. Jeffrey D. Burson z Georgia Southern University.

Euro­pej­skie oświe­ce­nie bar­dzo czę­sto jest uwa­ża­ne za głów­ne źró­dło seku­la­ry­za­cji. W ostat­nich deka­dach sko­ja­rze­nie oświe­ce­nia ze współ­cze­sny­mi pro­ce­sa­mi laicy­za­cyj­ny­mi zosta­ło nawet wzmoc­nio­ne dzię­ki pra­com uczo­nych zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­ty­ką tak zwa­ne­go „rady­kal­ne­go oświecenia”.

Korze­nie współ­cze­sne­go „odcza­ro­wa­nia” świa­ta są jed­nak bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne i, podob­nie jak w przy­pad­ku źró­deł nowo­cze­snej reli­gij­no­ści, tkwią w szer­szej kul­tu­rze inte­lek­tu­al­nej, jaka wytwo­rzy­ła się w świe­cie zachod­nim w XVIIXVIII wie­ku. Odwo­łu­jąc się do badań wła­snych, a tak­że do per­spek­tyw badaw­czych Wil­lia­ma Bul­ma­na, Richar­da Ingra­ma, Char­le­sa Tay­lo­ra, Jona­tha­na She­eha­na i innych, Jef­frey Bur­son twier­dzi, że oświe­ce­nie nie było zja­wi­skiem jed­no­rod­nym oraz że uwi­kła­ne było w wie­le reli­gij­nych i teo­lo­gicz­nych kon­tro­wer­sji, mają­cych swój począ­tek w okre­sie wcze­śniej­szym – we wcze­sno­no­wo­żyt­nej filo­zo­fii przy­ro­dy oraz euro­pej­skich odkry­ciach geo­gra­ficz­nych i ówcze­snym roz­wo­ju handlu.

Od co naj­mniej poło­wy XVII wie­ku wie­lu inte­lek­tu­ali­stów, dzia­ła­jąc w róż­nych krę­gach i na grun­cie róż­nych dzie­dzin, zarów­no świec­kich, jak i zwią­za­nych z Kościo­łem, sta­ra­ło się wcie­lać w życie prze­ko­na­nie o koniecz­no­ści róż­nie rozu­mia­ne­go oświe­ce­nia. Mię­dzy inny­mi dla­te­go Jef­frey Bur­son woli raczej mówić o „kul­tu­rze pro­pa­gu­ją­cej oświe­ce­nie” niż o oświe­ce­niu jako takim. Ana­li­zo­wa­na z takiej per­spek­ty­wy, seku­la­ry­za­cja jest tyl­ko jed­nym z wie­lu moż­li­wych rezul­ta­tów wie­ku świateł.

Pod­czas swo­je­go wykła­du, któ­ry odbę­dzie się 8 paź­dzier­ni­ka 2020 roku w godz. 16:00–18:00, prof. Bur­son zapre­zen­tu­je tezę, że nawet pro­ce­sy laicy­za­cyj­ne, choć zwią­za­ne z rady­kal­ny­mi wer­sja­mi oświe­ce­nia, mogą być uwa­ża­ne za rezul­tat wcze­sno­no­wo­żyt­nej rewo­lu­cji teo­lo­gicz­nej, ówcze­snych debat mię­dzy­wy­zna­nio­wych oraz zmian zacho­dzą­cych w prak­ty­kach religijnych.

9 paź­dzier­ni­ka 2020 roku w godzi­nach 13:00–20:00 odbę­dą się warsz­ta­ty ONLINE. Refe­ra­ty doty­czą­ce zagad­nie­nia nowo­żyt­nej racjo­na­li­za­cji reli­gii wygło­szą bada­cze z Pol­ski, USA, Nider­lan­dów, Hisz­pa­nii i Nowej Zelan­dii. Pro­gram warsz­ta­tów moż­na zna­leźć pod tym adre­sem.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z prof. Jef­frey­em Bur­so­nem oraz inny­mi bada­cza­mi epo­ki nowo­żyt­nej zachę­ca­my do reje­stra­cji na stro­nie www.religiousrationalism.com. Zaję­cia w języ­ku angiel­skim. Zapraszamy!

Wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu > tutaj

Oprac. Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”

 

Wykład „The The­olo­gi­cal Revo­lu­tion of the Enli­gh­ten­ment”: 8 paź­dzier­ni­ka 2020, 16:00–18:00

Warsz­tat „Betwe­en Secu­la­ri­sa­tion and Reform: Reli­gion in the Enli­gh­ten­ment”: 9 paź­dzier­ni­ka 2020, 13:00–20:00

Miej­sce: Micro­soft Teams

Stro­na www > tutaj

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: wykładwarsz­ta­ty


Jef­frey D. Bur­son – pro­fe­sor histo­rii w Geo­r­gia Southern Uni­ver­si­ty. Spe­cja­li­zu­je się w nowo­żyt­nej histo­rii Fran­cji, kul­tu­rze oświe­ce­nia oraz histo­rii Rewo­lu­cji Atlan­tyc­kiej. Autor i redak­tor pię­ciu ksią­żek oraz wie­lu arty­ku­łów nauko­wych. Jego dwie ostat­nie książ­ki uka­za­ły się w 2019 roku – są to: The Cul­tu­re of Enli­gh­te­ning: Abbé Clau­de Yvon and the Entan­gled Emer­gen­ce of the Enli­gh­ten­ment (Notre Dame 2019) oraz The Skep­ti­cal Enli­gh­ten­ment: Doubt and Cer­ta­in­ty in the Age of Reason (Oxford Uni­ver­si­ty Stu­dies on the Enli­gh­ten­ment, 2019 – książ­ka współ­re­da­go­wa­na z Anto­nem M. Matyt­si­nem). Wykła­dał gościn­nie w USA i Euro­pie, ostat­nio w Wol­fson Col­le­ge (Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty). Redak­tor pism „French Histo­ri­cal Stu­dies”, „Histo­ri­cal Reflexions/Réflexions histo­ri­qu­es” i „Age of Revo­lu­tions”. W 2019 roku był rów­nież redak­to­rem gościn­nym spe­cjal­ne­go wyda­nia pisma „Jour­nal of Jesu­it Stu­dies”, zaty­tu­ło­wa­ne­go Jesu­its in an Age of Enli­gh­ten­ment.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Pro­fe­so­rze JDB!
    A /ten wek­tor: przy­czy­no­wo­ści — skutek/ nie powi­nien być na odwrót?!
    Sam tytuł jest moc­no dys­ku­syj­ny /retorycznie/ — ‘a la postmodern/neomarx.
    Jed­nak zapo­wia­da się cie­ka­wie, choć nie odkrywczo.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy