Konferencje Patronaty

Teoria Wszystkiego: II Edycja TEDxUniversityofWarsaw

Już 13 stycznia 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się II edycja TEDxUniversityofWarsaw! Motyw przewodni to: Theory of Everything. Czym jest teoria wszystkiego? I czy jest w ogóle możliwa? „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Wszys­t­kich miłośników wiedzy, zada­ją­cych sobie takie pyta­nia, zaprasza­my 13 sty­cz­nia 2018 na Wydzi­ał Fizy­ki UW. W tym roku przyglą­damy się relacjom między najróżniejszy­mi dyscy­plina­mi i przestrzeni­a­mi życia. Będziemy m.in. oscy­lować między światem fizy­cznym a metafizy­cznym, szuka­jąc ich punk­tów wspól­nych; odkry­wać nowe obiek­ty na niebie; szukać rozwiąza­nia dla ocieple­nia kli­matu, zas­tanaw­iać się nad rolą pieniądza we współczes­nym świecie i nad przyszłoś­cią rynku pra­cy.

Na sce­nie zobaczymy 9 TEDtalków w 3 blokach przemówień. Jeden z bloków będzie prowad­zony w języku ang­iel­skim, dwa w pol­skim. Lista mów­ców będzie pub­likowana na bieżą­co przez orga­ni­za­torów na face­booku.

Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu, należy wypełnić do 27 grud­nia for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny

KIEDY? 13.01.2018, godz­i­na 10.00

GDZIE? Ul. Pas­teu­ra 5, Wydzi­ał Fizy­ki UW, sala nr 0.03

WSTĘP Dar­mowy. Wydarze­nie bile­towane, wyma­gana jest rejes­trac­ja.

Orga­ni­za­torzy: TEDx­U­ni­ver­si­ty­ofWar­saw oraz Koło Naukowe Filo­zofii Nau­ki UW: Aga­ta Noszczak, Anna Fidos, Bartłomiej Gicewicz, Bar­tosz Wesół, Jan Kwapisz, Mag­dale­na Front, Michał Sefa­ni­ak, San­dra Kub­lik.Jakub Saw­ic­ki

Gorą­co zachę­camy!

Wydarze­nie na face­booku

Strona orga­ni­za­to­ra

Patronat medi­al­ny

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy