Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Towarzysząc w drodze do intelektualnej dojrzałości

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2021 nr 3 (39), s. 60. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


> arty­kuł sponsorowany

Pomi­mo pan­de­mii w naszym Insty­tu­cie Filo­zo­fii spo­ro się wyda­rzy­ło w minio­nym i obec­nym roku aka­de­mic­kim. Kry­zys epi­de­mio­lo­gicz­ny na chwi­lę zaha­mo­wał bieg spraw, ale szyb­ko poja­wi­ły się nowe inspi­ra­cje i twór­cza odpo­wiedź. Od waka­cji co mie­siąc orga­ni­zu­je­my nowe kon­fe­ren­cje i deba­ty, któ­re gro­ma­dzą filo­zo­fów z kra­ju i ze świa­ta. We wrze­śniu, w warun­kach okre­ślo­nych przez licz­ne obostrze­nia, gości­li­śmy w Kra­ko­wie sta­cjo­nar­nie lub onli­ne ponad 40 bada­czy z kra­ju i ze świa­ta (w tym poło­wę z zagra­ni­cy) na kon­fe­ren­cji „Chri­stian Phi­lo­so­phy: Its Past, Pre­sent and Futu­re”. Póź­niej odby­ło się spo­ro debat, a wła­ści­wie mini­sym­po­zjów wokół ksią­żek naszych pra­cow­ni­ków oraz innych waż­nych dla nas publi­ka­cji. Kil­ka­na­ście osób z całe­go kra­ju wygło­si­ło w ich ramach inspi­ru­ją­ce refe­ra­ty. Kil­ka tytu­łów naszych debat to: „Jak dzi­siaj poko­jo­wo róż­nić się i żywić wiel­ką nadzie­ję? P. Ricœur o sil­nych prze­ko­na­niach”, „RES PUBLICA – pań­stwo jako wspól­na spra­wa”, „Kon­dy­cja pol­skiej filo­zo­fii chrze­ści­jań­skiej w XXXXI w. – jej szan­se, wyzwa­nia, zagro­że­nia”, „Byt i pro­ces. Wokół prze­mian nowo­żyt­nej meta­fizyki”, „Bio­po­li­ty­ka ulep­sza­nia czło­wie­ka: uto­pia czy dys­to­pia?”, „Pyta­nia i odpo­wie­dzi – ???”. Kolej­ne dys­ku­syj­ne spo­tka­nia już się wyła­nia­ją. Pamię­ta­my też o naszych Mistrzach i nauczy­cie­lach. W stycz­niu kon­fe­ren­cję poświę­ci­li­śmy zmar­łe­mu kil­ka mie­się­cy temu prof. Andrze­jo­wi Pół­taw­skie­mu, w kwiet­niu – ks. prof. Józe­fo­wi Tisch­ne­ro­wi w 20. rocz­ni­cę śmier­ci, a w maju – ks. prof. Tade­uszo­wi Ślip­ce SJ. Wszyst­kie te wyda­rze­nia moż­na zna­leźć na kana­le YouTu­be Aka­de­mii Igna­tia­num w Krakowie.

W grud­niu zakoń­czy­li­śmy czte­ro­let­ni pro­jekt „Pomni­ki pol­skiej filo­zo­fii chrze­ści­jań­skiej w XX wie­ku”. To waż­ne doko­na­nie nasze­go śro­do­wi­ska. Pozwo­li­ło na zbu­do­wa­nie sze­ro­kiej sie­ci współ­pra­cy, któ­rą zamie­rza­my utrzy­mać i roz­sze­rzać (61 naukow­ców z 16 ośrod­ków nauko­wych). Opra­co­wa­no 13 mono­gra­fii o wybit­nych pol­skich filo­zo­fach oraz Prze­wod­nik po pol­skiej filo­zo­fii chrze­ści­jań­skiej XX wie­ku (wszyst­kie publi­ka­cje w wer­sji pol­skiej i angiel­skiej moż­na ścią­gnąć za dar­mo ze stro­ny inter­ne­to­wej pro­jek­tu). W tym roku nasze cza­so­pi­smo nauko­we „Forum Phi­lo­so­phi­cum” obcho­dzi 25-lecie swo­je­go ist­nie­nia. Dużą aktyw­ność wyka­zu­ją nasi stu­den­ci, któ­rzy w paź­dzier­ni­ku zało­ży­li eko­lo­gicz­ne Koło Nauko­we ­VIRIDIS. Tek­sty naszych pra­cow­ni­ków poja­wia­ją się na łamach „Filo­zo­fuj!”.

Cią­gła deba­ta two­rzy dobrą atmos­fe­rę do stu­dio­wa­nia: sty­mu­lu­je do wła­snej reflek­sji i wytę­żo­ne­go bada­nia. Sprzy­ja temu roz­wi­ja­na w naszym Insty­tu­cie od kil­ku lat kon­cep­cja kształ­ce­nia: sokra­tej­sko-scho­la­stycz­no-jezu­ic­ka. Zgod­nie z nią w naucza­niu sta­wia­my na dia­lo­gicz­no-dys­ku­syj­ne poszu­ki­wa­nie praw­dy, aktyw­ne uczest­nic­two wykła­dow­cy i stu­den­tów w bada­niu pro­ble­mów, czy­ta­nie źró­dło­wych tek­stów, komen­to­wa­nie, inter­pre­ta­cję i rein­ter­pre­ta­cję w kon­tek­ście roz­wią­zy­wa­nia waż­kich filo­zo­ficz­nych pro­ble­mów. Sło­wem, uczy­my przez dys­ku­sję i sta­ra­my się, by stu­den­ci i wykła­dow­cy znaj­do­wa­li się w bez­po­śred­niej rela­cji „mistrz–uczeń”, zamiast „wykładowca–grupa”. Obok zajęć w gru­pach akcen­tu­je­my indy­wi­du­al­ne towa­rzy­sze­nie stu­den­tom w roz­wo­ju ich oso­bi­ste­go poten­cja­łu inte­lek­tu­al­ne­go, zwłasz­cza cie­ka­wo­ści i kre­atyw­no­ści – stąd tuto­ring na stu­diach licen­cjac­kich już od dru­gie­go seme­stru; na stu­diach magi­ster­skich pro­mo­tor mode­ru­je indy­wi­du­al­ną pra­cę stu­den­ta od pierw­sze­go seme­stru. Solid­ny fun­da­ment filo­zo­ficz­nej wie­dzy ogól­nej zba­lan­so­wa­ny jest indy­wi­du­ali­za­cją i per­so­na­li­za­cją stu­diów. Na stu­diach magi­ster­skich sta­wia­my na wpro­wa­dze­nie w inter­dy­scy­pli­nar­ne bada­nia filo­zo­ficz­ne (więk­szość naszych stu­den­tów na dru­gim stop­niu posia­da stop­nie z innych kie­run­ków) oraz posłu­gi­wa­nie się języ­kiem angiel­skim w bada­niach filo­zo­ficz­nych (dzię­ki temu mamy też spo­ro stu­den­tów z Era­smu­sa). Na obu stop­niach dba­my rów­nież o roz­wój ducha przed­się­bior­czo­ści i inno­wa­cyj­no­ści naszych stu­den­tów, aby mogli spraw­nie odna­leźć się ze zdo­by­ty­mi u nas wie­dzą, umie­jęt­no­ścia­mi i kom­pe­ten­cja­mi na ryn­ku pra­cy. Nowy styl kształ­ce­nia oraz nowy pro­gram stu­diów wcie­la­my tak­że poprzez szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków, aby roz­wi­jać ich kom­pe­ten­cje zakre­sie tuto­rin­gu aka­de­mic­kie­go, pro­wa­dze­nia cie­ka­wych zajęć zdal­nych, naucza­nia pro­ble­mo­we­go i interaktywnego.


Dane tele­adre­so­we

Aka­de­mia Igna­tia­num w Krakowie

ul. Koper­ni­ka 26
31–501 Kraków
12 39 99 523
filozofia@ignatianum.edu.pl
ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii6
fb.com/akademiaignatianum/

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy