Aktualności Kluby „Filozofuj!” Toruń Wydarzenia

Tajemnica tożsamości osobowej. Wokół nr. 13 „Filozofuj!” – drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Toruniu

Zapraszamy na drugą debatę Klubu „Filozofuj!” w Toruniu. 17 lutego, w piątek, o godz. 19.00 dyskutować będą: dr Tomasz Kąkol (UG) i prof. Urszula Żegleń (UMK). Tym razem debata dotyczyć będzie tożsamości - zastanowimy się między innymi nad tym, co decyduje o tym, że jesteśmy tymi samymi osobami pomimo upływającego czasu. A może nie jesteśmy…?. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do kawiar­ni Wej­ściów­ka za udo­stęp­nie­nie loka­lu.

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Dr Tomasz Kąkol – Adiunkt w Zakła­dzie Meta­fi­zy­ki, Filo­zo­fii Reli­gii i Filo­zo­fii Współ­cze­snej Insty­tu­tu Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W latach 1996–2006 stu­dio­wał filo­zo­fię na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Łączy róż­ne sty­le filo­zo­ficz­ne, naj­bliż­sza mu jest filo­zo­fia ana­li­tycz­na. Inte­re­su­je się onto­lo­gią, kla­sy­ka­mi filo­zo­fii, ety­ką, bibli­sty­ką i kora­ni­sty­ką. Opu­bli­ko­wał 8 arty­ku­łów w j. angiel­skim i 33 w j. pol­skim. Cza­sem pisu­je na blo­gu, aktyw­ny na face­bo­oku, tam­że opu­bli­ko­wał w odcin­kach swo­je wspo­mnie­nia.

Prof. Urszu­la Żegleń – pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Od 1974 była pra­cow­ni­kiem Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go, w 1996 roz­po­czę­ła pra­cę na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. w 2007 otrzy­ma­ła tytuł pro­fe­so­ra nauk filo­zo­ficz­nych. Zaj­mu­je się kwe­stia­mi filo­zo­fii umy­słu. Jest współ­za­ło­ży­ciel­ką Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Kogni­ty­wi­stycz­ne­go oraz kie­row­ni­kiem Zakła­du Kogni­ty­wi­sty­ki i Epi­ste­mo­lo­gii w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UMK.

Koor­dy­na­to­rem i pro­wa­dzą­cym spo­tka­nie jest Lena Parac­ka.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia:

  1. Co decy­du­je o tym, że jeste­śmy tą samą oso­bą pomi­mo zmian i upły­wu cza­su?
  2. Jak powią­za­na jest toż­sa­mość oso­bo­wa z poczu­ciem toż­sa­mo­ści?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my!

17 lute­go, godz. 19.00

Kawiar­nia Wej­ściów­ka, Plac Teatral­ny 1, 87–100 Toruń


Partner

Patroni

 


Zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Toru­niu spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy