Aktualności Kluby „Filozofuj!” Toruń Wydarzenia

Tajemnica tożsamości osobowej. Wokół nr. 13 „Filozofuj!” – drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Toruniu

Zapraszamy na drugą debatę Klubu „Filozofuj!” w Toruniu. 17 lutego, w piątek, o godz. 19.00 dyskutować będą: dr Tomasz Kąkol (UG) i prof. Urszula Żegleń (UMK). Tym razem debata dotyczyć będzie tożsamości - zastanowimy się między innymi nad tym, co decyduje o tym, że jesteśmy tymi samymi osobami pomimo upływającego czasu. A może nie jesteśmy…?. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do kaw­iarni Wejś­ciówka za udostęp­nie­nie lokalu.

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Dr Tomasz Kąkol – Adi­unkt w Zakładzie Metafizy­ki, Filo­zofii Religii i Filo­zofii Współczes­nej Insty­tu­tu Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Wydzi­ału Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. W lat­ach 1996–2006 stu­diował filo­zofię na Uni­w­er­syte­cie Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Łączy różne style filo­zoficzne, najbliższa mu jest filo­zofia anal­i­ty­cz­na. Intere­su­je się ontologią, klasyka­mi filo­zofii, etyką, bib­listyką i koranistyką. Opub­likował 8 artykułów w j. ang­iel­skim i 33 w j. pol­skim. Cza­sem pisu­je na blogu, akty­wny na face­booku, tamże opub­likował w odcinkach swo­je wspom­nienia.

Prof. Urszu­la Żegleń – pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Od 1974 była pra­cown­ikiem Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego, w 1996 rozpoczęła pracę na Uni­w­er­syte­cie Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. w 2007 otrzy­mała tytuł pro­fe­so­ra nauk filo­zoficznych. Zaj­mu­je się kwes­t­i­a­mi filo­zofii umysłu. Jest współza­łoży­cielką Pol­skiego Towarzyst­wa Kog­ni­ty­wisty­cznego oraz kierown­ikiem Zakładu Kog­ni­ty­wisty­ki i Epis­te­mologii w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK.

Koor­dy­na­torem i prowadzą­cym spotkanie jest Lena Parac­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

  1. Co decy­du­je o tym, że jesteśmy tą samą osobą pomi­mo zmi­an i upły­wu cza­su?
  2. Jak pow­iązana jest tożsamość osobowa z poczu­ciem tożsamoś­ci?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

17 lutego, godz. 19.00

Kaw­iar­nia Wejś­ciówka, Plac Teatral­ny 1, 87–100 Toruń


Partner

Patroni

 


Zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Toruniu spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy