Aktualności Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Trwają Warsztaty Filozoficzne Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Od 11 do 14 lutego Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego prowadzą I Warsztaty Filozoficzne.

Warsz­ta­ty nawią­zu­ją do tra­dy­cji lwow­skie­go semi­na­rium Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go, twór­cy filo­zo­ficz­nej Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. Skie­ro­wa­ne są przede wszyst­kim do mło­dych adep­tów filo­zo­fii (dok­to­ran­tów, stu­den­tów, a tak­że uczniów szkół średnich).

Warsz­ta­ty mają na celu pro­pa­go­wa­nie eto­su nauko­we­go Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej, a tak­że wspie­ra­nie mode­lu naucza­nia filo­zo­fii opar­te­go na rela­cji mistrz-uczeń, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla Szko­ły Twar­dow­skie­go i mają­ce­go tra­dy­cje się­ga­ją­ce sta­ro­żyt­nych i śre­dnio­wiecz­nych dys­ku­sji i pole­mik filozoficznych.


Orga­ni­za­to­rzy:

Cen­trum Badań nad Tra­dy­cją Szko­ły Lwowsko-Warszawskiej

Lwow­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne im. Kazi­mie­rza Twardowskiego

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy