Aktualności Ogłoszenia Patronaty Wydarzenia

Trwają Warsztaty Filozoficzne Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Od 11 do 14 lutego Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego prowadzą I Warsztaty Filozoficzne.

Zapisz się do naszego newslettera

Warsz­ta­ty nawią­zu­ją do tra­dy­cji lwow­skie­go semi­na­rium Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go, twór­cy filo­zo­ficz­nej Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. Skie­ro­wa­ne są przede wszyst­kim do mło­dych adep­tów filo­zo­fii (dok­to­ran­tów, stu­den­tów, a tak­że uczniów szkół średnich).

Warsz­ta­ty mają na celu pro­pa­go­wa­nie eto­su nauko­we­go Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej, a tak­że wspie­ra­nie mode­lu naucza­nia filo­zo­fii opar­te­go na rela­cji mistrz-uczeń, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla Szko­ły Twar­dow­skie­go i mają­ce­go tra­dy­cje się­ga­ją­ce sta­ro­żyt­nych i śre­dnio­wiecz­nych dys­ku­sji i pole­mik filozoficznych.


Orga­ni­za­to­rzy:

Cen­trum Badań nad Tra­dy­cją Szko­ły Lwowsko-Warszawskiej

Lwow­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne im. Kazi­mie­rza Twardowskiego

Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

 

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy