Zapowiedzi wydawnicze

Trzeci numer „Filozofuj!” już za tydzień

Już za tydzień, czyli 30 czerwca, o godz. 18.00 zaprezentujemy trzeci numer „Filozofuj!” – tak, tak, jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera!  Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

 

Dro­dzy Czytelnicy,

po nume­rze o filo­zo­fii jako takiejnume­rze o sen­sie życia pro­po­nu­je­my Wam roz­wa­ża­nia na temat wol­no­ści sło­wa, któ­rą rów­nież, cho­ciaż w nie­co innym sen­sie, moż­na uznać za kwe­stię fun­da­men­tal­ną dla filo­zo­fii i nie tyl­ko filo­zo­fii. Cóż bowiem było­by nam po filo­zo­fii, z cen­tral­nym dla niej zagad­nie­niem sen­su życia, gdy­by­śmy nie mogli swo­bod­nie komu­ni­ko­wać innym owo­ców swo­ich docie­kań? A prze­cież wol­ność sło­wa nie tyl­ko sta­no­wi waru­nek upra­wia­nia filo­zo­fii i innych nauk, ale umoż­li­wia tak­że roz­wój takich dzie­dzin kul­tu­ry, jak sztu­ka, reli­gia, oby­cza­jo­wość czy moral­ność. War­to też pod­kre­ślić, że wol­ność sło­wa ma szcze­gól­ną donio­słość poli­tycz­ną. Sta­no­wi jeden z fun­da­men­tów demo­kra­cji i jest nie­ja­ko papier­kiem lak­mu­so­wym, za pomo­cą któ­re­go może­my okre­ślić kon­dy­cję dane­go sys­te­mu politycznego.

Jeśli zatem wol­ność sło­wa jest tak waż­na, war­to pochy­lić się nad tą kwe­stią i pod­jąć wysi­łek jej zro­zu­mie­nia. Jest to tak­że cel filo­zo­fii, filo­zo­fii spo­łecz­nej w szcze­gól­no­ści. Pośród kwe­stii zwią­za­nych z wol­no­ścią sło­wa nale­ży wymie­nić całą gamę pytań: na czym pole­ga wol­ność sło­wa? Co uza­sad­nia nasze pra­wo do wol­no­ści sło­wa? Czy abso­lut­na wol­ność sło­wa nie ma tak­że zgub­nych kon­se­kwen­cji? Czy powin­ni­śmy wyty­czyć jej jakieś gra­ni­ce? A jeśli tak, to jakie? Jakie są kon­se­kwen­cje takie­go nakre­śle­nia gra­nic? Jak wol­ność sło­wa powin­na być chro­nio­na praw­nie? Zachę­ca­jąc Was do reflek­sji nad tymi pyta­nia­mi, pro­po­nu­je­my Wam, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, sześć arty­ku­łów skła­da­ją­cych się na kor­pus tema­tycz­ny numeru.

Ponad­to zachę­ca­my Was do lek­tu­ry tek­stów w ramach naszych sta­łych dzia­łów. Jest ich z coraz wię­cej. Tek­stem Ada­ma Fita­sa otwie­ra­my dział „Filo­zo­fia a lite­ra­tu­ra”. Autor porów­nu­je twór­czość filo­zo­ficz­ną i lite­rac­ką, doszu­ku­jąc się zasad­ni­czych róż­nic, ale i podo­bieństw mię­dzy nimi. Pew­nym novum jest rów­nież arty­kuł Car­rie Jen­kins, pre­zen­tu­ją­cy ana­li­zę flir­tu. Zachę­ca­my też do dal­szych reflek­sji na temat sen­su życia, tym razem w towa­rzy­stwie zna­nych już Wam auto­rów Agniesz­ki Lek­kiej-Kowa­lik i Jerze­go Gał­kow­skie­go. Nie zabrak­nie tak­że reflek­sji z zakre­su filo­zo­fii przy­ro­dy. Marek Wosz­czek zapra­sza Was do namy­słu nad przy­pad­ko­wo­ścią zda­rzeń kwan­to­wych. Oczy­wi­ście kon­ty­nu­uje­my naszą przy­go­dę z logi­ką. Ofe­ru­je­my Wam kolej­ny odci­nek Pre­da­to­ry­za­cji logi­ki autor­stwa Rafa­ła Urba­nia­ka. Mamy nadzie­ję, że atrak­cyj­ne obli­cze logi­ki uka­że Wam tak­że arty­kuł Krzysz­to­fa Wie­czor­ka, poświę­co­ny zadzi­wia­ją­cym para­dok­som. Jak w każ­dym nume­rze, nie mogło zabrak­nąć eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go. Tym razem autor tego dzia­łu zabie­ra nas na wyciecz­kę do Repu­bli­ki Bez­hej­tu i Laj­klo­nii. Zapra­sza­my tak­że do kolej­nej lek­cji filo­zo­ficz­nej gre­ki z Andrze­jem Ste­fań­czy­kiem, tłu­ma­czem tek­stów kla­sycz­nych. Dalej cze­ka na Was słów kil­ka na temat pro­wa­dze­nia lek­cji filo­zo­fii, por­tret kolej­ne­go pol­skie­go filo­zo­fa, a tak­że kolej­na nowość – duet recen­zji na temat bar­dzo filo­zo­ficz­ne­go filmu.

Zapra­sza­my tak­że do zapo­zna­nia się z rapor­tem na temat fina­łu XXVII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej oraz tema­ta­mi ese­jów do kolej­nej edy­cji Olim­pia­dy, a tak­że z rela­cją z fina­łu III Kon­kur­su Logicznego.

Miłej lek­tu­ry! Oczy­wi­ście, liczy­my na Wasze listy, w któ­rych podzie­li­cie się swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat „spo­tkań” z naszy­mi arty­ku­ła­mi. Filozofujcie!

Redak­cja

Oto spis tre­ści nume­ru 2/2015:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy