Zapowiedzi wydawnicze

Trzeci numer „Filozofuj!” już za tydzień

Już za tydzień, czyli 30 czerwca, o godz. 18.00 zaprezentujemy trzeci numer „Filozofuj!” – tak, tak, jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera!  Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

 

Drodzy Czytel­ni­cy,

po numerze o filo­zofii jako takiejnumerze o sen­sie życia pro­ponu­je­my Wam rozważa­nia na tem­at wol­noś­ci słowa, którą również, cho­ci­aż w nieco innym sen­sie, moż­na uznać za kwest­ię fun­da­men­tal­ną dla filo­zofii i nie tylko filo­zofii. Cóż bowiem było­by nam po filo­zofii, z cen­tral­nym dla niej zagad­nie­niem sen­su życia, gdy­byśmy nie mogli swo­bod­nie komu­nikować innym owoców swoich dociekań? A prze­cież wol­ność słowa nie tylko stanowi warunek upraw­ia­nia filo­zofii i innych nauk, ale umożli­wia także rozwój takich dziedzin kul­tu­ry, jak sztu­ka, reli­gia, oby­cza­jowość czy moral­ność. Warto też pod­kreślić, że wol­ność słowa ma szczegól­ną doniosłość poli­ty­czną. Stanowi jeden z fun­da­men­tów demokracji i jest nie­jako papierkiem lak­mu­sowym, za pomocą którego może­my określić kondy­cję danego sys­te­mu poli­ty­cznego.

Jeśli zatem wol­ność słowa jest tak waż­na, warto pochylić się nad tą kwest­ią i pod­jąć wysiłek jej zrozu­mienia. Jest to także cel filo­zofii, filo­zofii społecznej w szczegól­noś­ci. Pośród kwestii związanych z wol­noś­cią słowa należy wymienić całą gamę pytań: na czym pole­ga wol­ność słowa? Co uza­sad­nia nasze pra­wo do wol­noś­ci słowa? Czy abso­lut­na wol­ność słowa nie ma także zgub­nych kon­sek­wencji? Czy powin­niśmy wyty­czyć jej jakieś granice? A jeśli tak, to jakie? Jakie są kon­sek­wenc­je takiego nakreśle­nia granic? Jak wol­ność słowa powin­na być chro­niona prawnie? Zachę­ca­jąc Was do reflek­sji nad tymi pyta­ni­a­mi, pro­ponu­je­my Wam, Drodzy Czytel­ni­cy, sześć artykułów składa­ją­cych się na kor­pus tem­aty­czny numeru.

Pon­ad­to zachę­camy Was do lek­tu­ry tek­stów w ramach naszych stałych dzi­ałów. Jest ich z coraz więcej. Tek­stem Adama Fitasa otwier­amy dzi­ał „Filo­zofia a lit­er­atu­ra”. Autor porównu­je twór­c­zość filo­zoficzną i lit­er­acką, doszuku­jąc się zasad­niczych różnic, ale i podobieństw między nimi. Pewnym novum jest również artykuł Car­rie Jenk­ins, prezen­tu­ją­cy anal­izę flir­tu. Zachę­camy też do dal­szych reflek­sji na tem­at sen­su życia, tym razem w towarzys­t­wie znanych już Wam autorów Agniesz­ki Lekkiej-Kowa­lik i Jerzego Gałkowskiego. Nie zabraknie także reflek­sji z zakre­su filo­zofii przy­rody. Marek Woszczek zaprasza Was do namysłu nad przy­pad­kowoś­cią zdarzeń kwan­towych. Oczy­wiś­cie kon­tynu­u­je­my naszą przy­godę z logiką. Ofer­u­je­my Wam kole­jny odcinek Preda­to­ryza­cji logi­ki autorstwa Rafała Urba­ni­a­ka. Mamy nadzieję, że atrak­cyjne oblicze logi­ki ukaże Wam także artykuł Krzyszto­fa Wiec­zor­ka, poświę­cony zadzi­wia­ją­cym paradok­som. Jak w każdym numerze, nie mogło zabraknąć ekspery­men­tu myślowego. Tym razem autor tego dzi­ału zabiera nas na wycieczkę do Repub­li­ki Bezhe­j­tu i Lajk­lonii. Zaprasza­my także do kole­jnej lekcji filo­zoficznej gre­ki z Andrze­jem Ste­fańczykiem, tłu­maczem tek­stów klasy­cznych. Dalej czeka na Was słów kil­ka na tem­at prowadzenia lekcji filo­zofii, portret kole­jnego pol­skiego filo­zo­fa, a także kole­j­na nowość – duet recen­zji na tem­at bard­zo filo­zoficznego fil­mu.

Zaprasza­my także do zapoz­na­nia się z raportem na tem­at finału XXVII Olimpiady Filo­zoficznej oraz tem­ata­mi ese­jów do kole­jnej edy­cji Olimpiady, a także z relacją z finału III Konkur­su Log­icznego.

Miłej lek­tu­ry! Oczy­wiś­cie, liczymy na Wasze listy, w których podzieli­cie się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi na tem­at „spotkań” z naszy­mi artykuła­mi. Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja

Oto spis treś­ci numeru 2/2015:

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy