Zapowiedzi wydawnicze

Trzeci numer „Filozofuj!” już za tydzień

Już za tydzień, czyli 30 czerwca, o godz. 18.00 zaprezentujemy trzeci numer „Filozofuj!” – tak, tak, jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera!  Czasopismo będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

 

Dro­dzy Czytelnicy,

po nume­rze o filo­zo­fii jako takiejnume­rze o sen­sie życia pro­po­nu­je­my Wam roz­wa­ża­nia na temat wol­no­ści sło­wa, któ­rą rów­nież, cho­ciaż w nie­co innym sen­sie, moż­na uznać za kwe­stię fun­da­men­tal­ną dla filo­zo­fii i nie tyl­ko filo­zo­fii. Cóż bowiem było­by nam po filo­zo­fii, z cen­tral­nym dla niej zagad­nie­niem sen­su życia, gdy­by­śmy nie mogli swo­bod­nie komu­ni­ko­wać innym owo­ców swo­ich docie­kań? A prze­cież wol­ność sło­wa nie tyl­ko sta­no­wi waru­nek upra­wia­nia filo­zo­fii i innych nauk, ale umoż­li­wia tak­że roz­wój takich dzie­dzin kul­tu­ry, jak sztu­ka, reli­gia, oby­cza­jo­wość czy moral­ność. War­to też pod­kre­ślić, że wol­ność sło­wa ma szcze­gól­ną donio­słość poli­tycz­ną. Sta­no­wi jeden z fun­da­men­tów demo­kra­cji i jest nie­ja­ko papier­kiem lak­mu­so­wym, za pomo­cą któ­re­go może­my okre­ślić kon­dy­cję dane­go sys­te­mu politycznego.

Jeśli zatem wol­ność sło­wa jest tak waż­na, war­to pochy­lić się nad tą kwe­stią i pod­jąć wysi­łek jej zro­zu­mie­nia. Jest to tak­że cel filo­zo­fii, filo­zo­fii spo­łecz­nej w szcze­gól­no­ści. Pośród kwe­stii zwią­za­nych z wol­no­ścią sło­wa nale­ży wymie­nić całą gamę pytań: na czym pole­ga wol­ność sło­wa? Co uza­sad­nia nasze pra­wo do wol­no­ści sło­wa? Czy abso­lut­na wol­ność sło­wa nie ma tak­że zgub­nych kon­se­kwen­cji? Czy powin­ni­śmy wyty­czyć jej jakieś gra­ni­ce? A jeśli tak, to jakie? Jakie są kon­se­kwen­cje takie­go nakre­śle­nia gra­nic? Jak wol­ność sło­wa powin­na być chro­nio­na praw­nie? Zachę­ca­jąc Was do reflek­sji nad tymi pyta­nia­mi, pro­po­nu­je­my Wam, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, sześć arty­ku­łów skła­da­ją­cych się na kor­pus tema­tycz­ny numeru.

Ponad­to zachę­ca­my Was do lek­tu­ry tek­stów w ramach naszych sta­łych dzia­łów. Jest ich z coraz wię­cej. Tek­stem Ada­ma Fita­sa otwie­ra­my dział „Filo­zo­fia a lite­ra­tu­ra”. Autor porów­nu­je twór­czość filo­zo­ficz­ną i lite­rac­ką, doszu­ku­jąc się zasad­ni­czych róż­nic, ale i podo­bieństw mię­dzy nimi. Pew­nym novum jest rów­nież arty­kuł Car­rie Jen­kins, pre­zen­tu­ją­cy ana­li­zę flir­tu. Zachę­ca­my też do dal­szych reflek­sji na temat sen­su życia, tym razem w towa­rzy­stwie zna­nych już Wam auto­rów Agniesz­ki Lek­kiej-Kowa­lik i Jerze­go Gał­kow­skie­go. Nie zabrak­nie tak­że reflek­sji z zakre­su filo­zo­fii przy­ro­dy. Marek Wosz­czek zapra­sza Was do namy­słu nad przy­pad­ko­wo­ścią zda­rzeń kwan­to­wych. Oczy­wi­ście kon­ty­nu­uje­my naszą przy­go­dę z logi­ką. Ofe­ru­je­my Wam kolej­ny odci­nek Pre­da­to­ry­za­cji logi­ki autor­stwa Rafa­ła Urba­nia­ka. Mamy nadzie­ję, że atrak­cyj­ne obli­cze logi­ki uka­że Wam tak­że arty­kuł Krzysz­to­fa Wie­czor­ka, poświę­co­ny zadzi­wia­ją­cym para­dok­som. Jak w każ­dym nume­rze, nie mogło zabrak­nąć eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go. Tym razem autor tego dzia­łu zabie­ra nas na wyciecz­kę do Repu­bli­ki Bez­hej­tu i Laj­klo­nii. Zapra­sza­my tak­że do kolej­nej lek­cji filo­zo­ficz­nej gre­ki z Andrze­jem Ste­fań­czy­kiem, tłu­ma­czem tek­stów kla­sycz­nych. Dalej cze­ka na Was słów kil­ka na temat pro­wa­dze­nia lek­cji filo­zo­fii, por­tret kolej­ne­go pol­skie­go filo­zo­fa, a tak­że kolej­na nowość – duet recen­zji na temat bar­dzo filo­zo­ficz­ne­go filmu.

Zapra­sza­my tak­że do zapo­zna­nia się z rapor­tem na temat fina­łu XXVII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej oraz tema­ta­mi ese­jów do kolej­nej edy­cji Olim­pia­dy, a tak­że z rela­cją z fina­łu III Kon­kur­su Logicznego.

Miłej lek­tu­ry! Oczy­wi­ście, liczy­my na Wasze listy, w któ­rych podzie­li­cie się swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat „spo­tkań” z naszy­mi arty­ku­ła­mi. Filozofujcie!

Redak­cja

Oto spis tre­ści nume­ru 2/2015:

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy