LSF Ogłoszenia Ontologia

3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” pod Czorsztynem

Po bardzo pozytywnych doświadczeniach z ubiegłych lat redakcja „Filozofuj!” organizuje 3. Letnią Szkołę „Filozofuj!”. W tym roku nasza szkoła poświęcona będzie metafizycznemu problemowi zła. Gośćmi specjalnymi będą wybitni akademicy: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak z Wydziału Filozofii KUL i dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz z Uniwersytetu Gdańskiego. 3. LSF odbędzie się w dniach 30 lipca–6 sierpnia w miejscowości Kluszkowce (gmina Czorsztyn), położonej nad brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego, w bliskim sąsiedztwie Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego.

Zapisz się do naszego newslettera

W pro­gramie szkoły będą zaję­cia dydak­ty­czne prowad­zone przez naszych goś­ci oraz redak­torów „Filo­zo­fuj!” oraz piesze wyciecz­ki górskie, zwiedzanie okolicznych atrakcji turysty­cznych, plażowanie, mecze pił­ki siatkowej i nożnej, a nade wszys­tko niekończące się dyskus­je :). Otwier­amy zapisy. Zachę­camy do szy­bkiego nadsyła­nia zgłoszeń, ponieważ licz­ba dostęp­nych miejsc jest moc­no ogranic­zona.


Relację z 1. LSF możecie poczytać > tutaj, relacja z 2. LSF jest tutaj > tutaj.  Przeczytaj i wybierz się na wakacyjną przygodę z filozofią.

Temat

Zaję­cia dydak­ty­czne będą miały dwo­ja­ki charak­ter – mate­ri­al­ny i for­mal­ny. W ramach tych pier­wszych poruszać będziemy mater­ię metafizy­cznej prob­lematy­ki zła. W ramach tych drugich będziemy przyglą­dać się formie naszego myśle­nia – kiedy nasze myśle­nie jest kry­ty­czne.  

Metafizy­cz­na prob­lematy­ka zła wiąże się z taki­mi kwes­t­i­a­mi, jak:

 1. czym jest metafizy­czne zło,
 2. zło a dobro metafizy­czne,
 3. zło metafizy­czne a zło moralne,
 4. czy nasz świat jest najlep­szym z możli­wych,
 5. metafizy­czne zło a prob­lem wol­noś­ci,
 6. metafizy­czne zło a prob­lem Boga.

W ramach warsz­tatów kry­ty­cznego myśle­nia będziemy pokazy­wać, na czym pole­ga kry­ty­czne myśle­nie, czym się różni od myśle­nia bezkry­ty­cznego czy niekry­ty­cznego, pokaże­my i przeanal­izu­je­my różne przykłady myśle­nia, stara­jąc się odsłonić kry­te­ria ich oce­ny.


Program 3. LSF

Edukac­ja

Zaję­cia dydak­ty­czne będą miały dwo­ja­ki charak­ter – teo­re­ty­czny i warsz­ta­towo-prak­ty­czny.

Poz­namy zarys prob­lematy­ki zła, wraz z fun­da­men­tal­ny­mi kwes­t­i­a­mi skład­owy­mi. Zaz­na­jomimy się z syl­wetka­mi filo­zofów, którzy w najwięk­szym stop­niu przy­czynili się do roz­wo­ju tej prob­lematy­ki.

Pod­czas zajęć prak­ty­cznych będziemy mieli okazję podysku­tować nad prob­lematyką zła. Pod okiem spec­jal­isty spróbu­je­my wypra­cow­ać własne rozwiąza­nia tej prob­lematy­ki.

Zaję­cia każdego dnia będą odby­wać się dwóch blokach po 60 min.

Turysty­ka

Wspinacz­ka, w tym zdoby­cie szczytów takich jak:

 • Trzy Korony (982 m n.p.m.) w paśmie Pienin Środ­kowych,
 • Czertezik (772 m n.p.m.)
 • Tur­bacz (1310 m n.p.m.) w  paśmie Gor­ców (ze schro­niskiem),
 • Dur­basz­ka (934 m n.p.m.) w paśmie Małych Pienin (ze schro­niskiem).
 • Zamkowa Góra (799 m n.p.m.) – ruiny Zamku Pienińskiego oraz Gro­ta świętej Kin­gi

Zwiedzanie:

 • Wyciecz­ka przez wąwóz Homole
 • Spac­er wzdłuż Duna­j­ca do Czer­wonego Klasz­toru – XIV w. kom­plek­su klasz­tornego
 • Zespół Elek­trowni Wod­nych w Nidz­i­cy
 • Zamek w Niedz­i­cy lub Czorsz­tynie
 • Pijal­nia wód w Szcza­wni­cy

Rozry­wka:

 • spływ Duna­jcem
 • zjazd torem saneczkowym na górze Wdżar,
 • mecz pił­ki nożnej z redakcją „Filo­zo­fuj!”,
 • rejs statkiem „Biała Dama” po Jeziorze Czorsz­tyńskim,
 • plażowanie, row­er­ki wodne, siatkówka plażowa nad Jeziorem Czorsz­tyńskim,
 • biesi­ady filo­zoficzne pod góral­ską wiatą.

Ramowy program 3. LSF jest > tutaj.


Miejsce

Miejs­cowość: Kluszkow­ce położone są nad Jeziorem Czorsz­tyńskim, u samego pod­nóża Góry Wdżar, na którą dostać się moż­na wyciągiem krze­sełkowym. Zna­j­du­ją się pomiędzy dwoma parka­mi – Gor­cza­ńskim oraz Pienińskim Parkiem Nar­o­dowym. W pobliżu zna­j­du­ją się dwie śred­niowieczne warown­ie, z których pier­wsza ulokowana jest w Czorsz­tynie (sąsiadu­ją­cym z miejs­cowoś­cią), nato­mi­ast dru­ga mieś­ci się w Niedz­i­cy, do której przepraw­ić się moż­na przez jezioro kur­su­ją­cy­mi co pół godziny gon­do­la­mi. Kluszkow­ce otoc­zone są lasa­mi i pola­mi, gdzie wypasają się owce, z których mle­ka wyt­warza się ser, dostęp­ny w wielu usy­tuowanych w miejs­cowoś­ci bacówkach.

Zak­wa­terowanie

Pen­sjonat Wol­s­ki, Miz­er­na 114, 34–440 Czorsz­tyn


Zapisy

Kto może się zapisać na 3LSF? Uczniowie szkół gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych, stu­den­ci wszys­t­kich kierunk­ów i dok­toran­ci innych kierunk­ów niż filo­zofia.

Koszt udzi­ału w 3LSF (7 dni poby­tu + całodzi­enne wyży­wie­nie + pro­gram) to 934,15 zł + 23% VAT = 1149 zł.

Ilość miejsc: 20

Zapisy przyj­mu­je­my do 30 czer­w­ca, chy­ba że lim­it miejsc zostanie wycz­er­pa­ny wcześniej. Oso­by zak­wal­i­fikowane powiadomimy e‑mailem. Poprosimy w nim o ostate­czną rez­erwację, co będzie wyma­gało wpłaty kaucji w wysokoś­ci 200 zł. Wszys­tkie infor­ma­c­je o sposo­bie zapłaty będą podane w mailu.

Aby się zapisać na 3LSF, należy wysłać na adres redakcja@filozofuj.eu zgłosze­nie, które zaw­iera wypełniony for­mu­la­rz zgłoszenia (moż­na go pobrać > tutaj) oraz zdję­cie.


Goście specjalni

Wybit­ni spec­jal­iś­ci, umieją­cy wiedzę przekazać w sposób przys­tęp­ny.

Prof. dr hab. Jacek Woj­tysi­ak – Pro­fe­sor filo­zofii, kierown­ik Kat­edry Teorii Poz­na­nia Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II. W pra­cy naukowej tropi dwa słowa: być i dlaczego. Poza tym lubi leni­u­chować na łonie rodziny, czy­tać Bib­lię, słuchać muzy­ki barokowej i kon­tem­plować przy­rodę. Uza­leżniony od słowa drukowanego i od dysku­towa­nia ze wszys­tki­mi o wszys­tkim. Hob­by: zbieranie cza­pek z różnych możli­wych światów.

 

Dr Patryk Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz adi­unkt Zakładu Logi­ki, Filo­zofii Nau­ki i Epis­te­mologii Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego.

 

 


Załoga F

Poczet tych osób z naszej redakcji, czyli „Zało­gi F”, którzy stanow­ić będą kadrę 3. LSF:

Artur Kosec­ki – dok­torant w zakładzie Ontologii i Filo­zofii Anal­i­ty­cznej Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego. Zain­tere­sowa­nia naukowe: his­to­ria filo­zofii anal­i­ty­cznej, ontolo­gia, filo­zofia umysłu, filo­zofia kog­ni­ty­wisty­ki. Poza nauką intere­su­je się wyś­ciga­mi kolarski­mi oraz lit­er­aturą w każdej postaci.

 

Robert Kryńs­ki – absol­went filo­zofii, twór­ca por­talu Aca­d­e­mi­con, redak­tor i wydaw­ca. Entuz­jas­ta pop­u­laryza­cji filo­zofii i ama­tor pił­ki nożnej.

 

 

Bar­tosz Kurkows­ki – stu­dent trze­ciego roku ekonomii na Uni­w­er­syte­cie Eko­nom­icznym w Poz­na­niu. Pasjonat filo­zofii jako poszuki­wa­nia i rozważa­nia „prawdy ogól­nej”, co prze­jaw­ia się głównie w oso­bistych prze­myśle­ni­ach i czer­pa­niu inspiracji z rozmów z innych ludź­mi, muzy­ki, poezji, książek i Inter­ne­tu. Zain­tere­sowany kwes­t­i­a­mi społeczny­mi – z poczu­cia obow­iązku, i ontologią – gdyż to pod­stawa wszys­tkiego. Inne hob­by to wędrów­ki górskie od schro­niska do schro­niska i dłu­godys­tan­sowe wyciecz­ki rowerowe. W redakcji pełni rolę koor­dy­na­to­ra wolon­tariatu oraz odpowia­da za Klub „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu.

Maria Łojek-Kurzętkows­ka — dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Absol­wen­t­ka studiów mag­is­ter­s­kich Prac­ti­cal Ethics: Bioethics, the Envi­ron­ment and the Fou­da­tions of Law na Uni­ver­si­ty of York w Wielkiej Bry­tanii. Pasjonat­ka i autor­ka pro­jek­tów eduka­cyjnych, pop­u­laryza­tor­ka sztu­ki deba­towa­nia i tutoringu. Zain­tere­sowa­nia: tworze­nie i oglą­danie filmów, wyciecz­ki górskie, muzy­ka.

Natalia Mar­ci­nows­ka – absol­wen­t­ka filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim, obec­nie współpracu­je naukowo z Europe­jskim Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Jako członk­i­ni redakcji „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się współor­ga­ni­zowaniem debat w Gdańsku. Pry­wat­nie skrzy­pacz­ka, miłośnicz­ka gór i dobrych książek.

 

Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka – absol­wen­t­ka his­torii UMCS i filo­zofii teo­re­ty­cznej KUL, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szkole Pod­sta­wowej im. B. Chro­brego w Lublin­ie. Redak­tor­ka dzi­ału Filo­zofia dla dzieci w mag­a­zynie „Filo­zo­fuj!”. Zain­tere­sowa­nia naukowe: dydak­ty­ka filo­zofii, ety­ka środowiskowa i bioe­ty­ka. Poza filo­zofią pasjonu­je ją taniec współczes­ny, który w wol­nych chwilach inten­sy­wnie upraw­ia.

Artur Szut­ta – filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Autor książ­ki „Oby­wa­tel­skie nieposłuszeńst­wo. Pró­ba określe­nia poję­cia”, Sem­per, Warsza­wa 2011. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną. Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”.

Natasza Szut­ta – filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w etyce i psy­chologii moral­noś­ci. Pas­je: lit­er­atu­ra, muzy­ka, góry i nade wszys­tko swo­je dzieci.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy