LSF Ogłoszenia Ontologia

3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” pod Czorsztynem

Po bardzo pozytywnych doświadczeniach z ubiegłych lat redakcja „Filozofuj!” organizuje 3. Letnią Szkołę „Filozofuj!”. W tym roku nasza szkoła poświęcona będzie metafizycznemu problemowi zła. Gośćmi specjalnymi będą wybitni akademicy: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak z Wydziału Filozofii KUL i dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz z Uniwersytetu Gdańskiego. 3. LSF odbędzie się w dniach 30 lipca–6 sierpnia w miejscowości Kluszkowce (gmina Czorsztyn), położonej nad brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego, w bliskim sąsiedztwie Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego.

W pro­gra­mie szko­ły będą zaję­cia dydak­tycz­ne pro­wa­dzo­ne przez naszych gości oraz redak­to­rów „Filo­zo­fuj!” oraz pie­sze wyciecz­ki gór­skie, zwie­dza­nie oko­licz­nych atrak­cji tury­stycz­nych, pla­żo­wa­nie, mecze pił­ki siat­ko­wej i noż­nej, a nade wszyst­ko nie­koń­czą­ce się dys­ku­sje :). Otwie­ra­my zapi­sy. Zachę­ca­my do szyb­kie­go nad­sy­ła­nia zgło­szeń, ponie­waż licz­ba dostęp­nych miejsc jest moc­no ograniczona.


Relację z 1. LSF możecie poczytać > tutaj, relacja z 2. LSF jest tutaj > tutaj.  Przeczytaj i wybierz się na wakacyjną przygodę z filozofią.

Temat

Zaję­cia dydak­tycz­ne będą mia­ły dwo­ja­ki cha­rak­ter – mate­rial­ny i for­mal­ny. W ramach tych pierw­szych poru­szać będzie­my mate­rię meta­fi­zycz­nej pro­ble­ma­ty­ki zła. W ramach tych dru­gich będzie­my przy­glą­dać się for­mie nasze­go myśle­nia – kie­dy nasze myśle­nie jest krytyczne. 

Meta­fi­zycz­na pro­ble­ma­ty­ka zła wią­że się z taki­mi kwe­stia­mi, jak: 

 1. czym jest meta­fi­zycz­ne zło,
 2. zło a dobro metafizyczne,
 3. zło meta­fi­zycz­ne a zło moralne,
 4. czy nasz świat jest naj­lep­szym z możliwych,
 5. meta­fi­zycz­ne zło a pro­blem wolności, 
 6. meta­fi­zycz­ne zło a pro­blem Boga.

W ramach warsz­ta­tów kry­tycz­ne­go myśle­nia będzie­my poka­zy­wać, na czym pole­ga kry­tycz­ne myśle­nie, czym się róż­ni od myśle­nia bez­kry­tycz­ne­go czy nie­kry­tycz­ne­go, poka­że­my i prze­ana­li­zu­je­my róż­ne przy­kła­dy myśle­nia, sta­ra­jąc się odsło­nić kry­te­ria ich oceny.


Program 3. LSF

Edu­ka­cja

Zaję­cia dydak­tycz­ne będą mia­ły dwo­ja­ki cha­rak­ter – teo­re­tycz­ny i warsztatowo-praktyczny.

Pozna­my zarys pro­ble­ma­ty­ki zła, wraz z fun­da­men­tal­ny­mi kwe­stia­mi skła­do­wy­mi. Zazna­jo­mi­my się z syl­wet­ka­mi filo­zo­fów, któ­rzy w naj­więk­szym stop­niu przy­czy­ni­li się do roz­wo­ju tej problematyki.

Pod­czas zajęć prak­tycz­nych będzie­my mie­li oka­zję pody­sku­to­wać nad pro­ble­ma­ty­ką zła. Pod okiem spe­cja­li­sty spró­bu­je­my wypra­co­wać wła­sne roz­wią­za­nia tej problematyki.

Zaję­cia każ­de­go dnia będą odby­wać się dwóch blo­kach po 60 min.

Tury­sty­ka

Wspi­nacz­ka, w tym zdo­by­cie szczy­tów takich jak:

 • Trzy Koro­ny (982 m n.p.m.) w paśmie Pie­nin Środkowych,
 • Czer­te­zik (772 m n.p.m.)
 • Tur­bacz (1310 m n.p.m.) w  paśmie Gor­ców (ze schroniskiem),
 • Dur­basz­ka (934 m n.p.m.) w paśmie Małych Pie­nin (ze schroniskiem).
 • Zam­ko­wa Góra (799 m n.p.m.) – ruiny Zam­ku Pie­niń­skie­go oraz Gro­ta świę­tej Kingi

Zwie­dza­nie:

 • Wyciecz­ka przez wąwóz Homole
 • Spa­cer wzdłuż Dunaj­ca do Czer­wo­ne­go Klasz­to­ru – XIV w. kom­plek­su klasztornego
 • Zespół Elek­trow­ni Wod­nych w Nidzicy
 • Zamek w Nie­dzi­cy lub Czorsztynie
 • Pijal­nia wód w Szczawnicy

Roz­ryw­ka:

 • spływ Dunaj­cem
 • zjazd torem sanecz­ko­wym na górze Wdżar,
 • mecz pił­ki noż­nej z redak­cją „Filo­zo­fuj!”,
 • rejs stat­kiem „Bia­ła Dama” po Jezio­rze Czorsztyńskim,
 • pla­żo­wa­nie, rower­ki wod­ne, siat­ków­ka pla­żo­wa nad Jezio­rem Czorsztyńskim,
 • bie­sia­dy filo­zo­ficz­ne pod góral­ską wiatą.

Ramowy program 3. LSF jest > tutaj.


Miejsce

Miej­sco­wość: Klusz­kow­ce poło­żo­ne są nad Jezio­rem Czorsz­tyń­skim, u same­go pod­nó­ża Góry Wdżar, na któ­rą dostać się moż­na wycią­giem krze­seł­ko­wym. Znaj­du­ją się pomię­dzy dwo­ma par­ka­mi – Gor­czań­skim oraz Pie­niń­skim Par­kiem Naro­do­wym. W pobli­żu znaj­du­ją się dwie śre­dnio­wiecz­ne warow­nie, z któ­rych pierw­sza ulo­ko­wa­na jest w Czorsz­ty­nie (sąsia­du­ją­cym z miej­sco­wo­ścią), nato­miast dru­ga mie­ści się w Nie­dzi­cy, do któ­rej prze­pra­wić się moż­na przez jezio­ro kur­su­ją­cy­mi co pół godzi­ny gon­do­la­mi. Klusz­kow­ce oto­czo­ne są lasa­mi i pola­mi, gdzie wypa­sa­ją się owce, z któ­rych mle­ka wytwa­rza się ser, dostęp­ny w wie­lu usy­tu­owa­nych w miej­sco­wo­ści bacówkach.

Zakwa­te­ro­wa­nie

Pen­sjo­nat Wol­ski, Mizer­na 114, 34–440 Czorsztyn


Zapisy

Kto może się zapi­sać na 3LSF? Ucznio­wie szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych, stu­den­ci wszyst­kich kie­run­ków i dok­to­ran­ci innych kie­run­ków niż filozofia.

Koszt udzia­łu w 3LSF (7 dni poby­tu + cało­dzien­ne wyży­wie­nie + pro­gram) to 934,15 zł + 23% VAT = 1149 zł.

Ilość miejsc: 20

Zapi­sy przyj­mu­je­my do 30 czerw­ca, chy­ba że limit miejsc zosta­nie wyczer­pa­ny wcze­śniej. Oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne powia­do­mi­my e‑mailem. Popro­si­my w nim o osta­tecz­ną rezer­wa­cję, co będzie wyma­ga­ło wpła­ty kau­cji w wyso­ko­ści 200 zł. Wszyst­kie infor­ma­cje o spo­so­bie zapła­ty będą poda­ne w mailu.

Aby się zapi­sać na 3LSF, nale­ży wysłać na adres redakcja@filozofuj.eu zgło­sze­nie, któ­re zawie­ra wypeł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nia (moż­na go pobrać > tutaj) oraz zdjęcie.


Goście specjalni

Wybit­ni spe­cja­li­ści, umie­ją­cy wie­dzę prze­ka­zać w spo­sób przystępny.

Prof. dr hab. Jacek Woj­ty­siak – Pro­fe­sor filo­zo­fii, kie­row­nik Kate­dry Teo­rii Pozna­nia Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II. W pra­cy nauko­wej tro­pi dwa sło­wa: być i dla­cze­go. Poza tym lubi leniu­cho­wać na łonie rodzi­ny, czy­tać Biblię, słu­chać muzy­ki baro­ko­wej i kon­tem­plo­wać przy­ro­dę. Uza­leż­nio­ny od sło­wa dru­ko­wa­ne­go i od dys­ku­to­wa­nia ze wszyst­ki­mi o wszyst­kim. Hob­by: zbie­ra­nie cza­pek z róż­nych moż­li­wych światów.

 

Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz adiunkt Zakła­du Logi­ki, Filo­zo­fii Nauki i Epi­ste­mo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Gdańskiego.

 

 


Załoga F

Poczet tych osób z naszej redak­cji, czy­li „Zało­gi F”, któ­rzy sta­no­wić będą kadrę 3. LSF:

Artur Kosec­ki – dok­to­rant w zakła­dzie Onto­lo­gii i Filo­zo­fii Ana­li­tycz­nej Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: histo­ria filo­zo­fii ana­li­tycz­nej, onto­lo­gia, filo­zo­fia umy­słu, filo­zo­fia kogni­ty­wi­sty­ki. Poza nauką inte­re­su­je się wyści­ga­mi kolar­ski­mi oraz lite­ra­tu­rą w każ­dej postaci.

 

Robert Kryń­ski – absol­went filo­zo­fii, twór­ca por­ta­lu Aca­de­mi­con, redak­tor i wydaw­ca. Entu­zja­sta popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii i ama­tor pił­ki nożnej.

 

 

Bar­tosz Kur­kow­ski – stu­dent trze­cie­go roku eko­no­mii na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu. Pasjo­nat filo­zo­fii jako poszu­ki­wa­nia i roz­wa­ża­nia „praw­dy ogól­nej”, co prze­ja­wia się głów­nie w oso­bi­stych prze­my­śle­niach i czer­pa­niu inspi­ra­cji z roz­mów z innych ludź­mi, muzy­ki, poezji, ksią­żek i Inter­ne­tu. Zain­te­re­so­wa­ny kwe­stia­mi spo­łecz­ny­mi – z poczu­cia obo­wiąz­ku, i onto­lo­gią – gdyż to pod­sta­wa wszyst­kie­go. Inne hob­by to wędrów­ki gór­skie od schro­ni­ska do schro­ni­ska i dłu­go­dy­stan­so­we wyciecz­ki rowe­ro­we. W redak­cji peł­ni rolę koor­dy­na­to­ra wolon­ta­ria­tu oraz odpo­wia­da za Klub „Filo­zo­fuj!” w Poznaniu.

Maria Łojek-Kurzęt­kow­ska — dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Absol­went­ka stu­diów magi­ster­skich Prac­ti­cal Ethics: Bio­ethics, the Envi­ron­ment and the Fouda­tions of Law na Uni­ver­si­ty of York w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Pasjo­nat­ka i autor­ka pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych, popu­la­ry­za­tor­ka sztu­ki deba­to­wa­nia i tuto­rin­gu. Zain­te­re­so­wa­nia: two­rze­nie i oglą­da­nie fil­mów, wyciecz­ki gór­skie, muzyka.

Nata­lia Mar­ci­now­ska – absol­went­ka filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, obec­nie współ­pra­cu­je nauko­wo z Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści. Jako człon­ki­ni redak­cji „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się współ­or­ga­ni­zo­wa­niem debat w Gdań­sku. Pry­wat­nie skrzy­pacz­ka, miło­śnicz­ka gór i dobrych książek.

 

Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska – absol­went­ka histo­rii UMCS i filo­zo­fii teo­re­tycz­nej KUL, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. B. Chro­bre­go w Lubli­nie. Redak­tor­ka dzia­łu Filo­zo­fia dla dzie­ci w maga­zy­nie „Filo­zo­fuj!”. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: dydak­ty­ka filo­zo­fii, ety­ka śro­do­wi­sko­wa i bio­ety­ka. Poza filo­zo­fią pasjo­nu­je ją taniec współ­cze­sny, któ­ry w wol­nych chwi­lach inten­syw­nie uprawia.

Artur Szut­ta – filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Autor książ­ki „Oby­wa­tel­skie nie­po­słu­szeń­stwo. Pró­ba okre­śle­nia poję­cia”, Sem­per, War­sza­wa 2011. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę noż­ną. Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”.

Nata­sza Szut­ta – filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w ety­ce i psy­cho­lo­gii moral­no­ści. Pasje: lite­ra­tu­ra, muzy­ka, góry i nade wszyst­ko swo­je dzieci.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy