Filozofia techniki Filozofia umysłu Kognitywistyka Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Już od 2 lipca trzydziesty czwarty numer „Filozofuj!”: Czy żyjemy w symulacji?

Od 2 lipca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty czwarty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Czy żyjemy w symulacji? Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­to­rzy pro­wa­dzą­cy nume­ru: Piotr Bił­go­raj­ski i Piotr Lipski

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Syl­wii Kuchar­czyk, Mate­uszo­wi Ozim­ko­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi,  a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czytelnicy,

hipo­te­zy scep­tycz­ne to sce­na­riu­sze, któ­re suge­ru­ją nie­pew­ność i pozor­ność nasze­go pozna­nia. Osta­tecz­nie nie moż­na się ich pozbyć, gdyż filo­zo­fia wciąż na nowo podej­mu­je pro­blem scep­ty­cy­zmu, zmie­nia­jąc tyl­ko „deko­ra­cje” i kon­tekst roz­wa­żań. Jeśli rolą filo­zo­fów jest mię­dzy inny­mi usta­le­nie, jaka jest pozy­cja czło­wie­ka w świe­cie, to nie moż­na ucie­kać od pyta­nia, jaki jest świat, w któ­rym się zna­leź­li­śmy. Czy traf­nie odczy­tu­je­my jego natu­rę? A może jed­nak jest bar­dzo skom­pli­ko­wa­nym i wie­lo­po­zio­mo­wym oszu­stwem? Jeśli świat jest istot­nie czymś innym, niż nam się wyda­je, to nasza wie­dza o nim, a raczej jej brak, sta­no­wi mia­rę naszej poznaw­czej nie­po­rad­no­ści. Tę nie­po­ko­ją­cą kon­se­kwen­cję dostrze­ga­li naj­więk­si z naj­więk­szych, z Pla­to­nem na czele.

Jed­nym z naj­bar­dziej nie­po­ko­ją­cych sce­na­riu­szy jest hipo­te­za symu­la­cji, w myśl któ­rej świat jest jedy­nie pew­ne­go rodza­ju pro­jek­cją wytwo­rzo­ną po to, by celo­wo wpro­wa­dzać ludzi w błąd. Czy filo­zo­fia jest w sta­nie wyka­zać, że tak nie jest? W celu odpo­wie­dzi na to pyta­nie odda­li­śmy nasze łamy Auto­rom, któ­rym moż­li­wość symu­la­cji spę­dza sen z powiek. W nume­rze znaj­dzie­cie mię­dzy inny­mi tek­sty poświę­co­ne scep­ty­cy­zmo­wi, pro­ble­mo­wi auten­tycz­no­ści, hipo­te­zie Put­na­ma o mózgach w kadzi czy spo­so­bo­wi ist­nie­nia war­to­ści w świe­cie wirtualnym.

Zachę­ca­my Was rów­nież do zwró­ce­nia uwa­gi na wywiad nume­ru z Chri­sto­phe­rem Grau­em oraz sta­łe dzia­ły pisma, w któ­rych tym razem prze­czy­ta­cie choć­by o sche­ma­tach w argu­men­ta­cji, „eto­sie szpie­ga” w Kon­ra­dzie Wal­len­ro­dzie, filo­zo­ficz­nej inter­pre­ta­cji fil­mu Synek­do­cha. Nowy Jork, a tak­że znaj­dzie­cie recen­zje filo­zo­ficz­nych nowo­ści wydaw­ni­czych oraz kolej­ny sce­na­riusz lek­cji filozofii.

Filo­zo­fuj­cie (bez symulowania)!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 4(34)/2020:

Cza­so­pi­smo popu­la­ry­zu­ją­ce filozofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Żyje­my w symu­la­cji. Zarów­no kosmos jest nie­zwy­kle gigan­tycz­ną jak i zara­zem nie­wy­obra­żal­nie szcze­gó­ło­wą symu­la­cją. Wystar­czy wyobra­zić sobie że świa­tło poko­nu­je w cią­gu 1sek 300 000 km w prze­strze­ni, w cią­gu roku jest to już 9.5 bilio­na kilo­me­trów a wszech­świat widzial­ny ma 92 mld lat świetl­nych. Co jest dalej tego nikt nie wie. Cał­kiem moż­li­we, że jest wiel­ka licz­ba wszech­świa­tów, podob­nych do nasze­go. Więc ci któ­rzy się cheł­pią tym, że mają wie­dzę, niech prze­sta­ną, tego nie ogar­nie nikt i nic, poza Stwór­cą. Jed­nak taka moja dygre­sja, że Bóg rozu­mie wszyst­ko, poza ludz­ki­mi ogra­ni­cze­nia­mi. To jest temat rze­ka ale nie wiem czy kto­kol­wiek jest w sta­nie na te wąt­pli­wo­ści odpo­wie­dzieć. Np. pyta­nie: Sko­ro Bóg stwa­rza­jąc świat, nie był w sta­nie zapo­biec złu, to jak czło­wiek ma (bo Bóg żąda tego od człowieka)tego doko­nać? Albo pyta­nie: Jezus jest naj­więk­szym Wybrań­cem w histo­rii świa­ta, a uczy­nił się sędzią nad tymi, któ­rzy wybra­ni nie zosta­li — “Bo wie­lu zosta­ło wezwa­nych ale nie­wie­lu wybra­nych” — sło­wa z PŚ. Czy osą­dza­nie na rów­ni wybra­nych jak i tych mniej­szych “szczę­śliw­ców” któ­rzy nie powsta­li z nie­skoń­czo­nej Łaski Bożej, jest spra­wie­dli­we? Bóg stwo­rzył więk­szą część świa­ta z Sie­bie, ale dla rów­no­wa­gi, musiał stwo­rzyć 1/3 dusz z nędzy, czy­li nie z łaski, lecz z jej zaprze­cze­nia. Inne jest poj­mo­wa­nie szczę­ścia przez Boga a inne przez czło­wie­ka któ­ry miał mało szcze­scia w życiu. Wybór to dla Boga wybór, co nie jest zgod­ne z prak­ty­ką życia. Jak pisa­łem, temat rze­ka ale którz na to odpo­wie? Tema­ty­ka jest z punk­tu reli­gij­ne­go skom­pli­ko­wa­na, ale w moim odczu­ciu jest to nie fer, że świę­ty z pocho­dze­nia czło­wiek, a czło­wiek znacz­nie mniej dosko­na­ły, są tak samo ska­zy­wa­ni, na osąd ze stro­ny Bożej. Bez żad­nej lito­ści. Pole­cam pio­sen­kę Wypij­my Za Błę­dy. Tam są wyra­żo­ne podob­ne wąt­pli­wo­ści i jest w niej brak jakiej­kol­wiek nadziei na zro­zu­mie­nie czło­wie­ka, ze stro­ny Boga. Każ­dy jest kowa­lem wła­sne­go losu. I po zaba­wie. Jest pio­sen­ka Rag n Bone“Human” któ­ra też stoi po stro­nie czło­wie­ka. W tej pio­sen­ce jest takie zda­nie: Jestem tyl­ko czło­wie­kiem, nie zrzu­caj winy na mnie, nie zrzu­caj winy na mnie… Czło­wiek jest tyl­ko czło­wie­kiem, czy­li posia­da ogra­ni­cze­nia (cza­sa­mi tyl­ko je posia­da). Wie­lu ludzi pła­cze nad sobą i nie są w sta­nie zmie­nić swo­je­go życia, mogą tyl­ko powta­rzać swo­je błę­dy, z dnia na dzień, a życie upły­wa i nic pozy­tyw­ne­go to dla nich nie ozna­cza, nie­ste­ty… Pozdra­wiam tych któ­rzy umie­ją żyć dobrze jak i tych któ­rym dobrze wycho­dzi tyl­ko uda­wa­nie że jest ok, a nie jest i tak.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy