Filozofia techniki Filozofia umysłu Kognitywistyka Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Już od 2 lipca trzydziesty czwarty numer „Filozofuj!”: Czy żyjemy w symulacji?

Od 2 lipca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty czwarty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Czy żyjemy w symulacji? Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con
(będące na liś­cie punk­towanych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za mono­grafię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­torzy prowadzą­cy numeru: Piotr Bił­go­ra­js­ki i Piotr Lip­s­ki

Podz­iękowa­nia za pracę nad numerem należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Redak­torom językowym: Alek­san­drze Sitkiewicz, Grafikom:  Natalii Biesi­adzie-Myszak, Paulin­ie Bel­carz, Han­nie Byt­niewskiej, Ewie Czar­neck­iej, Mał­gorza­cie Uglik, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Alicji Pietras, Oktawii Poprawskiej, Tomas­zowi Stepińskiemu, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Józe­fowi Zonowi, Kacprowi Dyrdzie, Syl­wii Kuchar­czyk, Mateuszowi Ozimkowi, Zbig­niewowi Szafrań­cowi,  a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

hipotezy scep­ty­czne to sce­nar­iusze, które sugeru­ją niepewność i pozorność naszego poz­na­nia. Ostate­cznie nie moż­na się ich pozbyć, gdyż filo­zofia wciąż na nowo pode­j­mu­je prob­lem scep­ty­cyz­mu, zmieni­a­jąc tylko „deko­rac­je” i kon­tekst rozważań. Jeśli rolą filo­zofów jest między inny­mi ustal­e­nie, jaka jest pozy­c­ja człowieka w świecie, to nie moż­na uciekać od pyta­nia, jaki jest świat, w którym się znaleźliśmy. Czy trafnie odczy­tu­je­my jego naturę? A może jed­nak jest bard­zo skom­p­likowanym i wielopoziomowym oszust­wem? Jeśli świat jest istot­nie czymś innym, niż nam się wyda­je, to nasza wiedza o nim, a raczej jej brak, stanowi miarę naszej poz­naw­czej niepo­rad­noś­ci. Tę niepoko­jącą kon­sek­wencję dostrze­gali najwięk­si z najwięk­szych, z Pla­tonem na czele.

Jed­nym z najbardziej niepoko­ją­cych sce­nar­iuszy jest hipoteza symu­lacji, w myśl której świat jest jedynie pewnego rodza­ju pro­jekcją wyt­wor­zoną po to, by celowo wprowadzać ludzi w błąd. Czy filo­zofia jest w stanie wykazać, że tak nie jest? W celu odpowiedzi na to pytanie odd­al­iśmy nasze łamy Autorom, którym możli­wość symu­lacji spędza sen z powiek. W numerze zna­jdziecie między inny­mi tek­sty poświę­cone scep­ty­cyz­mowi, prob­le­mowi aut­en­ty­cznoś­ci, hipotezie Put­na­ma o móz­gach w kadzi czy sposobowi ist­nienia wartoś­ci w świecie wirtu­al­nym.

Zachę­camy Was również do zwróce­nia uwa­gi na wywiad numeru z Christo­pherem Grauem oraz stałe dzi­ały pis­ma, w których tym razem przeczyta­cie choć­by o schemat­ach w argu­men­tacji, „etosie szp­ie­ga” w Kon­radzie Wal­len­rodzie, filo­zoficznej inter­pre­tacji fil­mu Synek­docha. Nowy Jork, a także zna­jdziecie recen­z­je filo­zoficznych nowoś­ci wydawniczych oraz kole­jny sce­nar­iusz lekcji filo­zofii.

Filo­zo­fu­j­cie (bez symu­lowa­nia)!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 4(34)/2020:

Cza­sopis­mo pop­u­laryzu­jące filo­zofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Żyje­my w symu­lacji. Zarówno kos­mos jest niezwyk­le gigan­ty­czną jak i zarazem niewyobrażal­nie szczegółową symu­lacją. Wystar­czy wyobraz­ić sobie że światło pokonu­je w ciągu 1sek 300 000 km w przestrzeni, w ciągu roku jest to już 9.5 bil­iona kilo­metrów a wszechświat widzial­ny ma 92 mld lat świ­etl­nych. Co jest dalej tego nikt nie wie. Całkiem możli­we, że jest wiel­ka licz­ba wszechświatów, podob­nych do naszego. Więc ci którzy się chełpią tym, że mają wiedzę, niech przes­taną, tego nie oga­r­nie nikt i nic, poza Stwór­cą. Jed­nak taka moja dygres­ja, że Bóg rozu­mie wszys­tko, poza ludzki­mi ograniczeni­a­mi. To jest tem­at rze­ka ale nie wiem czy ktokol­wiek jest w stanie na te wąt­pli­woś­ci odpowiedzieć. Np. pytanie: Sko­ro Bóg stwarza­jąc świat, nie był w stanie zapo­biec złu, to jak człowiek ma (bo Bóg żąda tego od człowieka)tego dokon­ać? Albo pytanie: Jezus jest najwięk­szym Wybrańcem w his­torii świa­ta, a uczynił się sędz­ią nad tymi, którzy wybrani nie zostali — “Bo wielu zostało wezwanych ale niewielu wybranych” — słowa z PŚ. Czy osądzanie na równi wybranych jak i tych mniejszych “szczęśli­w­ców” którzy nie pow­stali z nieskońc­zonej Łas­ki Bożej, jest spraw­iedli­we? Bóg stworzył więk­szą część świa­ta z Siebie, ale dla równowa­gi, musi­ał stworzyć 1/3 dusz z nędzy, czyli nie z łas­ki, lecz z jej zaprzeczenia. Inne jest poj­mowanie szczęś­cia przez Boga a inne przez człowieka który miał mało szczes­cia w życiu. Wybór to dla Boga wybór, co nie jest zgodne z prak­tyką życia. Jak pisałem, tem­at rze­ka ale którz na to odpowie? Tem­aty­ka jest z punk­tu religi­jnego skom­p­likowana, ale w moim odczu­ciu jest to nie fer, że świę­ty z pochodzenia człowiek, a człowiek znacznie mniej doskon­ały, są tak samo skazy­wani, na osąd ze strony Bożej. Bez żad­nej litoś­ci. Pole­cam piosenkę Wyp­i­jmy Za Błędy. Tam są wyrażone podob­ne wąt­pli­woś­ci i jest w niej brak jakiejkol­wiek nadziei na zrozu­mie­nie człowieka, ze strony Boga. Każdy jest kowalem włas­nego losu. I po zabaw­ie. Jest piosen­ka Rag n Bone“Human” która też stoi po stron­ie człowieka. W tej piosence jest takie zdanie: Jestem tylko człowiekiem, nie zrzu­caj winy na mnie, nie zrzu­caj winy na mnie… Człowiek jest tylko człowiekiem, czyli posi­a­da ograniczenia (cza­sa­mi tylko je posi­a­da). Wielu ludzi płacze nad sobą i nie są w stanie zmienić swo­jego życia, mogą tylko pow­tarzać swo­je błędy, z dnia na dzień, a życie upły­wa i nic pozy­ty­wnego to dla nich nie oznacza, nieste­ty… Poz­draw­iam tych którzy umieją żyć dobrze jak i tych którym dobrze wychodzi tylko udawanie że jest ok, a nie jest i tak.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy