Zapowiedzi wydawnicze

Trzydziesty drugi numer „Filozofuj!”: Tajemnica życia już od 4 marca

tajemnica życia
Od 4 marca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tajemnica życia. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Zbi­gniew Wróblewski

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Mar­cie Rat­kie­wicz-Siłuch, Mał­go­si Szo­stak, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Ani Zych, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mał­go­rza­cie Szo­stak, Gra­fi­kom: Pau­li­nie Bel­carz, Zuzan­nie Boł­tryk, Ewie Czar­nec­kiej, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Marii Fla­sze, Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Joze­fo­wi Zono­wi, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

życie jest zja­wi­skiem, któ­re orga­ni­zu­je nasze funk­cjo­no­wa­nie w świe­cie. To, co mar­twe, na ogół pozo­sta­je na mar­gi­ne­sie naszych zain­te­re­so­wań. Jest tak dla­te­go, że bycie żywym jest warun­kiem koniecz­nym podej­mo­wa­nia jakich­kol­wiek dzia­łań. Pozo­sta­je jed­nak pyta­nie: czym tak napraw­dę jest życie? Czy redu­ku­je się ono jedy­nie do pro­ce­sów fizycz­nych, czy też może jest czymś zupeł­nie innym? Jest zresz­tą czymś zaska­ku­ją­cym, że nasza cywi­li­za­cja, któ­ra tak bar­dzo szczy­ci się stop­niem zaawan­so­wa­nia roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go, do tej pory ma poważ­ne wąt­pli­wo­ści co do tego, jaka jest natu­ra feno­me­nu, któ­ry umoż­li­wił jej powstanie.

Pro­blem życia ma w filo­zo­fii dłu­gą histo­rię. Docie­ka­nia w tej kwe­stii roz­po­czę­li pre­so­kra­ty­cy, a kolej­ne roz­dzia­ły pisa­li tacy myśli­cie­le jak Ary­sto­te­les, René Descar­tes czy Hen­ri Berg­son. Dzię­ki wysił­kom podej­mo­wa­nym w ramach nauk przy­rod­ni­czych mamy dzi­siaj do dys­po­zy­cji morze danych na temat pro­ce­sów, któ­re towa­rzy­szą zja­wi­sku życia. Nie ozna­cza to jed­nak, że w peł­ni je rozu­mie­my. Zada­niem filo­zo­fów było­by zatem zin­ter­pre­to­wa­nie tych danych i sfor­mu­ło­wa­nie spój­nej i odpor­nej na zarzu­ty teo­rii życia. Naj­now­szy numer zawie­ra fascy­nu­ją­ce tek­sty, któ­re mogą nas przy­bli­żyć do osią­gnię­cia tego celu. Auto­rzy mie­rzą się w nich bowiem z wie­lo­ma skom­pli­ko­wa­ny­mi zagad­nie­nia­mi, taki­mi jak hylo­zo­izm, wita­lizm, orga­ni­cyzm, bio­cen­tryzm, natu­ra emer­gen­cji i teo­ria ewo­lu­cji. Pano­ra­mę tych poglą­dów pod­su­mo­wu­je wywiad z pro­fe­so­rem Pete­rem God­frey­em-Smi­them z Uni­wer­sy­te­tu w Sydney.

Zachę­ca­my Was rów­nież do zwró­ce­nia uwa­gi na sta­łe dzia­ły pisma, w któ­rych tym razem prze­czy­ta­cie m.in. o meta­forach (otwie­ra­my nowy cykl tek­stów prof. Mar­ka Het­mań­skie­go!), zasa­dzie życz­li­wo­ści, filo­zo­ficz­nej inter­pre­ta­cji powie­ści Olgi Tokar­czuk i poglą­dach sta­ro­żyt­nych filo­zo­fów na feno­men życia. Dla nauczy­cie­li jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy sce­na­riusz lek­cji. Filo­zo­fuj­cie (z życiem)!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 2(32)/2020:

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy