Filozofia nauki Nowości wydawnicze

Trzydziesty drugi numer „Filozofuj!”: Tajemnica życia już od dzisiaj!

tajemnica życia
Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Tajemnica życia. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Zbig­niew Wróblews­ki

Podz­iękowa­nia za pracę nad numerem należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Mar­cie Ratkiewicz-Siłuch, Mał­gosi Szostak, Maciejowi Wój­cikowi, Ani Zych, Redak­torom językowym: Alek­san­drze Sitkiewicz, Mał­gorza­cie Szostak, Grafikom: Paulin­ie Bel­carz, Zuzan­nie Bołtryk, Ewie Czar­neck­iej, Wik­torii Jabłońskiej, Markowi Mosorowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Marii Flasze, Alicji Pietras, Oktawii Poprawskiej, Tomas­zowi Stepińskiemu, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Joze­fowi Zonowi, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

życie jest zjawiskiem, które orga­nizu­je nasze funkcjonowanie w świecie. To, co martwe, na ogół pozosta­je na mar­gin­e­sie naszych zain­tere­sowań. Jest tak dlat­ego, że bycie żywym jest warunk­iem koniecznym pode­j­mowa­nia jakichkol­wiek dzi­ałań. Pozosta­je jed­nak pytanie: czym tak naprawdę jest życie? Czy reduku­je się ono jedynie do pro­cesów fizy­cznych, czy też może jest czymś zupełnie innym? Jest zresztą czymś zaskaku­ją­cym, że nasza cywiliza­c­ja, która tak bard­zo szczy­ci się stop­niem zaawan­sowa­nia roz­wo­ju tech­no­log­icznego, do tej pory ma poważne wąt­pli­woś­ci co do tego, jaka jest natu­ra fenomenu, który umożli­wił jej pow­stanie.

Prob­lem życia ma w filo­zofii długą his­torię. Docieka­nia w tej kwestii rozpoczęli pre­sokraty­cy, a kole­jne rozdzi­ały pisali tacy myśli­ciele jak Arys­tote­les, René Descartes czy Hen­ri Berg­son. Dzię­ki wysiłkom pode­j­mowanym w ramach nauk przy­rod­niczych mamy dzisi­aj do dys­pozy­cji morze danych na tem­at pro­cesów, które towarzyszą zjawisku życia. Nie oznacza to jed­nak, że w pełni je rozu­miemy. Zadaniem filo­zofów było­by zatem zin­ter­pre­towanie tych danych i sfor­mułowanie spójnej i odpornej na zarzu­ty teorii życia. Najnowszy numer zaw­iera fas­cynu­jące tek­sty, które mogą nas przy­bliżyć do osiąg­nię­cia tego celu. Autorzy mierzą się w nich bowiem z wielo­ma skom­p­likowany­mi zagad­nieni­a­mi, taki­mi jak hylo­zoizm, wital­izm, organ­i­cyzm, bio­cen­tryzm, natu­ra emer­gencji i teo­ria ewolucji. Panoramę tych poglądów pod­sumowu­je wywiad z pro­fe­sorem Peterem God­freyem-Smithem z Uni­w­er­syte­tu w Syd­ney.

Zachę­camy Was również do zwróce­nia uwa­gi na stałe dzi­ały pis­ma, w których tym razem przeczyta­cie m.in. o meta­forach (otwier­amy nowy cykl tek­stów prof. Mar­ka Het­mańskiego!), zasadzie życ­zli­woś­ci, filo­zoficznej inter­pre­tacji powieś­ci Olgi Tokar­czuk i poglą­dach starożyt­nych filo­zofów na fenomen życia. Dla nauczy­cieli jak zwyk­le przy­go­towal­iśmy sce­nar­iusz lekcji. Filo­zo­fu­j­cie (z życiem)!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 2(32)/2020:

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • ps. Dziś życie się zabi­ja, unices­t­wia, niszczy — vide tzw. abor­c­ja /usuwanie ciąży/, eutanaz­ja za życia, in vitro/in wiadro, pobieranie narządów /dawstwo na czas, jeszcze za życia i pod przy­musem prawnym; państ­wowe żłob­ki, przed­szko­la; państ­wowa edukac­ja; koncerny/przemysł far­ma­ceu­ty­czny; pro­mowanie i pro­pa­gan­da tego, co na opak (por. upadek/końcówka świa­ta starożyt­nego, Grecji i Rzy­mu); brak kary śmierci/kosztem żyją­cych etc. RIP dla człowieka, ludzkoś­ci, życia.

    Por. ST/NT Bib­lia, KKK, Bre­viar­i­um Fidei, Ojcowie Koś­cioła Wschodu i Zachodu, Boska Komedia/Dante, E. Cio­ran, JO y Gas­set, SI Witkiewicz, T. Różewicz, B. Wol­niewicz, JKM, S. Michalkiewicz, G. Braun, W. Łysi­ak etc.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy