Filozofia polityki Zapowiedzi wydawnicze

Trzydziesty trzeci numer „Filozofuj!”: Utopie (mimo epidemii) już od 4 maja

Drodzy Czytelnicy, jak wiecie, mamy sytuację szczególną. Epidemia utrudnia nam prace nad nadchodzącym numerem: uniemożliwia bezpośrednie kontakty, nie pozwala na wspólne działania w redakcji, zabiera ciche, profesjonalne miejsce pracy, stawia pod znakiem zapytania kolportaż. Ale numer ukaże się ściśle według założonego harmonogramu! Tuż po weekendzie majowym! Co więcej, jest to numer szczególny, nawet gdy zupełnie pominiemy okoliczności jego powstania, bo zawiera aż dwa dodatki i jest objętościowo niemal dwa razy grubszy niż standardowy numer. Zawiera bowiem dodatek maturalny oraz dodatek specjalny o Romanie Ingardenie (jeszcze możecie wesprzeć jego wydanie > tutaj, dziękujemy tym, którzy już to zrobili!). Wprawdzie nie znajdziecie go w salonikach prasowych, ale... możecie zamówić najnowszy numer tutaj już teraz, w przedsprzedaży, bezpośrednio do Waszych saloników domowych. Mamy też dla Was prezent: wysyłka tego numeru będzie gratis!

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con
(będące na liś­cie punk­towanych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za mono­grafię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Artur Szut­ta

Podz­iękowa­nia za pracę nad numerem należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Mar­cie Ratkiewicz-Siłuch, Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Alek­san­drze Pałce, Redak­torom językowym: Alek­san­drze Sitkiewicz, Grafikom: Han­nie Byt­niewskiej, Ewie Czar­neck­iej, Wik­torii Jabłońskiej, Markowi Mosorowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Alicji Pietras, Oktawii Poprawskiej, Tomas­zowi Stepińskiemu, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Józe­fowi Zonowi oraz tym, który wspar­li wydanie dodatku o Romanie Ingar­de­nie, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

prob­lematy­ka utopii od daw­na spędza ludzkoś­ci sen z powiek. Wyda­je się, że jest tak przy­na­jm­niej z dwóch powodów. Po pier­wsze, każdy ze znanych ludzkoś­ci sys­temów poli­ty­cznych ma swo­je ograniczenia i chy­ba nie ma na świecie niko­go, kto by na serio w to wąt­pił. Odręb­ną kwest­ią pozosta­je jed­nak pytanie, jak wyglą­da hier­ar­chia sys­temów poli­ty­cznych i który z nich ma najm­niej wad. Po drugie, ludzie posługu­ją się ideą postępu, która zakła­da, że stan fak­ty­czny może z cza­sem ulec polep­sze­niu. Każdą z poszczegól­nych kon­cepcji ide­al­nego ustro­ju moż­na trak­tować jak swoistą instrukcję obsłu­gi, którą prędzej czy później ktoś będzie próbował wprowadz­ić w życie.

Naj­ciekawsze jest jed­nak to, że tę kwest­ię, należącą prze­cież do filo­zofii poli­ty­ki, może­my odnieść do dwóch słyn­nych filo­zoficznych wysp. Z jed­nej strony mamy więc Tomasza Morusa, który kusi nas opisem Utopii i jej dzi­wacznego społecznego rusz­towa­nia, a z drugiej Gau­nilona, adw­er­sarza Anzel­ma z Can­ter­bury, wyśmiewa­jącego możli­wość odnalezienia doskon­ałej wyspy.

Czy zatem utopie da się zre­al­i­zować? Z odpowiedz­ią na to pytanie zmierzyli się nasi autorzy, roz­pa­tru­jąc prob­lematykę utopii z różnych per­spek­tyw. Pro­ponu­je­my Wam więc m.in. przegląd bardziej i mniej znanych lit­er­ac­kich utopii, tekst o wyobraźni, filo­zoficzną recen­zję książ­ki oraz fil­mu, a także kole­jny frag­ment z klasy­ka i sce­nar­iusz lekcji.

To jed­nak nie wszys­tko, co przy­go­towal­iśmy w ramach tego numeru. Osob­ną pozy­cję stanowi dodatek poświę­cony filo­zofii Romana Ingar­de­na. Wprawdzie hym­ny pochwalne wygłaszane na cześć wiel­kich i nieobec­nych zazwyczaj mają w sobie coś fałszy­wego, a z tyłu głowy kry­je się myśl, że fakt, iż uważamy kogoś za wybit­nego filo­zo­fa, jest w głównej mierze sprawą przy­pad­ku, a nie niepow­tarzal­nego tal­en­tu intelek­tu­al­nego. Na szczęś­cie zdarza­ją się wyjąt­ki i niekiedy pewnym osobom może­my przyp­isać nieu­dawaną, a więc aut­en­ty­czną wielkość. Stwierdze­nie, że moż­na ją trafnie rozpoz­nać w postaci Ingar­de­na, nie wyda­je się obar­c­zone wielkim ryzykiem błę­du.

W filo­zofii zawsze jed­nak powin­niśmy liczyć się z fak­tem, że argu­men­ty z powszech­nej zgody rzad­ko kiedy są kon­kluzy­wne. Jeśli tak, to jedynym sposobem na wykazanie, że Ingar­den nie tylko był, ale nadal jest aut­en­ty­cznie wielkim myśli­cielem, jest przy­bliże­nie nie tylko wyników jego włas­nych badań, ale i metody, którą sam kon­sek­went­nie stosował. Temu zamierze­niu poświę­camy nasz okolicznoś­ciowy „Ingar­de­nows­ki” dodatek, uzna­jąc, że wyrazem właś­ci­wie rozu­mi­anego sza­cunku wobec filo­zo­fa nie jest mul­ti­p­likowanie pochwał i super­latyw, ale kry­ty­czny namysł.

Za prezen­tację wybranych wątków twór­c­zoś­ci Ingar­de­na odpowiada­ją zarówno polscy, jak i zagraniczni autorzy, omaw­ia­ją­cy ontologię, epis­te­mologię, este­tykę oraz antropologię i etykę Ingar­de­na. Przyjęliśmy bowiem założe­nie, że tylko zderze­nie dwóch per­spek­tywach oce­ny: wewnętrznej i zewnętrznej, może w wiary­god­ny sposób pokazać skalę filo­zoficznego przed­sięwz­ię­cia, które real­i­zował autor Książecz­ki o człowieku. Werdykt wyła­ni­a­ją­cy się z zebranych w dodatku tek­stów jest bezs­porny: gdy­by Roman Witold Ingar­den nie ist­ni­ał, to należało­by go wymyślić.

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 3(33)/2020:

Cza­sopis­mo pop­u­laryzu­jące filo­zofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy