Kognitywistyka Patronaty Relacje i reportaże

Za nami toruński Tydzień Mózgu 2017

Jak działa mózg i w jaki sposób można to zbadać? Co wynika z badań nad mózgiem i jakie jest tego zastosowanie w praktyce? Odpowiedzi na te i inne pytania można było poszukać podczas tegorocznego toruńskiego Tygodnia Mózgu. Patronem medialnym tygodnia był magazyn „Filozofuj!”.

W dni­ach 13–18.03.2017 obchod­zono w Toruniu Tydzień Mózgu, cykl wydarzeń pop­u­laryzu­ją­cych wiedzę o mózgu, odby­wa­ją­cych się w ramach corocznej ogól­noświa­towej inic­jaty­wy Brain Aware­ness Week. Tegoroczny pro­gram Tygod­nia Mózgu w Toruniu obe­j­mował szereg wykładów, warsz­tatów i pokazów, które odby­wały się na Wydziale Human­isty­cznym oraz Wydziale Fizy­ki, Astronomii i Infor­maty­ki Stosowanej UMK, w Inter­dyscy­pli­narnym Cen­trum Nowoczes­nych Tech­nologii UMK, w Cen­trum Nowoczes­noś­ci Młyn Wiedzy, jak również w toruńskiej Bib­liotece Ped­a­gog­icznej.

Uczest­ni­cy mieli okazję wysłuchać wykładów zarówno pra­cown­ików UMK, jak i goś­ci zapros­zonych z innych ośrod­ków badaw­czych z Warsza­wy, Poz­na­nia i Krakowa. Wydarze­nie przy­ciągnęło ogrom­ną liczbę zain­tere­sowanych, a wykładom towarzyszyły inspiru­jące dyskus­je i liczne pyta­nia słuchaczy.

W orga­ni­za­cję Tygod­nia Mózgu zaan­gażowani byli nie tylko pra­cown­i­cy UMK i współor­ga­ni­za­torzy z CN Młyn Wiedzy, ale również stu­den­ci kog­ni­ty­wisty­ki i psy­chologii UMK. Toruńskie Koło Kog­ni­ty­wisty­czne z pomocą Stu­denck­iego Koła Naukowego Psy­chologii przy­go­towały ciekawe i angażu­jące uczest­ników pokazy inter­ak­ty­wne „Mózg od kuch­ni. Odkry­wanie tajem­nic umysłu”. Pro­gram Tygod­nia Mózgu był bard­zo bogaty, a poziom mery­to­ryczny wydarzenia był bard­zo wyso­ki.

Inter­dyscy­pli­narne grono wykład­ow­ców dostar­czyło słuchac­zom dużej daw­ki wiedzy i możli­woś­ci poz­na­nia mózgu z per­spek­ty­wy neu­ro­bi­ologii, neu­ropsy­chologii, psy­chi­a­trii czy fizy­ki. Uczest­ni­cy mogli posłuchać o neu­ronal­nym podłożu wyraża­nia i odbiera­nia emocji, kon­troli ruchu i jego znaczenia dla pokony­wa­nia defi­cytów w przy­pad­ku zaburzeń, jak również o efek­cie place­bo czy bada­niu stanów zabur­zonej świado­moś­ci. Moż­na było też przekon­ać się, jaki potenc­jał drzemie w neu­ronaukach i w jakim celu moż­na je wyko­rzys­tać. Do zobaczenia za rok, na kole­jnym Tygod­niu Mózgu w Toruniu!

Wykład dr Mał­gorzaty Gut: Co się zobaczy to się nie odzobaczy

Wykład prof. dr hab. Sła­womi­ra Cza­chowskiego: Niewy­jaśnione objawy medy­czne – czy mózg nas oszuku­je?


Orga­ni­za­tor wydarzenia: Wydzi­ał Human­isty­czny UMK, Inter­dyscy­pli­narne Cen­trum Nowoczes­nych Tech­nologii UMK i Cen­trum Nowoczes­noś­ci Młyn Wiedzy w Toruniu

Patroni wydarzenia: Bib­liote­ka Ped­a­gog­icz­na w Toruniu; Fun­dac­ja Ami­cus Uni­ver­si­tatis Nico­lai Coper­ni­ci; Fun­dac­ja Artysty­czno-Badaw­cza om – orga­nizmy i maszyny w kul­turze; Radio Sfera, TV UMK

Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów  Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy