Aktualności Filozofia umysłu Patronaty Wydarzenia

Tydzień Mózgu w Toruniu

Tydzień mózgu
Międzynarodowy Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week) to organizowana rokrocznie na całym świecie inicjatywa mająca na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu, układzie nerwowym, jego działaniu oraz okazja do przedstawienia aktualnych wyników badań w tym obszarze. W tym roku Tydzień Mózgu odbędzie się w dniach 16-22 marca. Tradycyjnie już, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołącza do największych uczelni, które organizują tę imprezę.

Codzien­nie na świe­cie poja­wia­ją się donie­sie­nia na temat nowych odkryć doty­czą­cych dzia­ła­nia ludz­kie­go mózgu. I choć może się wyda­wać, że wie­my o nim coraz wię­cej, on nadal skry­wa przed nami wie­le tajem­nic. Pozna­nie tego, jak dzia­ła nasz mózg, jest nie­zwy­kle waż­nym kro­kiem do zro­zu­mie­nia natu­ry ludz­kiej i naszych zacho­wań. Wyda­rze­niem, na któ­rym będzie moż­na dowie­dzieć się o naj­now­szych odkry­ciach oraz cie­ka­wost­kach ze świa­ta neu­ro­nau­ki jest Tydzień Mózgu. Nie mogło zabrak­nąć na nim maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

Tydzień Mózgu orga­ni­zo­wa­ny jest co roku na całym świe­cie. Jest to wyda­rze­nie, na któ­rym gro­ma­dzą się wybit­ni naukow­cy, któ­rzy w spo­sób zro­zu­mia­ły dla każ­de­go słu­cha­cza pra­gną podzie­lić się wyni­ka­mi swo­ich badań, któ­re reali­zu­ją na co dzień i któ­re mają na celu szer­sze zro­zu­mie­nie funk­cjo­no­wa­nia tak nie­zwy­kłej struk­tu­ry jaką jest mózg.

W dniach 16–22.03 uczest­ni­cy toruń­skie­go Tygo­dnia Mózgu mogą wziąć udział w bez­płat­nych poka­zach i warsz­ta­tach oraz wysłu­cha­ją wykła­dów na temat snu, neu­ro­nau­ki muzy­ki czy mate­ma­ty­ki, sztucz­nej inte­li­gen­cji, mitów neu­ro­pe­da­go­gicz­nych czy pro­ble­mów poznaw­czych prze­wle­kle cho­rych pacjen­tów. Oprócz wykła­dów popu­lar­no­nau­ko­wych, uczest­ni­cy Tygo­dnia Mózgu w Toru­niu będą mie­li rów­nież oka­zję do wzię­cia udzia­łu w licz­nych inte­rak­tyw­nych poka­zach oraz warsz­ta­tach przy­go­to­wa­nych przez stu­den­tów toruń­skiej kogni­ty­wi­sty­ki oraz psychologii.

Toruń­skie wyda­rze­nie ma zachę­cić uczest­ni­ków w każ­dym wie­ku do wspól­ne­go odkry­wa­nia tajem­nic, a tak­że ma w spo­sób łatwy i przy­jem­ny wpro­wa­dzić do świa­ta nauki. Wie­rzy­my, że na Tygo­dniu Mózgu każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie, dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­nej podróży!

Orga­ni­za­to­rzy:

Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toruniu

Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wiedzy

Kura­to­rium Oświa­ty w Bydgoszczy

Patro­ni:

Pol­skie Towa­rzy­stwo Badań Ukła­du Nerwowego

Pol­skie Towa­rzy­stwo Kognitywistyczne

Inter­dy­scy­pli­nar­ne Cen­trum Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii UMK

Wydział Filo­zo­fii i Nauk Spo­łecz­nych UMK

Math Cogni­tion Lab

Toruń­skie Koło Kognitywistyczne

Koło Nauko­we Popu­la­ry­zo­wa­nia Psy­cho­lo­gii „Ani­mus”

Stu­denc­kie koło nauko­we Columba

Fun­da­cja Ami­cus Uni­ver­si­ta­tis Nico­lai Copernici

Wydaw­nic­two WAM

Wydaw­nic­two Bez Maski

REBEL.pl – sklep z gra­mi planszowymi

Radio Sfe­ra

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

 

Wię­cej infor­ma­cji: tutaj

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: tutaj

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Ze wzglę­du na zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne zwią­za­ne z roz­prze­strze­nia­niem się COVID-19 wyda­rze­nie zosta­ło odwo­ła­ne. Infor­ma­cje o ewen­tu­al­nym prze­nie­sie­niu wyda­rze­nia w cza­sie nale­ży śle­dzić na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­ra: http://tydzienmozgu.umk.pl

  • To już lepiej Tydzień Koro­na­wi­ru­sa w całej Pol­sce cha cha, cie­ka­we, kie­dy będzie i sta­nie się imie­niem?! Męskim, żeń­skim?! Nijakim?!
    Para­no­ja na mia­rę XXI stulecia!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy