Aktualności Filozofia umysłu Patronaty Wydarzenia

Tydzień Mózgu w Toruniu

Tydzień mózgu
Międzynarodowy Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week) to organizowana rokrocznie na całym świecie inicjatywa mająca na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu, układzie nerwowym, jego działaniu oraz okazja do przedstawienia aktualnych wyników badań w tym obszarze. W tym roku Tydzień Mózgu odbędzie się w dniach 16-22 marca. Tradycyjnie już, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołącza do największych uczelni, które organizują tę imprezę.

Zapisz się do naszego newslettera

Codzi­en­nie na świecie pojaw­ia­ją się doniesienia na tem­at nowych odkryć doty­czą­cych dzi­ała­nia ludzkiego mózgu. I choć może się wydawać, że wiemy o nim coraz więcej, on nadal skry­wa przed nami wiele tajem­nic. Poz­nanie tego, jak dzi­ała nasz mózg, jest niezwyk­le ważnym krok­iem do zrozu­mienia natu­ry ludzkiej i naszych zachowań. Wydarze­niem, na którym będzie moż­na dowiedzieć się o najnowszych odkryci­ach oraz cieka­wostkach ze świa­ta neu­ronau­ki jest Tydzień Mózgu. Nie mogło zabraknąć na nim mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Tydzień Mózgu orga­ni­zowany jest co roku na całym świecie. Jest to wydarze­nie, na którym gro­madzą się wybit­ni naukow­cy, którzy w sposób zrozu­mi­ały dla każdego słuchacza prag­ną podzielić się wynika­mi swoich badań, które real­izu­ją na co dzień i które mają na celu szer­sze zrozu­mie­nie funkcjonowa­nia tak niezwykłej struk­tu­ry jaką jest mózg.

W dni­ach 16–22.03 uczest­ni­cy toruńskiego Tygod­nia Mózgu mogą wziąć udzi­ał w bezpłat­nych pokazach i warsz­tat­ach oraz wysłucha­ją wykładów na tem­at snu, neu­ronau­ki muzy­ki czy matem­aty­ki, sztucznej inteligencji, mitów neu­rope­d­a­gog­icznych czy prob­lemów poz­naw­czych przewlek­le chorych pac­jen­tów. Oprócz wykładów pop­u­larnonaukowych, uczest­ni­cy Tygod­nia Mózgu w Toruniu będą mieli również okazję do wzię­cia udzi­ału w licznych inter­ak­ty­wnych pokazach oraz warsz­tat­ach przy­go­towanych przez stu­den­tów toruńskiej kog­ni­ty­wisty­ki oraz psy­chologii.

Toruńskie wydarze­nie ma zachę­cić uczest­ników w każdym wieku do wspól­nego odkry­wa­nia tajem­nic, a także ma w sposób łatwy i przy­jem­ny wprowadz­ić do świa­ta nau­ki. Wierzymy, że na Tygod­niu Mózgu każdy zna­jdzie coś dla siebie, dlat­ego serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich do wspól­nej podróży!

Orga­ni­za­torzy:

Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu

Cen­trum Nowoczes­noś­ci Młyn Wiedzy

Kura­to­ri­um Oświaty w Byd­goszczy

Patroni:

Pol­skie Towarzyst­wo Badań Układu Ner­wowego

Pol­skie Towarzyst­wo Kog­ni­ty­wisty­czne

Inter­dyscy­pli­narne Cen­trum Nowoczes­nych Tech­nologii UMK

Wydzi­ał Filo­zofii i Nauk Społecznych UMK

Math Cog­ni­tion Lab

Toruńskie Koło Kog­ni­ty­wisty­czne

Koło Naukowe Pop­u­lary­zowa­nia Psy­chologii „Ani­mus”

Stu­denck­ie koło naukowe Colum­ba

Fun­dac­ja Ami­cus Uni­ver­si­tatis Nico­lai Coper­ni­ci

Wydawnict­wo WAM

Wydawnict­wo Bez Mas­ki

REBEL.pl – sklep z gra­mi plan­szowy­mi

Radio Sfera

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

 

Więcej infor­ma­cji: tutaj

Wydarze­nie na Face­booku: tutaj

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Ze wzglę­du na zagroże­nie epi­demi­o­log­iczne związane z rozprzestrzeni­an­iem się COVID-19 wydarze­nie zostało odwołane. Infor­ma­c­je o ewen­tu­al­nym prze­niesie­niu wydarzenia w cza­sie należy śledz­ić na stron­ie inter­ne­towej orga­ni­za­to­ra: http://tydzienmozgu.umk.pl

  • To już lep­iej Tydzień Koron­awirusa w całej Polsce cha cha, ciekawe, kiedy będzie i stanie się imie­niem?! Męskim, żeńskim?! Nijakim?!
    Para­no­ja na miarę XXI stule­cia!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy