Aktualności Patronaty Wydarzenia

Tydzień w IKM: majowe spotkania cyklów tematycznych Instytutu Kultury Miejskiej

kolejne spotkania cyklów tematycznych Instytutu Kultury Miejskiej

Zapisz się do naszego newslettera

Majo­we spo­tka­nia cyklów tema­tycz­nych Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miej­skiej to wyda­rze­nia dla miło­śni­ków histo­rii, mia­sta i urba­ni­sty­ki, filo­zo­fii i rapu oraz lite­ra­tu­ry. 28 maja o zna­nych posta­ciach z histo­rii kościo­ła św. Jana w ramach Aka­de­mii Gdań­ska opo­wie Iwo­na Berent. Następ­nie 29 maja wykład doty­czą­cy Naga­sa­ki, w któ­rym zacho­wa­ło się wie­le inte­re­su­ją­cych przy­kła­dów zabyt­ków z II poł. XIX i I poł. XX wie­ku, popro­wa­dzi Łukasz Sadow­ski. Z kolei 30 maja Robert Dolew­ski poka­że, że filo­zo­fia łączy się z rapem. Zaś 31 maja Pau­li­na Sie­gień popro­wa­dzi spo­tka­nie autor­skie z Juri­jem Andru­cho­wy­czem, któ­re­go nowa książ­ka „Kochan­ko­wie Justy­cji” uka­za­ła się pod koniec kwietnia.

Akademia Gdańska, 28 maja godz. 18.00.

Cra­mer, Movius, Kant­zler i inni. Zna­ne posta­cie z histo­rii kościo­ła św. Jana w Gdań­sku odkry­wa­ne na nowo | Iwo­na Berent, Cen­trum św. Jana, Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kultury.

Kościół św. Jana w Gdań­sku po wie­lo­let­nim zapo­mnie­niu powró­cił na szlak gotyc­kich zabyt­ków mia­sta. Od 7 lat moż­na go zwie­dzać i oglą­dać cen­ne dzie­ła sztu­ki sakral­nej, któ­re szczę­śli­wie oca­lo­ne z pożo­gi wojen­nej, po 2012 roku wró­ci­ły na swo­je histo­rycz­ne miej­sce. Naj­cen­niej­szym obiek­tem jest kamien­ny ołtarz głów­ny wyko­na­ny w warsz­ta­cie Abra­ha­ma van den Bloc­ke. Są też licz­ne epi­ta­fia drew­nia­ne i kamien­ne poświę­co­ne oso­bom w prze­szło­ści zwią­za­nym z kościo­łem św. Jana, a dzi­siaj zupeł­nie zapo­mnia­nym. Pod­czas wykła­du będzie się moż­na bli­żej poznać posta­cie Jana Jaku­ba Cra­me­ra, Toma­sza Moviu­sa, Waw­rzyń­ca Fabri­ciu­sa i inne oso­by zasłu­żo­ne w prze­szło­ści dla świę­to­jań­skiej para­fii, o czym świad­czą dzie­ła sztu­ki im poświę­co­ne – zapo­wia­da pre­le­gent­ka, Iwo­na Berent.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/332071950726757/

Miasta, mity, mistyfikacje, 29 maja godz. 18.00.

Naga­sa­ki – japoń­skie „okno na świat”, dr Łukasz Miko­łaj Sadow­ski (ASP w Łodzi)

Naga­sa­ki to dru­gie mia­sto, na któ­re zrzu­co­na zosta­ła bom­ba ato­mo­wa. Takie sko­ja­rze­nie jest naj­częst­sze. Rzad­ko wspo­mi­na się jed­nak o tym, że mia­sto posia­da cie­ka­wą, wcze­śniej­szą histo­rię. Ten mały port rybac­ki poło­żo­ny w wysu­nię­tej, połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści archi­pe­la­gu wysp japoń­skich, był natu­ral­nie pre­de­sty­no­wa­ny do kon­tak­tów z zagra­ni­cą. To tu wła­śnie w XVI wie­ku powstał głów­ny ośro­dek han­dlo­wy. Tu też przy­bi­ja­ły stat­ki z kup­ca­mi i misjo­na­rza­mi. To Naga­sa­ki i oko­li­ce sta­ły się wresz­cie naj­bar­dziej schry­stia­ni­zo­wa­nym frag­men­tem Japo­nii. W okre­sie „zamknię­cia” pań­stwa (I poł XVII – poł. XIX w.) tyl­ko tutaj, na nie­wiel­kiej i klau­stro­fo­bicz­nej wysep­ce Deiji­ma mogli przy­by­wać i miesz­kać kup­cy holenderscy.

Mimo iż część sub­stan­cji miej­skiej zosta­ła star­ta z powierzch­ni zie­mi przez wybuch bom­by ato­mo­wej, to zacho­wa­ło się napraw­dę wie­le inte­re­su­ją­cych przy­kła­dów zabyt­ko­wej archi­tek­tu­ry z II poł XIX i I poł. XX wie­ku. Ta archi­tek­tu­ra w tej chwi­li sta­no­wi jed­ną z naj­więk­szych atrak­cji tury­stycz­nych Naga­sa­ki – mia­sta o trud­nej, ale i fascy­nu­ją­cej historii.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/658654551201732/

Filozofia w IKM, 30 maja godz. 18.00.

Filo­zo­fia w ryt­mie rapu. „W pogod­ni za lep­szej jako­ści życiem”, Robert Dolewski

Czy rape­rzy są w sta­nie prze­mó­wić jed­nym gło­sem z wiel­ki­mi myśli­cie­la­mi i odpo­wie­dzieć na pyta­nie „jak żyć dobrze i szczę­śli­wie”? Dowie­my się pod­czas wykła­du mul­ti­me­dial­ne­go z dys­ku­sją, któ­ry popro­wa­dzi Robert Dolew­ski, pre­zes fun­da­cji Ogród Filo­zo­fii, pra­cow­nik dydak­tycz­ny na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku, hob­by­stycz­nie od wie­lu lat udzie­la­ja­cy się rów­nież na Trój­miej­skiej sce­nie rapowej.

Choć potocz­nie czę­sto okre­śla­na jako przy­na­le­żą­ca do „kul­tu­ry niskiej”, muzy­ka rap posia­da sze­reg cech, łączą­cych ją z tra­dy­cją filo­zo­ficz­ną. Słow­ny prze­kaz, w któ­rym istot­ne sta­je się poszu­ki­wa­nie praw­dy o czło­wie­ku obec­ny jest nie tyl­ko w dzie­łach i prze­ka­zach filo­zo­ficz­nych, ale rów­nież w tek­stach rapo­wych utwo­rów. Dla­te­go też język muzy­ki rap oka­zu­je się nie­raz zna­ko­mi­tym prze­kaź­ni­kiem tre­ści filo­zo­ficz­nych – mówi Dolewski.

Wykład mul­ti­me­dial­ny; „Filo­zo­fia w ryt­mie rapu” będzie pró­bą przed­sta­wie­nia sze­re­gu życio­wych mądro­ści zako­rze­nio­nych w euro­pej­skiej filo­zo­fii przy pomo­cy wybra­nych (kla­sycz­nych) utwo­rów pol­skiej muzy­ki rap. Tym razem, zagad­nie­nie zosta­nie uję­te głów­nie w kon­tek­ście roz­wa­żań myśli­cie­li sta­ro­żyt­nych, nie zabrak­nie jed­nak wąt­ków nie­co bar­dziej współ­cze­snych. Patro­nat nad cyklem: Filo­zo­fuj! www.filozofuj.eu/

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/1289614204548897/

Spotkanie z Jurijem Andruchowyczem, 31 maja godz. 18.00

Kochan­ko­wie Justy­cji”, naj­now­sza książ­ka Juri­ja Andru­cho­wy­cza w prze­kła­dzie Oli Hna­tiuk i Kata­rzy­ny Kotyń­skiej, uka­za­ła się pod koniec kwiet­nia 2019 nakła­dem Wydaw­nic­twa War­stwy. Powsta­wa­ła 27 lat. Jak pisze we wstę­pie wydaw­ca, to zbiór opo­wie­ści tyl­ko z pozo­ru osob­nych. Histo­rie ośmiu boha­te­rów żyją­cych na prze­strze­ni od XVII do XX w. łączy znacz­nie wię­cej niż mogło­by się wyda­wać. Zbrod­nie, któ­rych się dopu­ści­li, a cza­sem „tyl­ko” gwał­ty, roz­bo­je, zdra­dy i pomniej­sze wia­ro­łom­stwa, w nie­unik­nio­ny spo­sób pro­wa­dzą ich do wspól­ne­go celu, jakim jest naj­wyż­szy wymiar kary – nie­ko­niecz­nie ozna­cza­ją­cy tyl­ko śmierć. Spo­tka­ne z ukra­iń­skim poetą, pro­za­ikiem, ese­istą i tłu­ma­czem popro­wa­dzi Pau­li­na Siegień.

Jurij Andru­cho­wycz (ur. 1960) – poeta, pro­za­ik, ese­ista i tłu­macz. Zało­ży­ciel gru­py poetyc­kiej Bu-Ba-Bu. W Pol­sce uka­za­ły się czte­ry jego powie­ści: Rekre­acje, Mosco­via­da. Powieść gro­zy, Per­wer­sja oraz Dwa­na­ście krę­gów, za któ­rą otrzy­mał Nagro­dę Lip­skich Tar­gów Książ­ki oraz Lite­rac­ką Nagro­dę Euro­py Środ­ko­wej „Ange­lus”. Wydał tak­że tomy ese­jów: Erz-herz-perc, Moja Euro­pa (wspól­nie z Andrze­jem Sta­siu­kiem), Ostat­nie tery­to­rium, Dia­beł tkwi w serze i Lek­sy­kon miast intym­nych oraz wywiad rze­kę Tajem­ni­ca. W 2014 roku Paweł Smo­leń­ski prze­pro­wa­dził z nim wywiad rze­kę o ukra­iń­skiej rewo­lu­cji Szcze ne wmer­ła i nie umrze. Andru­cho­wycz jest rów­nież auto­rem prze­kła­dów z języ­ka pol­skie­go, nie­miec­kie­go i rosyj­skie­go. Jest tak­że lau­re­atem Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Lite­rac­kiej Vile­ni­ca, przy­zna­wa­nej przez Zwią­zek Pisa­rzy Sło­weń­skich pisa­rzom z Euro­py Środ­ko­wej (2017). Miesz­ka w Iwano-Frankowsku.

 

Spo­tka­nia cyklów tema­tycz­nych Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miej­skiej mają miej­sce w: Insty­tut Kul­tu­ry Miej­skiej, ul. Dłu­gi Trag 39/40, Gdańsk.


Infor­ma­cje o innych wyda­rze­niach filo­zo­ficz­nych w naszym dzia­le „Wyda­rze­nia”.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy