Aktualności Patronaty Wydarzenia

Tydzień w IKM: majowe spotkania cyklów tematycznych Instytutu Kultury Miejskiej

kolejne spotkania cyklów tematycznych Instytutu Kultury Miejskiej

Zapisz się do naszego newslettera

Majowe spotka­nia cyk­lów tem­aty­cznych Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miejskiej to wydarzenia dla miłośników his­torii, mias­ta i urban­isty­ki, filo­zofii i rapu oraz lit­er­atu­ry. 28 maja o znanych posta­ci­ach z his­torii koś­cioła św. Jana w ramach Akademii Gdańs­ka opowie Iwona Berent. Następ­nie 29 maja wykład doty­czą­cy Nagasa­ki, w którym zachowało się wiele intere­su­ją­cych przykładów zabytków z II poł. XIX i I poł. XX wieku, poprowadzi Łukasz Sad­ows­ki. Z kolei 30 maja Robert Dolews­ki pokaże, że filo­zofia łączy się z rapem. Zaś 31 maja Pauli­na Siegień poprowadzi spotkanie autorskie z Juri­jem Andru­chowyczem, którego nowa książ­ka „Kochankowie Justy­cji” ukaza­ła się pod koniec kwiet­nia.

Akademia Gdańska, 28 maja godz. 18.00.

Cramer, Movius, Kant­zler i inni. Znane posta­cie z his­torii koś­cioła św. Jana w Gdańsku odkry­wane na nowo | Iwona Berent, Cen­trum św. Jana, Nad­bał­ty­ck­ie Cen­trum Kul­tu­ry.

Koś­ciół św. Jana w Gdańsku po wielo­let­nim zapom­nie­niu powró­cił na szlak goty­c­kich zabytków mias­ta. Od 7 lat moż­na go zwiedzać i oglą­dać cenne dzieła sztu­ki sakral­nej, które szczęśli­wie ocalone z pożo­gi wojen­nej, po 2012 roku wró­ciły na swo­je his­to­ryczne miejsce. Naj­cen­niejszym obiek­tem jest kami­en­ny ołtarz główny wyko­nany w warszta­cie Abra­hama van den Blocke. Są też liczne epitafia drew­ni­ane i kami­enne poświę­cone osobom w przeszłoś­ci związanym z koś­ciołem św. Jana, a dzisi­aj zupełnie zapom­ni­anym. Pod­czas wykładu będzie się moż­na bliżej poz­nać posta­cie Jana Jaku­ba Cram­era, Tomasza Moviusa, Wawrzyń­ca Fabri­ciusa i inne oso­by zasłużone w przeszłoś­ci dla świę­to­jańskiej parafii, o czym świad­czą dzieła sztu­ki im poświę­cone – zapowia­da prele­gen­t­ka, Iwona Berent.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/332071950726757/

Miasta, mity, mistyfikacje, 29 maja godz. 18.00.

Nagasa­ki – japońskie „okno na świat”, dr Łukasz Mikołaj Sad­ows­ki (ASP w Łodzi)

Nagasa­ki to drugie mias­to, na które zrzu­cona została bom­ba ato­m­owa. Takie sko­jarze­nie jest najczęst­sze. Rzad­ko wspom­i­na się jed­nak o tym, że mias­to posi­a­da ciekawą, wcześniejszą his­torię. Ten mały port rybac­ki położony w wysuniętej, połud­niowo-zachod­niej częś­ci arch­i­pel­agu wysp japońs­kich, był nat­u­ral­nie pre­destynowany do kon­tak­tów z zagranicą. To tu właśnie w XVI wieku pow­stał główny ośrodek hand­lowy. Tu też przy­bi­jały stat­ki z kup­ca­mi i mis­jonarza­mi. To Nagasa­ki i oko­lice stały się wresz­cie najbardziej schrys­tian­i­zowanym frag­mentem Japonii. W okre­sie „zamknię­cia” państ­wa (I poł XVII – poł. XIX w.) tylko tutaj, na niewielkiej i klaus­tro­fo­bicznej wysepce Dei­ji­ma mogli przy­by­wać i mieszkać kup­cy holen­der­scy.

Mimo iż część sub­stancji miejskiej została star­ta z powierzch­ni zie­mi przez wybuch bom­by ato­m­owej, to zachowało się naprawdę wiele intere­su­ją­cych przykładów zabytkowej architek­tu­ry z II poł XIX i I poł. XX wieku. Ta architek­tu­ra w tej chwili stanowi jed­ną z najwięk­szych atrakcji turysty­cznych Nagasa­ki – mias­ta o trud­nej, ale i fas­cynu­jącej his­torii.

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/658654551201732/

Filozofia w IKM, 30 maja godz. 18.00.

Filo­zofia w ryt­mie rapu. „W pogod­ni za lep­szej jakoś­ci życiem”, Robert Dolews­ki

Czy rap­erzy są w stanie przemówić jed­nym głosem z wielki­mi myśli­ciela­mi i odpowiedzieć na pytanie „jak żyć dobrze i szczęśli­wie”? Dowiemy się pod­czas wykładu mul­ti­me­di­al­nego z dyskusją, który poprowadzi Robert Dolews­ki, prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii, pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, hob­bysty­cznie od wielu lat udziela­ja­cy się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

Choć potocznie częs­to określana jako przy­należą­ca do „kul­tu­ry niskiej”, muzy­ka rap posi­a­da szereg cech, łączą­cych ją z trady­cją filo­zoficzną. Słowny przekaz, w którym istotne sta­je się poszuki­wanie prawdy o człowieku obec­ny jest nie tylko w dziełach i przekazach filo­zoficznych, ale również w tek­stach rapowych utworów. Dlat­ego też język muzy­ki rap okazu­je się nier­az znakomi­tym przekaźnikiem treś­ci filo­zoficznych – mówi Dolews­ki.

Wykład mul­ti­me­di­al­ny; „Filo­zofia w ryt­mie rapu” będzie próbą przed­staw­ienia szeregu życiowych mądroś­ci zako­rzenionych w europe­jskiej filo­zofii przy pomo­cy wybranych (klasy­cznych) utworów pol­skiej muzy­ki rap. Tym razem, zagad­nie­nie zostanie ujęte głównie w kon­tekś­cie rozważań myśli­cieli starożyt­nych, nie zabraknie jed­nak wątków nieco bardziej współczes­nych. Patronat nad cyk­lem: Filo­zo­fuj! www.filozofuj.eu/

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/1289614204548897/

Spotkanie z Jurijem Andruchowyczem, 31 maja godz. 18.00

Kochankowie Justy­cji”, najnowsza książ­ka Juri­ja Andru­chowycza w przekładzie Oli Hnatiuk i Katarzyny Kotyńskiej, ukaza­ła się pod koniec kwiet­nia 2019 nakła­dem Wydawnict­wa Warst­wy. Pow­stawała 27 lat. Jak pisze we wstępie wydaw­ca, to zbiór opowieś­ci tylko z pozoru osob­nych. His­to­rie ośmiu bohaterów żyją­cych na przestrzeni od XVII do XX w. łączy znacznie więcej niż mogło­by się wydawać. Zbrod­nie, których się dop­uś­cili, a cza­sem „tylko” gwał­ty, rozbo­je, zdrady i pom­niejsze wiarołomst­wa, w nie­u­nikniony sposób prowadzą ich do wspól­nego celu, jakim jest najwyższy wymi­ar kary – niekoniecznie oznacza­ją­cy tylko śmierć. Spotkane z ukraińskim poetą, prozaikiem, eseistą i tłu­maczem poprowadzi Pauli­na Siegień.

Jurij Andru­chowycz (ur. 1960) – poeta, prozaik, eseista i tłu­macz. Założy­ciel grupy poe­t­y­ck­iej Bu-Ba-Bu. W Polsce ukaza­ły się cztery jego powieś­ci: Rekreac­je, Moscovi­a­da. Powieść grozy, Per­w­er­s­ja oraz Dwanaś­cie kręgów, za którą otrzy­mał Nagrodę Lip­s­kich Targów Książ­ki oraz Lit­er­acką Nagrodę Europy Środ­kowej „Angelus”. Wydał także tomy ese­jów: Erz-herz-perc, Moja Europa (wspól­nie z Andrze­jem Sta­siukiem), Ostat­nie tery­to­ri­um, Dia­beł tkwi w serze i Leksykon miast intym­nych oraz wywiad rzekę Tajem­ni­ca. W 2014 roku Paweł Smoleńs­ki przeprowadz­ił z nim wywiad rzekę o ukraińskiej rewolucji Szcze ne wmerła i nie umrze. Andru­chowycz jest również autorem przekładów z języ­ka pol­skiego, niemieck­iego i rosyjskiego. Jest także lau­re­atem Między­nar­o­dowej Nagrody Lit­er­ack­iej Vileni­ca, przyz­nawanej przez Związek Pis­arzy Słoweńs­kich pis­ar­zom z Europy Środ­kowej (2017). Miesz­ka w Iwano-Frankowsku.

 

Spotka­nia cyk­lów tem­aty­cznych Insty­tu­tu Kul­tu­ry Miejskiej mają miejsce w: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Trag 39/40, Gdańsk.


Infor­ma­c­je o innych wydarzeni­ach filo­zoficznych w naszym dziale „Wydarzenia”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy