Dział marketingu Ogłoszenia

Dzień Matki i Dzień Dziecka z „Filozofuj!”: promocja na drabinę do myślenia!

dzień matki i dzień dziecka z Filozofuj
Pomagamy mamom wspiąć się z dziećmi na myślowe wyżyny. Promocja na numery „Filozofuj!” i książkę „Filozofuj z dziećmi” t. 1 w pakiecie z numerami.

Myśle­nie jest klu­czo­wą, życio­wą umie­jęt­no­ścią, któ­rą czło­wiek po czę­ści naby­wa samo­ist­nie, a po czę­ści uczy się jej od innych. Pro­ces ten ma miej­sce, kie­dy sta­wia­ni jeste­śmy przed wyzwa­nia­mi poznaw­czy­mi (pro­ble­ma­mi) i kie­dy naby­wa­my doświad­czeń. M.in. dzię­ki nim zysku­je­my umie­jęt­ność samo­dziel­ne­go i kry­tycz­ne­go myśle­nia. Co się dzie­je dalej? Według Ludwi­ga Wit­t­gen­ste­ina, odrzu­ca­my dra­bi­nę, po któ­rej wspię­li­śmy się na myślo­we wyży­ny – zapo­mi­na­my o tych wszyst­kich wyzwa­niach i doświad­cze­niach, któ­re uczy­ni­ły nas taki­mi, jaki­mi jeste­śmy. Mowa rzecz jasna o nas, doro­słych. Dzie­ci tę prze­pra­wę mają jesz­cze przed sobą, a wraz z nimi ich mamy. 

 

Żeby uła­twić mamom to nie­zmier­nie trud­ne i szla­chet­ne zada­nie, przy­by­wa­my z pomo­cą. Ofe­ru­je­my boga­ty przy­bor­nik narzę­dzi do myśle­nia, w cenie jesz­cze niż­szej niż zwy­kle. Przy­by­wa­my z dra­bi­ną, któ­ra pomo­że mamom wspiąć się razem z dzieć­mi na myślo­we wyżyny. 

 

Od dzi­siaj, do pierw­sze­go czerw­ca (01.06.21), w naszym skle­pie może­cie kupić:

 

 

Oczy­wi­ście, wszyst­kim mamom życzy­my dużo fraj­dy z peł­nie­nia swo­jej roli oraz dużo siły do filo­zo­fo­wa­nia z dziećmi 🙂 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy