Filozofia w szkole Konferencje

Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego wraz z czasopismem „Filozofuj!” zapraszają do udziału w konferencji „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?”, która odbędzie się w 10–11.03.2017 w Gdańsku.

Zapisz się do naszego newslettera

Nauczanie filo­zofii, w tym ety­ki, nie pole­ga jedynie na przekazy­wa­niu treś­ci czy „wtłacza­niu” infor­ma­cji do umysłów uczniów. Filo­zofia to nie zbiór zdań do zapamię­ta­nia czy nawet zrozu­mienia. Filo­zofia to dziedz­i­na, w której najważniejsza jest zdol­ność dzi­wienia się, samodziel­nego i przepełnionego pasją zadawa­nia pytań, wspól­nego poszuki­wa­nia odpowiedzi, waże­nia racji i argu­men­tów. Stąd nauczanie filo­zofii wyma­ga szczegól­nego kun­sz­tu i metod. Te zaś wyma­ga­ją uważnego namysłu.

Kierowani tym przeko­naniem zwracamy się zarówno do akademików zaj­mu­ją­cych się teo­re­ty­czny­mi prob­le­ma­mi związany­mi z edukacją filo­zoficzną i ety­czną, jak i nauczy­cieli – prak­tyków – na co dzień zaj­mu­ją­cych się nauczaniem z zaprosze­niem do wspól­nej debaty na tem­at „Jak uczyć filo­zofii i ety­ki w szkole?”.


Gość­mi spec­jal­ny­mi kon­fer­encji, którzy przyjęli nasze zaprosze­nie będą:

Prof. dr hab. Robert Piłat, który wygłosi otwier­a­ją­cy wykład pt.: „Szkoła jako spór o ist­nie­nie świa­ta”.

Pro­fe­sor filo­zofii na UKSW. Zaj­mu­je się filo­zofią umysłu, epis­te­mologią, etyką, filo­zofią lit­er­atu­ry. Prop­a­ga­tor filo­zofii w szkołach i radiu. Autor wielu cyk­li audy­cji radiowych poświę­conych filo­zofii. Obec­nie współprowadzi w Pro­gramie Drugim Pol­skiego Radia cykl zaty­tułowany „Rachunek myśli”. W wol­nych chwilach ama­torsko muzyku­je, odby­wa dalekie wyprawy rowerowe i w poszuki­wa­niu nowych dźwięków nigdy nie opuszcza fes­ti­walu „Warsza­wska Jesień”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

 

Autorzy nowej pod­stawy pro­gramowej do filo­zofii i ety­ki, którzy wezmą udzi­ał w otwartej dyskusji nad tem­at jej założeń i wyty­cznych. 

Prof. dr hab. Jacek Woj­tysi­ak

Pro­fe­sor filo­zofii, kierown­ik Kat­edry Teorii Poz­na­nia Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II. W pra­cy naukowej tropi dwa słowa: być i dlaczego. Poza tym lubi leni­u­chować na łonie rodziny, czy­tać Bib­lię, słuchać muzy­ki barokowej i kon­tem­plować przy­rodę. Uza­leżniony od słowa drukowanego i od dysku­towa­nia ze wszys­tki­mi o wszys­tkim. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

 

Dr Jacek Frydrych

Adi­unkt w Kat­e­drze Ety­ki KUL, wielo­let­ni pop­u­laryza­tor i nauczy­ciel filo­zofii oraz ety­ki w III LO im. Unii Lubel­skiej w Lublin­ie. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

 

Bard­zo dzięku­je­my również nauczy­cielom filo­zofii, którzy zech­cieli podzielić się swoim doświad­cze­niem i meto­da­mi dydak­ty­czny­mi:

Mgr Michał Koss – wielo­let­ni nauczy­ciel filo­zofii w III LO im. Mary­nar­ki Wojen­nej RP w Gdyni, członek Komite­tu Głównego Olimpiady Filo­zoficznej przy PTF, egza­m­i­na­tor mat­u­ral­ny, dok­torant IFSiD UG.

Mgr Maria Łojek-Kurzętkows­ka – nauczy­ciel­ka filo­zofii i ety­ki, dok­toran­t­ka IFSiD UG i prop­a­ga­tor­ka tutoringu jako metody naucza­nia.

 Mgr Joan­na Imienows­ka (Pra­cow­n­ia Filo­zoficz­na Eure­ka, w ramach której zachę­ca uczest­ników warsz­tatów, głównie dzieci i młodzież,  do samodziel­nego myśle­nia i odkry­wa­nia świa­ta – więcej infor­ma­cji zob. > tutaj).

Mgr Prze­mysław Staroń (nauczy­ciel filo­zofii w II LO im. Bolesława Chro­brego w Sopocie oraz opiekun między­pokole­niowego fakul­te­tu filo­zoficznego „Zakon Feniksa”, pra­cown­ik WSPS w Sopocie – więcej infor­ma­cji zob. > tutaj).


Zaprasza­my do nadsyła­nia abstrak­tów swoich wys­tąpień i prezen­tacji zarówno akademików, jak i nauczy­cieli. Chce­my stworzyć forum dyskusyjne doty­czące wszel­kich prob­lemów związanych z edukacją filo­zoficzną i ety­czną. Zachę­camy do dzie­le­nia się doświad­cze­niem z wyko­rzysty­wa­nia nowa­tors­kich metod dydak­ty­cznych

Ter­min nadsyła­nia abstrak­tów: 20.02.2017

Opła­ta kon­fer­en­cyj­na w wysokoś­ci 175 zł (obe­j­mu­je mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne, zaświad­czenia o udziale w kon­fer­encji, prz­er­wy kawowe i obi­ady w trak­cie trwa­nia kon­fer­encji).

Ter­min wpłaty:

  • przy udziale z wys­tąpi­e­niem: 1.03.2017;
  • bez wys­tąpi­enia 5.03.2017
Link do strony kon­fer­encji jest > tutaj.

Kon­takt: nauczaniefilozofii@ug.edu.pl


Program konferencji

Plik do pobrania:

Załącznik Wielkość
Pro­gram 560.16 KB

Abstrakty

Plik do pobrania:

Załącznik Wielkość
Abstrak­ty 1.75 MB

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy