Filozofia w szkole Konferencje

Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego wraz z czasopismem „Filozofuj!” zapraszają do udziału w konferencji „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?”, która odbędzie się w 10–11.03.2017 w Gdańsku.

Naucza­nie filo­zo­fii, w tym ety­ki, nie pole­ga jedy­nie na prze­ka­zy­wa­niu tre­ści czy „wtła­cza­niu” infor­ma­cji do umy­słów uczniów. Filo­zo­fia to nie zbiór zdań do zapa­mię­ta­nia czy nawet zro­zu­mie­nia. Filo­zo­fia to dzie­dzi­na, w któ­rej naj­waż­niej­sza jest zdol­ność dzi­wie­nia się, samo­dziel­ne­go i prze­peł­nio­ne­go pasją zada­wa­nia pytań, wspól­ne­go poszu­ki­wa­nia odpo­wie­dzi, waże­nia racji i argu­men­tów. Stąd naucza­nie filo­zo­fii wyma­ga szcze­gól­ne­go kunsz­tu i metod. Te zaś wyma­ga­ją uważ­ne­go namysłu.

Kie­ro­wa­ni tym prze­ko­na­niem zwra­ca­my się zarów­no do aka­de­mi­ków zaj­mu­ją­cych się teo­re­tycz­ny­mi pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z edu­ka­cją filo­zo­ficz­ną i etycz­ną, jak i nauczy­cie­li – prak­ty­ków – na co dzień zaj­mu­ją­cych się naucza­niem z zapro­sze­niem do wspól­nej deba­ty na temat „Jak uczyć filo­zo­fii i ety­ki w szkole?”.


Gość­mi spe­cjal­ny­mi kon­fe­ren­cji, któ­rzy przy­ję­li nasze zapro­sze­nie będą:

Prof. dr hab. Robert Piłat, któ­ry wygło­si otwie­ra­ją­cy wykład pt.: „Szko­ła jako spór o ist­nie­nie świata”.

Pro­fe­sor filo­zo­fii na UKSW. Zaj­mu­je się filo­zo­fią umy­słu, epi­ste­mo­lo­gią, ety­ką, filo­zo­fią lite­ra­tu­ry. Pro­pa­ga­tor filo­zo­fii w szko­łach i radiu. Autor wie­lu cykli audy­cji radio­wych poświę­co­nych filo­zo­fii. Obec­nie współ­pro­wa­dzi w Pro­gra­mie Dru­gim Pol­skie­go Radia cykl zaty­tu­ło­wa­ny „Rachu­nek myśli”. W wol­nych chwi­lach ama­tor­sko muzy­ku­je, odby­wa dale­kie wypra­wy rowe­ro­we i w poszu­ki­wa­niu nowych dźwię­ków nigdy nie opusz­cza festi­wa­lu „War­szaw­ska Jesień”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

 

Auto­rzy nowej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej do filo­zo­fii i ety­ki, któ­rzy wezmą udział w otwar­tej dys­ku­sji nad temat jej zało­żeń i wytycz­nych. 

Prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Pro­fe­sor filo­zo­fii, kie­row­nik Kate­dry Teo­rii Pozna­nia Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II. W pra­cy nauko­wej tro­pi dwa sło­wa: być i dla­cze­go. Poza tym lubi leniu­cho­wać na łonie rodzi­ny, czy­tać Biblię, słu­chać muzy­ki baro­ko­wej i kon­tem­plo­wać przy­ro­dę. Uza­leż­nio­ny od sło­wa dru­ko­wa­ne­go i od dys­ku­to­wa­nia ze wszyst­ki­mi o wszyst­kim. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

 

Dr Jacek Frydrych

Adiunkt w Kate­drze Ety­ki KUL, wie­lo­let­ni popu­la­ry­za­tor i nauczy­ciel filo­zo­fii oraz ety­ki w III LO im. Unii Lubel­skiej w Lubli­nie. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

 

Bar­dzo dzię­ku­je­my rów­nież nauczy­cie­lom filo­zo­fii, któ­rzy zechcie­li podzie­lić się swo­im doświad­cze­niem i meto­da­mi dydaktycznymi:

Mgr Michał Koss – wie­lo­let­ni nauczy­ciel filo­zo­fii w III LO im. Mary­nar­ki Wojen­nej RP w Gdy­ni, czło­nek Komi­te­tu Głów­ne­go Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej przy PTF, egza­mi­na­tor matu­ral­ny, dok­to­rant IFSiD UG.

Mgr Maria Łojek-Kurzęt­kow­ska – nauczy­ciel­ka filo­zo­fii i ety­ki, dok­to­rant­ka IFSiD UG i pro­pa­ga­tor­ka tuto­rin­gu jako meto­dy nauczania.

 Mgr Joan­na Imie­now­ska (Pra­cow­nia Filo­zo­ficz­na Eure­ka, w ramach któ­rej zachę­ca uczest­ni­ków warsz­ta­tów, głów­nie dzie­ci i mło­dzież,  do samo­dziel­ne­go myśle­nia i odkry­wa­nia świa­ta – wię­cej infor­ma­cji zob. > tutaj).

Mgr Prze­my­sław Sta­roń (nauczy­ciel filo­zo­fii w II LO im. Bole­sła­wa Chro­bre­go w Sopo­cie oraz opie­kun mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go fakul­te­tu filo­zo­ficz­ne­go „Zakon Fenik­sa”, pra­cow­nik WSPS w Sopo­cie – wię­cej infor­ma­cji zob. > tutaj).


Zapra­sza­my do nad­sy­ła­nia abs­trak­tów swo­ich wystą­pień i pre­zen­ta­cji zarów­no aka­de­mi­ków, jak i nauczy­cie­li. Chce­my stwo­rzyć forum dys­ku­syj­ne doty­czą­ce wszel­kich pro­ble­mów zwią­za­nych z edu­ka­cją filo­zo­ficz­ną i etycz­ną. Zachę­ca­my do dzie­le­nia się doświad­cze­niem z wyko­rzy­sty­wa­nia nowa­tor­skich metod dydaktycznych

Ter­min nad­sy­ła­nia abs­trak­tów: 20.02.2017

Opła­ta kon­fe­ren­cyj­na w wyso­ko­ści 175 zł (obej­mu­je mate­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne, zaświad­cze­nia o udzia­le w kon­fe­ren­cji, prze­rwy kawo­we i obia­dy w trak­cie trwa­nia konferencji).

Ter­min wpła­ty:

  • przy udzia­le z wystą­pie­niem: 1.03.2017;
  • bez wystą­pie­nia 5.03.2017
Link do stro­ny kon­fe­ren­cji jest > tutaj.

Kon­takt: nauczaniefilozofii@ug.edu.pl


Program konferencji

Plik do pobrania:

Załącz­nik Wiel­kość
Pro­gram 560.16 KB

Abstrakty

Plik do pobrania:

Załącz­nik Wiel­kość
Abs­trak­ty 1.75 MB

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy