Relacje i reportaże

Uroczyste zakończenie XXX edycji Olimpiady Filozoficznej

Za nami uroczyste zakończenie 30. edycji Olimpiady Filozoficznej, największego w Polsce konkursu filozoficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz 15. edycji Konkursu Filozoficznego dla gimnazjalistów „W drodze ku mądrości”. Odbyło się ono 1 czerwca 2018 roku. Zwyciężczynią Olimpiady została Olga Żyminkowska z Poznania. Jako patron medialny OF – gratulujemy!

Zapisz się do naszego newslettera

1 czer­w­ca dopisy­wała zarówno pogo­da, jak i nas­tro­je lau­re­atów OFKF. Całkiem słusznie, bo mają powód do dumy. Uczest­ni­cy Olimpiady i Konkur­su wykaza­li się wysokim poziomem wiedzy filo­zoficznej i dużym samoza­parciem w osią­ga­niu kole­jnych etapów. O godz. 12.00 prof. Bar­bara Markiewicz, jako przed­staw­iciel­ka PTF, wręczyła dyplomy i nagrody książkowe lau­re­atom XXX Olimpiady Filo­zoficznej i nauczy­cielom, następ­nie mgr Andrzej Ziółkows­ki wręczył dyplomy i nagrody książkowe lau­re­atom Konkur­su Filo­zoficznego dla gim­naz­jal­istów „W drodze ku mądroś­ci”.

Oso­by, które znalazły się na podi­um OF, otrzy­mały dyplom od redakcji „Filo­zo­fuj!” będą­cy potwierdze­niem przyz­nanej im nagrody – rocznej prenu­mer­aty naszego mag­a­zynu. Dyplomy wręczył współpracu­ją­cy z naszym mag­a­zynem Prze­mek Staroń, nauczy­ciel II LO w Sopocie i twór­ca filo­zoficznego Zakonu Feniksa.

Prze­mek Staroń w swej płomi­en­nej (jak Zakon Feniksa) prze­mowie podz­iękował uczest­nikom za włożony trud i zachę­cał ich do dal­szego poszuki­wa­nia mądroś­ci. Jako nasz reprezen­tant przy­pom­ni­ał, że cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!” jest ilus­trowanym mag­a­zynem pop­u­laryzu­ją­cym filo­zofię, wydawanym co dwa miesiące, twor­zonym przez pasjonatów, którzy chcą zapalać i podtrzymy­wać płomyk mądroś­ci wśród społeczeńst­wa. Była mowa też o „Filo­zoficzniku” – roczniku wydawanym w wer­sji elek­tron­icznej przez ekipę Marci­na Krupow­icza z II Społecznego LO w Warsza­w­ie. Cieszymy się, że pojaw­ia­ją się takie inic­jaty­wy.

Prze­mek przy­pom­ni­ał też, że Zakon Feniksa, w którym jest min­istrem magii, wal­czy z naj­gorszą postacią czarnej magii, jaką zna świat – głupotą, igno­rancją i znieczulicą. Remedi­um na to okazu­je się właśnie filo­zoficzny namysł.

[…] chce­my filo­zofią żyć i chce­my życiem naszym filo­zo­fować, żeby zarażać innych. I to właśnie dlat­ego dziś, w imie­niu całej redakcji „Filo­zo­fuj!”, mówię głośno i jas­no: grat­u­lu­je­my Wam Waszej mądroś­ci, wszys­tkim bez wyjątku, i zaprasza­my do tego, abyś­cie dzielili się z nami swoi­mi pra­ca­mi w dziale „Prób filo­zoficznych” na por­talu filozofuj.eu i wspól­nie z nami spacerowali po górach w ramach 3. Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”, wiemy bowiem, dzię­ki Arys­tote­le­sowi, jak to sprzy­ja ucze­niu się i naucza­niu.

Zapraszamy do udziału w 3. Letniej Szkole „Filozofuj!” nt. metafizyczny problem zła. Więcej informacji > tutaj.


Następ­nie Prze­mek przys­tąpił do wręcza­nia nagród. Zwyciężczyni Olga Żyminkows­ka została uhonorowana koroną, pon­ad­to – tak jak pozostali zwycięz­cy – otrzy­mała dyplomy od naszej redakcji, które są jed­nocześnie vouchera­mi na prenu­mer­atę „Filo­zo­fuj!” na 2018 rok oraz przypin­ki Zakonu Feniksa.

Prze­mek Staroń zakończył słowa­mi:

Jeszcze raz z całego ser­ca w imie­niu swoim, redakcji „Filo­zo­fuj!” i wielu osób grat­u­lu­ję Wam wszys­tkim i pozwól­cie, że zostaw­ię Was ze słowa­mi, które kiedyś usłysza­łem od pewnego księdza:

Życzę Wam gło­du, ognia i wojny.
Ale jeśli gło­du, to tylko gło­du prawdzi­wej mądroś­ci.
Jeśli ognia, to tylko ognia aut­en­ty­cznego zapału.
A jeśli wojny, to tylko i wyłącznie z tym, co będzie was próbowało nasy­cić,
a nie będzie prawdzi­wą mądroś­cią, i będzie Was próbowało roz­pal­ić,
a nie będzie ogniem prawdzi­wego i aut­en­ty­cznego zapału.

Do zobaczenia za rok!


Przy­pom­ni­jmy, że lau­reaci 30. edy­cji OF zostali wyłonieni pod­czas zawodów cen­tral­nych (pisal­iśmy o nich > tutaj), które odbyły się 14 kwiet­nia 2018 r. w Warsza­w­ie (zob. reg­u­lamin OF).

Pełna lista laureatów na rok szkolny 2017/2018 oraz lista finalistów XXX Olimpiady Filozoficznej (w porządku alfabetycznym).


Zob. listę tem­atów prac pisem­nych eta­pu szkol­nego 31. Olimpiady Filo­zoficznej.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy