Relacje i reportaże

Uroczyste zakończenie XXX edycji Olimpiady Filozoficznej

Za nami uroczyste zakończenie 30. edycji Olimpiady Filozoficznej, największego w Polsce konkursu filozoficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz 15. edycji Konkursu Filozoficznego dla gimnazjalistów „W drodze ku mądrości”. Odbyło się ono 1 czerwca 2018 roku. Zwyciężczynią Olimpiady została Olga Żyminkowska z Poznania. Jako patron medialny OF – gratulujemy!

1 czerw­ca dopi­sy­wa­ła zarów­no pogo­da, jak i nastro­je lau­re­atów OFKF. Cał­kiem słusz­nie, bo mają powód do dumy. Uczest­ni­cy Olim­pia­dy i Kon­kur­su wyka­za­li się wyso­kim pozio­mem wie­dzy filo­zo­ficz­nej i dużym samo­za­par­ciem w osią­ga­niu kolej­nych eta­pów. O godz. 12.00 prof. Bar­ba­ra Mar­kie­wicz, jako przed­sta­wi­ciel­ka PTF, wrę­czy­ła dyplo­my i nagro­dy książ­ko­we lau­re­atom XXX Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej i nauczy­cie­lom, następ­nie mgr Andrzej Ziół­kow­ski wrę­czył dyplo­my i nagro­dy książ­ko­we lau­re­atom Kon­kur­su Filo­zo­ficz­ne­go dla gim­na­zja­li­stów „W dro­dze ku mądrości”.

Oso­by, któ­re zna­la­zły się na podium OF, otrzy­ma­ły dyplom od redak­cji „Filo­zo­fuj!” będą­cy potwier­dze­niem przy­zna­nej im nagro­dy – rocz­nej pre­nu­me­ra­ty nasze­go maga­zy­nu. Dyplo­my wrę­czył współ­pra­cu­ją­cy z naszym maga­zy­nem Prze­mek Sta­roń, nauczy­ciel II LO w Sopo­cie i twór­ca filo­zo­ficz­ne­go Zako­nu Feniksa.

Prze­mek Sta­roń w swej pło­mien­nej (jak Zakon Fenik­sa) prze­mo­wie podzię­ko­wał uczest­ni­kom za wło­żo­ny trud i zachę­cał ich do dal­sze­go poszu­ki­wa­nia mądro­ści. Jako nasz repre­zen­tant przy­po­mniał, że cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!” jest ilu­stro­wa­nym maga­zy­nem popu­la­ry­zu­ją­cym filo­zo­fię, wyda­wa­nym co dwa mie­sią­ce, two­rzo­nym przez pasjo­na­tów, któ­rzy chcą zapa­lać i pod­trzy­my­wać pło­myk mądro­ści wśród spo­łe­czeń­stwa. Była mowa też o „Filo­zo­ficz­ni­ku” – rocz­ni­ku wyda­wa­nym w wer­sji elek­tro­nicz­nej przez eki­pę Mar­ci­na Kru­po­wi­cza z II Spo­łecz­ne­go LO w War­sza­wie. Cie­szy­my się, że poja­wia­ją się takie inicjatywy.

Prze­mek przy­po­mniał też, że Zakon Fenik­sa, w któ­rym jest mini­strem magii, wal­czy z naj­gor­szą posta­cią czar­nej magii, jaką zna świat – głu­po­tą, igno­ran­cją i znie­czu­li­cą. Reme­dium na to oka­zu­je się wła­śnie filo­zo­ficz­ny namysł.

[…] chce­my filo­zo­fią żyć i chce­my życiem naszym filo­zo­fo­wać, żeby zara­żać innych. I to wła­śnie dla­te­go dziś, w imie­niu całej redak­cji „Filo­zo­fuj!”, mówię gło­śno i jasno: gra­tu­lu­je­my Wam Waszej mądro­ści, wszyst­kim bez wyjąt­ku, i zapra­sza­my do tego, aby­ście dzie­li­li się z nami swo­imi pra­ca­mi w dzia­le „Prób filo­zo­ficz­nych” na por­ta­lu filozofuj.eu i wspól­nie z nami spa­ce­ro­wa­li po górach w ramach 3. Let­niej Szko­ły „Filo­zo­fuj!”, wie­my bowiem, dzię­ki Ary­sto­te­le­so­wi, jak to sprzy­ja ucze­niu się i nauczaniu.

Zapraszamy do udziału w 3. Letniej Szkole „Filozofuj!” nt. metafizyczny problem zła. Więcej informacji > tutaj.


Następ­nie Prze­mek przy­stą­pił do wrę­cza­nia nagród. Zwy­cięż­czy­ni Olga Żymin­kow­ska zosta­ła uho­no­ro­wa­na koro­ną, ponad­to – tak jak pozo­sta­li zwy­cięz­cy – otrzy­ma­ła dyplo­my od naszej redak­cji, któ­re są jed­no­cze­śnie vouche­ra­mi na pre­nu­me­ra­tę „Filo­zo­fuj!” na 2018 rok oraz przy­pin­ki Zako­nu Feniksa.

Prze­mek Sta­roń zakoń­czył słowami:

Jesz­cze raz z całe­go ser­ca w imie­niu swo­im, redak­cji „Filo­zo­fuj!” i wie­lu osób gra­tu­lu­ję Wam wszyst­kim i pozwól­cie, że zosta­wię Was ze sło­wa­mi, któ­re kie­dyś usły­sza­łem od pew­ne­go księdza:

Życzę Wam gło­du, ognia i wojny.
Ale jeśli gło­du, to tyl­ko gło­du praw­dzi­wej mądrości.
Jeśli ognia, to tyl­ko ognia auten­tycz­ne­go zapału.
A jeśli woj­ny, to tyl­ko i wyłącz­nie z tym, co będzie was pró­bo­wa­ło nasycić,
a nie będzie praw­dzi­wą mądro­ścią, i będzie Was pró­bo­wa­ło rozpalić,
a nie będzie ogniem praw­dzi­we­go i auten­tycz­ne­go zapału.

Do zoba­cze­nia za rok!


Przy­po­mnij­my, że lau­re­aci 30. edy­cji OF zosta­li wyło­nie­ni pod­czas zawo­dów cen­tral­nych (pisa­li­śmy o nich > tutaj), któ­re odby­ły się 14 kwiet­nia 2018 r. w War­sza­wie (zob. regu­la­min OF).

Pełna lista laureatów na rok szkolny 2017/2018 oraz lista finalistów XXX Olimpiady Filozoficznej (w porządku alfabetycznym).


Zob. listę tema­tów prac pisem­nych eta­pu szkol­ne­go 31. Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy