Relacje i reportaże

Uroczyste zakończenie XXVIII edycji Olimpiady Filozoficznej [WIDEO]

Za nami uroczyste zakończenie 28. edycji Olimpiady Filozoficznej, największego w Polsce konkursu filozoficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), oraz 13. edycji Konkursu Filozoficznego dla gimnazjalistów „W drodze ku mądrości”. Odbyło się ono 21 maja 2016 roku. Zwyciężczynią Olimpiady została Mira Zyśko z Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Zwyciężczynią zaś Konkursu – Weronika Justyńska. Jako patron medialny OF – gratulujemy!

To był sło­necz­ny, majo­wy dzień. Sta­no­wił pięk­ną aurę, ale i dobrą meta­fo­rę głów­nych boha­te­rów sobot­nie­go wyda­rze­nia – świa­tli i mło­dzi. Tacy są lau­re­aci OFKF. Ode­bra­li zasłu­żo­ne, grom­kie okla­ski i skrom­ne, nie­ste­ty, nagro­dy. Jako pierw­sza – zwy­cięż­czy­ni 28. edy­cji OF Mira Zyś­ko z Pry­wat­ne­go Gim­na­zjum i Liceum im. Kró­lo­wej Jadwi­gi w Lubli­nie, dru­gi – Jakub Kasper­ski z V LO im. A. Wit­kow­skie­go w Kra­ko­wie, trze­ci – Piotr Mar­czyń­ski z XXVIII im. J. Kocha­now­skie­go w War­sza­wie. Po nich pozo­sta­li lau­re­aci. Wszyst­kim ser­decz­nie gratulujemy!


Jutro opublikujemy w wywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią tegorocznej edycji OF. Nie przegapcie!

Oso­by, któ­re zna­la­zły się na podium OF, otrzy­ma­ły dyplom od redak­cji „Filo­zo­fuj!” będą­cy potwier­dze­niem przy­zna­nej im nagro­dy – rocz­nej pre­nu­me­ra­ty nasze­go maga­zy­nu. Dyplo­my wrę­czy­ła Celi­na Gło­gow­ska, któ­ra przy oka­zji powie­dzia­ła kil­ka słów o „Filo­zo­fuj!” i powsta­ją­cych wokół nie­go inicjatywach:

Oto kró­ciut­ki fil­mik z tej uroczystości.

 

Przy­po­mnij­my, że lau­re­aci 28. edy­cji OF zosta­li wyło­nie­ni pod­czas zawo­dów cen­tral­nych (pisa­li­śmy o nich > tutaj), któ­re odby­ły się 16 kwiet­nia 2016 r. w War­sza­wie (zob. regu­la­min OF). Peł­ną ich listę zamiesz­cza­my poniżej.


Wrę­czo­no też nagro­dy lau­re­atom Kon­kur­su Filo­zo­ficz­ne­go dla gim­na­zja­li­stów „W dro­dze ku mądro­ści”. Kon­kurs ten jest orga­ni­zo­wa­ny na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go (zob. regu­la­min). Zwy­cię­ży­ła w nim Wero­ni­ka Justyń­ska, dru­gie miej­sce ex equo zaję­li: Anna Hara­si­miuk, Julia Lenart i Mariusz Makos, tre­cie miej­sce ex equo – Fran­ci­szek Bie­lo­wic­ki oraz Joan­na Gru­szec­ka. Peł­na lista lau­re­atów i fina­li­stów znaj­du­je się poni­żej. Wszyst­kim ser­decz­nie gratulujemy!


Peł­na lista lau­re­atów i fina­li­stów 28. edy­cji OF:

Egza­min cen­tral­ny XXVIII OF
Wyni­ki uczestników
LP NAZWISKO IMIĘ Lau­re­at – L, Fina­li­sta – F, Uczest­nik – U
1 ZYŚKO Mira 1 miej­sce
2 KASPERSKI Jakub 2 miej­sce
3 MARCZYŃSKI Piotr 3 miej­sce
4 ROGALEWICZ Liwia L
5 ZAWADOWSKI Jan L
6 PIŚKO Mag­da­le­na L
7 JUSZCZAK Seba­stian L
8 WOLNIEWSKI Filip L
9 SŁABY Kamil L
10 RETELEWSKI Jan L
11 BASSA Karo­li­na L
12 DYGA Ali­cja L
13 TRUBIŁOWICZ Alek­san­der L
14 YEGOROV Andriy L
15 WIŚNIEWSKI Alek­san­der L
16 BIELIŃSKA Aga­ta L
17 HOŁUB Julia L
18 POBUDEJSKA Anna L
19 SARBIŃSKI Alek­san­der L
20 NOWAKOWSKI Kewin L
21 CUDEK Fran­ci­szek L
22 FICK Jakub L
23 NIEDZIELA Prze­my­sław F
24 KOTAS Marek F
25 PUCHACEWICZ Kac­per F
26 KROTOSKA Jagna F
27 BEŁZA Bar­ba­ra F
28 SOSNOWSKI Seba­stian F
29 HRYNIEWIECKA Kata­rzy­na F
30 ZBOROWSKI Szy­mon F
31 BIELSKA Mag­da­le­na F
32 HYRLIK Aga­ta F
33 SKOWRON Maja F
34 EJLAK Filip F
35 POŁAWSKA Micha­li­na F
36 ZYŚKO Mar­ta F
37 ZIELAS Maja F
38 KOZIEŁ Kata­rzy­na F
39 MICKIEWICZ Adria­na F
40 STAROŃ Alek­san­dra F
41 SŁOMIŃSKI Kamil F
42 KUBEC Aga­ta F
43 KURZAWA Ada F
44 KORNOWICZ Miko­łaj F
45 GMITAREK Kamil F
46 ŚLEZIŃSKI Michał F
47 GRUSZKA Jan F
48 JASIURSKA Patry­cja F
49 MAJ Apo­lo­nia F
50 RADZIMIŃSKA Anna F
51 GORECKI Jakub F
52 MORAWSKI Wik­tor F
53 ŁUKASZEK Krzysz­tof F
54 NAJMOWICZ Wero­ni­ka F
55 MROHS Domi­nik F
56 DETLAF Tomasz F
57 SKROBOWSKI Maks F
58 STRYCZYŃSKA Kata­rzy­na F
59 WOJENKA Prze­my­sław F
60 SIEDLECKI Krzysz­tof F
61 JASZEK Mar­cin F
62 KARASIEWICZ Jakub F
63 PACZEŚNIAK Piotr F
64 TRIANDAFILIDIS Nino F
65 SKÓRZYBÓT Igor F
66 CHOIŃSKI Michał F
67 WYSOCKA Kin­ga F
68 KUŹNIA Aga­ta F
69 OLCZYK Klau­dia F
70 LEWICKA Oli­wia F
71 BAŁASZ Kac­per F
72 HERMANN Adam F
73 LESZCZYŃSKA Mag­da­le­na F
74 WIŚNIEWSKA Aga­ta F
75 GLUCH Dag­ma­ra F
76 ŻEBROWSKI Tomasz F
77 PASEK Jakub F
78 LUNN Hugo F
79 ZIEMAK Ewa F
80 WODZIŃSKI Jan F
81 BORTACKA Gabrie­la F
82 SITOI Oli­wia F
83 MAŚ Bar­tło­miej F
84 MOTRENKO Kac­per F
85 KACZMAREK Alek­san­dra F
86 RZĄŻEWSKI Miko­łaj F
87 METRYCKI Tytus F
88 SAWERA Alekx F
89 LUBAŃSKI Paweł F
90 GRULA Tomasz F
91 BUDZYN Kin­ga F
92 ZIELIŃSKI Ceza­ry F
93 KOŚNIK Anna F
94 SOBISZ Michał F
95 WASILEWSKI Tomasz F
96 DERESZKIEWICZ Michał F
97 BARAŃSKI Piotr F
98 RYCHTANEK Mar­cel F
99 ŻARCZYŃSKI Damian F
100 ZETUNA-KOWALCZYK Omar F
101 SUSZCZYŃSKA Ali­cja F
102 JELEŃSKA Julia F
103 KŁOSEK Rafał F
104 MIKSTACKI Jędrzej F
105 SOŁTYSIAK Miko­łaj F
106 TUROWSKI Zenon F
107 GONDEK Urszu­la F
108 OLEŚ Krzysz­tof F
109 SPIECHA Alek­san­dra U
110 MISZCZUK Nata­lia U
111 SOWIŃSKI Anto­ni U
112 KOOB Julia U
113 ANDURA Jakub U
114 DYBALSKA Moni­ka U
115 CHRZANOWIECKA Olga U
116 DULEWICZ Justy­na U
117 ZIĘBA Woj­ciech U
118 PORĘBSKI Szy­mon U
119 SZLĄZAK Jan U
120 CYGAŃSKI-BOLSKI Kaje­tan U
121 ŚMIEJA Piotr U

 

Peł­na lista lau­re­atów Kon­kur­su Filozoficznego:

Loka­ta Imię/imiona Nazwi­sko Tytuł
1. Wero­ni­ka Justyń­ska lau­re­at
2. Anna Hara­si­miuk lau­re­at
2. Julia Lenart lau­re­at
2. Mariusz Makos lau­re­at
3. Fran­ci­szek Bie­lo­wic­ki lau­re­at
3. Joan­na Gru­szec­ka lau­re­at
4. Maja Prem­ce­ska lau­re­at
4. Hubert Tomec­ki lau­re­at
4. Anto­ni­na Zale­ska lau­re­at
5. Lena Woj­cie­cho­wicz lau­re­at
6. Ali­cja Olczy­kow­ska lau­re­at
7. Domi­ni­ka Suchec­ka lau­re­at
8. Adam Dery­ło lau­re­at
8. Alek­san­dra Fili­piuk lau­re­at
9. Alek­san­dra Maria Ham­ny lau­re­at
10. Anie­la Bań­ko­wicz lau­re­at
10. Witold Kra­szew­ski lau­re­at
10. Fran­ci­szek Ogi­del lau­re­at
10. Oskar Mak­sy­mi­lian Telech lau­re­at
11. Zofia Orłow­ska lau­re­at
12. Anna Borow­ska lau­re­at
12. Han­na Kuba­szew­ska lau­re­at
13. Han­na Sta­ce­wicz lau­re­at
14. Nata­lia Neu­ber lau­re­at
15. Kata­rzy­na Mar­kow­ska lau­re­at
16. Maria Stasz­kie­wicz fina­li­sta
17. Hele­na Kor­da­sie­wicz fina­li­sta
18. Michał Mat­czak fina­li­sta
19. Ula Tom­czuk fina­li­sta
20. Filip Andrzej Barań­ski fina­li­sta
20. Jani­na Frej­lak fina­li­sta
20. Michał Nowic­ki fina­li­sta
21. Her­bert Nes­sel fina­li­sta
21. Zofia Pędzich fina­li­sta
22. Lena Bog­dań­ska fina­li­sta
22. Mate­usz Wiciń­ski fina­li­sta
23. Zuzan­na Olszew­ska fina­li­sta
23. Marek Uszyń­ski fina­li­sta
23. Mał­go­rza­ta Wasi­lew­ska fina­li­sta
24. Kaja Bubak fina­li­sta
24. Gabrie­la Kowa­lew­ska fina­li­sta
24. Mar­ta Kozłow­ska fina­li­sta
25. Jan Ako­nom fina­li­sta
25. Anto­ni Janow­ski fina­li­sta
25. Nata­lia Kra­jew­ska fina­li­sta
25. Zofia Mikow fina­li­sta
26. Iza­be­la Kowa­lik fina­li­sta
27. Maciej Czaj­kow­ski fina­li­sta
27. Gabrie­la Grzan­ka fina­li­sta
27. Agniesz­ka Man­kie­wicz fina­li­sta
28. Zofia Bar­tu­zi fina­li­sta
28. Aga­ta Caliń­ska fina­li­sta
28. Ali­cja Mizer­ska fina­li­sta
28. Julia Popław­ska-Lata­ła fina­li­sta
29. Doro­ta Dębek fina­li­sta
30. Anna Gocław­ska fina­li­sta
30. Jan Kur­piń­ski fina­li­sta
30. Emi­lia Sta­szew­ska fina­li­sta
31. Nata­lia Kowal­czyk fina­li­sta
31. Julia Stad­nic­ka fina­li­sta
32. Maciej Gar­dzie­lik fina­li­sta
32. Jago­da Lodziń­ska fina­li­sta
32. Michał Papier­nik fina­li­sta
33. Aga­ta Pasz­ke fina­li­sta
33. Tomasz Supeł fina­li­sta
34. Krzysz­tof Kowal­ski fina­li­sta
35. Justy­na Micha­lak fina­li­sta
36. Mate­usz Afelt fina­li­sta
36. Mario­la Jani­szew­ska fina­li­sta
36. Julia Raj­tor fina­li­sta
37. Ali­na Łazew­ska fina­li­sta
38. Ewa Gło­wac­ka fina­li­sta
39. Emma Ceryn­gier fina­li­sta
40. Witold Karol Mary­now­ski fina­li­sta
40. Zuzan­na Nie­wia­dom­ska fina­li­sta
41. Ida Szy­mań­ska fina­li­sta
42. Mag­da­le­na Strzycz­kow­ska fina­li­sta
43. Wero­ni­ka Grzy­bow­ska fina­li­sta
43. Pau­li­na Sobiech fina­li­sta

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy