Relacje i reportaże

Uroczyste zakończenie XXVIII edycji Olimpiady Filozoficznej [WIDEO]

Za nami uroczyste zakończenie 28. edycji Olimpiady Filozoficznej, największego w Polsce konkursu filozoficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), oraz 13. edycji Konkursu Filozoficznego dla gimnazjalistów „W drodze ku mądrości”. Odbyło się ono 21 maja 2016 roku. Zwyciężczynią Olimpiady została Mira Zyśko z Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Zwyciężczynią zaś Konkursu – Weronika Justyńska. Jako patron medialny OF – gratulujemy!

Zapisz się do naszego newslettera

To był słoneczny, majowy dzień. Stanow­ił piękną aurę, ale i dobrą metaforę głównych bohaterów sobot­niego wydarzenia – światli i młodzi. Tacy są lau­reaci OFKF. Ode­brali zasłużone, gromkie oklas­ki i skromne, nieste­ty, nagrody. Jako pier­wsza – zwyciężczyni 28. edy­cji OF Mira Zyśko z Pry­wat­nego Gim­nazjum i Liceum im. Królowej Jad­wi­gi w Lublin­ie, dru­gi – Jakub Kasper­s­ki z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, trze­ci – Piotr Mar­czyńs­ki z XXVIII im. J. Kochanowskiego w Warsza­w­ie. Po nich pozostali lau­reaci. Wszys­tkim serdecznie grat­u­lu­je­my!


Jutro opublikujemy w wywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią tegorocznej edycji OF. Nie przegapcie!

Oso­by, które znalazły się na podi­um OF, otrzy­mały dyplom od redakcji „Filo­zo­fuj!” będą­cy potwierdze­niem przyz­nanej im nagrody – rocznej prenu­mer­aty naszego mag­a­zynu. Dyplomy wręczyła Celi­na Gło­gows­ka, która przy okazji powiedzi­ała kil­ka słów o „Filo­zo­fuj!” i pow­sta­ją­cych wokół niego inic­jatywach:

Oto kró­ci­ut­ki filmik z tej uroczys­toś­ci.

 

Przy­pom­ni­jmy, że lau­reaci 28. edy­cji OF zostali wyłonieni pod­czas zawodów cen­tral­nych (pisal­iśmy o nich > tutaj), które odbyły się 16 kwiet­nia 2016 r. w Warsza­w­ie (zob. reg­u­lamin OF). Pełną ich listę zamieszcza­my poniżej.


Wręc­zono też nagrody lau­re­atom Konkur­su Filo­zoficznego dla gim­naz­jal­istów „W drodze ku mądroś­ci”. Konkurs ten jest orga­ni­zowany na tere­nie wojew­ództ­wa mazowieck­iego (zob. reg­u­lamin). Zwyciężyła w nim Weroni­ka Justyńs­ka, drugie miejsce ex equo zajęli: Anna Harasim­iuk, Julia Lenart i Mar­iusz Makos, tre­cie miejsce ex equo – Fran­ciszek Bielow­ic­ki oraz Joan­na Gruszec­ka. Peł­na lista lau­re­atów i final­istów zna­j­du­je się poniżej. Wszys­tkim serdecznie grat­u­lu­je­my!


Peł­na lista lau­re­atów i final­istów 28. edy­cji OF:

Egza­min cen­tral­ny XXVIII OF
Wyni­ki uczest­ników
LP NAZWISKO IMIĘ Lau­re­at – L, Final­ista – F, Uczest­nik – U
1 ZYŚKO Mira 1 miejsce
2 KASPERSKI Jakub 2 miejsce
3 MARCZYŃSKI Piotr 3 miejsce
4 ROGALEWICZ Liwia L
5 ZAWADOWSKI Jan L
6 PIŚKO Mag­dale­na L
7 JUSZCZAK Sebas­t­ian L
8 WOLNIEWSKI Fil­ip L
9 SŁABY Kamil L
10 RETELEWSKI Jan L
11 BASSA Karoli­na L
12 DYGA Alic­ja L
13 TRUBIŁOWICZ Alek­sander L
14 YEGOROV Andriy L
15 WIŚNIEWSKI Alek­sander L
16 BIELIŃSKA Aga­ta L
17 HOŁUB Julia L
18 POBUDEJSKA Anna L
19 SARBIŃSKI Alek­sander L
20 NOWAKOWSKI Kewin L
21 CUDEK Fran­ciszek L
22 FICK Jakub L
23 NIEDZIELA Prze­mysław F
24 KOTAS Marek F
25 PUCHACEWICZ Kacper F
26 KROTOSKA Jagna F
27 BEŁZA Bar­bara F
28 SOSNOWSKI Sebas­t­ian F
29 HRYNIEWIECKA Katarzy­na F
30 ZBOROWSKI Szy­mon F
31 BIELSKA Mag­dale­na F
32 HYRLIK Aga­ta F
33 SKOWRON Maja F
34 EJLAK Fil­ip F
35 POŁAWSKA Michali­na F
36 ZYŚKO Mar­ta F
37 ZIELAS Maja F
38 KOZIEŁ Katarzy­na F
39 MICKIEWICZ Adri­ana F
40 STAROŃ Alek­san­dra F
41 SŁOMIŃSKI Kamil F
42 KUBEC Aga­ta F
43 KURZAWA Ada F
44 KORNOWICZ Mikołaj F
45 GMITAREK Kamil F
46 ŚLEZIŃSKI Michał F
47 GRUSZKA Jan F
48 JASIURSKA Patryc­ja F
49 MAJ Apolo­nia F
50 RADZIMIŃSKA Anna F
51 GORECKI Jakub F
52 MORAWSKI Wik­tor F
53 ŁUKASZEK Krzysztof F
54 NAJMOWICZ Weroni­ka F
55 MROHS Dominik F
56 DETLAF Tomasz F
57 SKROBOWSKI Maks F
58 STRYCZYŃSKA Katarzy­na F
59 WOJENKA Prze­mysław F
60 SIEDLECKI Krzysztof F
61 JASZEK Marcin F
62 KARASIEWICZ Jakub F
63 PACZEŚNIAK Piotr F
64 TRIANDAFILIDIS Nino F
65 SKÓRZYBÓT Igor F
66 CHOIŃSKI Michał F
67 WYSOCKA Kinga F
68 KUŹNIA Aga­ta F
69 OLCZYK Klau­dia F
70 LEWICKA Oli­wia F
71 BAŁASZ Kacper F
72 HERMANN Adam F
73 LESZCZYŃSKA Mag­dale­na F
74 WIŚNIEWSKA Aga­ta F
75 GLUCH Dag­mara F
76 ŻEBROWSKI Tomasz F
77 PASEK Jakub F
78 LUNN Hugo F
79 ZIEMAK Ewa F
80 WODZIŃSKI Jan F
81 BORTACKA Gabriela F
82 SITOI Oli­wia F
83 MAŚ Bartłomiej F
84 MOTRENKO Kacper F
85 KACZMAREK Alek­san­dra F
86 RZĄŻEWSKI Mikołaj F
87 METRYCKI Tytus F
88 SAWERA Alekx F
89 LUBAŃSKI Paweł F
90 GRULA Tomasz F
91 BUDZYN Kinga F
92 ZIELIŃSKI Cezary F
93 KOŚNIK Anna F
94 SOBISZ Michał F
95 WASILEWSKI Tomasz F
96 DERESZKIEWICZ Michał F
97 BARAŃSKI Piotr F
98 RYCHTANEK Mar­cel F
99 ŻARCZYŃSKI Dami­an F
100 ZETUNA-KOWALCZYK Omar F
101 SUSZCZYŃSKA Alic­ja F
102 JELEŃSKA Julia F
103 KŁOSEK Rafał F
104 MIKSTACKI Jędrzej F
105 SOŁTYSIAK Mikołaj F
106 TUROWSKI Zenon F
107 GONDEK Urszu­la F
108 OLEŚ Krzysztof F
109 SPIECHA Alek­san­dra U
110 MISZCZUK Natalia U
111 SOWIŃSKI Antoni U
112 KOOB Julia U
113 ANDURA Jakub U
114 DYBALSKA Moni­ka U
115 CHRZANOWIECKA Olga U
116 DULEWICZ Justy­na U
117 ZIĘBA Woj­ciech U
118 PORĘBSKI Szy­mon U
119 SZLĄZAK Jan U
120 CYGAŃSKI-BOLSKI Kaje­tan U
121 ŚMIEJA Piotr U

 

Peł­na lista lau­re­atów Konkur­su Filo­zoficznego:

Loka­ta Imię/imiona Nazwisko Tytuł
1. Weroni­ka Justyńs­ka lau­re­at
2. Anna Harasim­iuk lau­re­at
2. Julia Lenart lau­re­at
2. Mar­iusz Makos lau­re­at
3. Fran­ciszek Bielow­ic­ki lau­re­at
3. Joan­na Gruszec­ka lau­re­at
4. Maja Prem­ces­ka lau­re­at
4. Hubert Tomec­ki lau­re­at
4. Anton­i­na Zales­ka lau­re­at
5. Lena Woj­ciechow­icz lau­re­at
6. Alic­ja Olczykows­ka lau­re­at
7. Domini­ka Suchec­ka lau­re­at
8. Adam Deryło lau­re­at
8. Alek­san­dra Fil­ip­iuk lau­re­at
9. Alek­san­dra Maria Ham­ny lau­re­at
10. Aniela Bańkow­icz lau­re­at
10. Witold Kraszews­ki lau­re­at
10. Fran­ciszek Ogidel lau­re­at
10. Oskar Maksy­mil­ian Telech lau­re­at
11. Zofia Orłows­ka lau­re­at
12. Anna Borows­ka lau­re­at
12. Han­na Kubaszews­ka lau­re­at
13. Han­na Stacewicz lau­re­at
14. Natalia Neu­ber lau­re­at
15. Katarzy­na Markows­ka lau­re­at
16. Maria Staszkiewicz final­ista
17. Hele­na Kor­dasiewicz final­ista
18. Michał Matczak final­ista
19. Ula Tom­czuk final­ista
20. Fil­ip Andrzej Barańs­ki final­ista
20. Jan­i­na Fre­jlak final­ista
20. Michał Now­ic­ki final­ista
21. Her­bert Nes­sel final­ista
21. Zofia Pędzich final­ista
22. Lena Bog­dańs­ka final­ista
22. Mateusz Wicińs­ki final­ista
23. Zuzan­na Olszews­ka final­ista
23. Marek Uszyńs­ki final­ista
23. Mał­gorza­ta Wasilews­ka final­ista
24. Kaja Bubak final­ista
24. Gabriela Kowalews­ka final­ista
24. Mar­ta Kozłows­ka final­ista
25. Jan Akonom final­ista
25. Antoni Janows­ki final­ista
25. Natalia Kra­jew­s­ka final­ista
25. Zofia Mikow final­ista
26. Izabela Kowa­lik final­ista
27. Maciej Cza­jkows­ki final­ista
27. Gabriela Grzan­ka final­ista
27. Agniesz­ka Mankiewicz final­ista
28. Zofia Bar­tuzi final­ista
28. Aga­ta Cal­ińs­ka final­ista
28. Alic­ja Miz­er­s­ka final­ista
28. Julia Popławska-Latała final­ista
29. Doro­ta Dębek final­ista
30. Anna Gocławska final­ista
30. Jan Kurpińs­ki final­ista
30. Emil­ia Staszews­ka final­ista
31. Natalia Kowal­czyk final­ista
31. Julia Stad­nic­ka final­ista
32. Maciej Gardzielik final­ista
32. Jago­da Lodz­ińs­ka final­ista
32. Michał Papiernik final­ista
33. Aga­ta Paszke final­ista
33. Tomasz Supeł final­ista
34. Krzysztof Kowal­s­ki final­ista
35. Justy­na Micha­lak final­ista
36. Mateusz Afelt final­ista
36. Mar­i­o­la Janiszews­ka final­ista
36. Julia Raj­tor final­ista
37. Ali­na Łazews­ka final­ista
38. Ewa Głowac­ka final­ista
39. Emma Ceryn­gi­er final­ista
40. Witold Karol Marynows­ki final­ista
40. Zuzan­na Niewiadom­s­ka final­ista
41. Ida Szy­mańs­ka final­ista
42. Mag­dale­na Strzy­czkows­ka final­ista
43. Weroni­ka Grzy­bows­ka final­ista
43. Pauli­na Sobiech final­ista

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy