Aktualności Konkursy

Uwaga! Konkurs! Napisz odpowiedź i wygraj książkę!

Drodzy Czytelnicy! We współpracy z Wydawnictwem Copernicus Center Press przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania są 3 egzemplarze książki „Nadzieja na sensowność świata” Jerzego Surdykowskiego. Ta nowość wydawnicza, którą objęliśmy patronatem medialnym to prawdziwa świeżynka – swoją premierę miała zaledwie 7 dni temu!

Co zro­bić, aby wziąć udział w kon­kur­sie i dać sobie szan­sę na wygra­nie książ­ki od Wydaw­nic­twa Coper­ni­cus Cen­ter Press?

Napisz w komen­ta­rzu pod tym postem na naszym FB odpo­wiedź na pyta­nie: Dzię­ki cze­mu masz poczu­cie sen­sow­no­ści świata?

Na Wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my do jutra. Kon­kurs koń­czy się 16.09.2020 o godz. 23:59.


Regu­la­min:

 1. Roz­da­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!”. Każ­dy może wziąć udział w rozdaniu.
 2. Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: do 16 wrze­śnia 2020 r. do godz. 23:59.
 3. Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzu do ogła­sza­ją­ce­go roz­da­nie posta na Face­bo­oku. Jed­na oso­ba może wygrać mak­sy­mal­nie 1 egzem­plarz książki.
 4. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Redak­cja wyło­ni trzy naj­cie­kaw­sze odpo­wie­dzi, któ­rych auto­rzy otrzy­ma­ją po 1 egzem­pla­rzu książki.
 5. Ter­min i spo­sób ogło­sze­nia zwy­cięz­cy: 17 wrze­śnia 2020 r. (wpis na por­ta­lu filozofuj.eu i kana­łach social media nale­żą­cych do „Filo­zo­fuj!” )
 6. Nagro­dy: 3 książ­ki „Nadzie­ja na sen­sow­ność świa­ta” Jerze­go Surdykowskiego 

 

Powo­dze­nia!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

6 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Sensowność?Droga Mlecz­na widocz­na gdy wszyst­kie “ziem­skie” świa­tła zgasną.I zapo­mnia­ne gatun­ki zwie­rząt wycho­dzą­ce na uli­ce miast,opustoszałych przez ludzi boją­cych się pandemii.

 • Pró­bo­wa­łem odpo­wie­dzieć. Na począt­ku wyda­wa­ło mi się, że to łatwe pyta­nie. Kie­dy zaczą­łem się jed­nak zasta­na­wiać, to zwątpiłem.

 • ” (…) Jed­nak ten świat jako taki nie ma sen­su, więc i ja nie mogę mieć jego poczu­cia — w świe­cie czy bez świata…”.
  Par­don­ne moi!

  • Nad sen­sow­no­ścią świa­ta mogę zasta­na­wiać się jedy­nie w kon­tek­ście sen­sow­no­ści moje­go wła­sne­go ist­nie­nia a ono zaś ma sens o tyle o ile potra­fię pod­po­rząd­ko­wać swą codzien­ność poszu­ki­wa­niu odpo­wie­dzi nie na pyta­nie kim jestem, ale kim chcę być. Ruty­na ver­sus kreatywność.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy