Aktualności Konkursy

Uwaga! Konkurs! Napisz odpowiedź i wygraj książkę!

Drodzy Czytelnicy! We współpracy z Wydawnictwem Copernicus Center Press przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania są 3 egzemplarze książki „Nadzieja na sensowność świata” Jerzego Surdykowskiego. Ta nowość wydawnicza, którą objęliśmy patronatem medialnym to prawdziwa świeżynka – swoją premierę miała zaledwie 7 dni temu!

Zapisz się do naszego newslettera

Co zro­bić, aby wziąć udzi­ał w konkur­sie i dać sobie szan­sę na wygranie książ­ki od Wydawnict­wa Coper­ni­cus Cen­ter Press?

Napisz w komen­tarzu pod tym postem na naszym FB odpowiedź na pytanie: Dzię­ki czemu masz poczu­cie sen­sownoś­ci świa­ta?

Na Wasze odpowiedzi czekamy do jutra. Konkurs kończy się 16.09.2020 o godz. 23:59.


Reg­u­lamin:

 1. Roz­danie orga­ni­zowane jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”. Każdy może wziąć udzi­ał w roz­da­niu.
 2. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: do 16 wrześ­nia 2020 r. do godz. 23:59.
 3. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź należy wpisać w komen­tarzu do ogłasza­jącego roz­danie pos­ta na Face­booku. Jed­na oso­ba może wygrać maksy­mal­nie 1 egzem­plarz książ­ki.
 4. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Redakc­ja wyłoni trzy naj­ciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzy­ma­ją po 1 egzem­plarzu książ­ki.
 5. Ter­min i sposób ogłoszenia zwycięz­cy: 17 wrześ­nia 2020 r. (wpis na por­talu filozofuj.eu i kanałach social media należą­cych do „Filo­zo­fuj!” )
 6. Nagrody: 3 książ­ki „Nadzie­ja na sen­sowność świa­ta” Jerzego Sur­dykowskiego 

 

Powodzenia!

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

6 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Sensowność?Droga Mlecz­na widocz­na gdy wszys­tkie “ziem­skie” światła zgasną.I zapom­ni­ane gatun­ki zwierząt wychodzące na ulice miast,opustoszałych przez ludzi boją­cych się pan­demii.

 • ” (…) Jed­nak ten świat jako taki nie ma sen­su, więc i ja nie mogę mieć jego poczu­cia — w świecie czy bez świa­ta…”.
  Par­donne moi!

  • Nad sen­sownoś­cią świa­ta mogę zas­tanaw­iać się jedynie w kon­tekś­cie sen­sownoś­ci mojego włas­nego ist­nienia a ono zaś ma sens o tyle o ile potrafię pod­porząd­kować swą codzi­en­ność poszuki­wa­niu odpowiedzi nie na pytanie kim jestem, ale kim chcę być. Ruty­na ver­sus kreaty­wność.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy