Konkursy Logika

V Ogólnopolski Konkurs Logiczny w Lublinie

15 lutego 2017 roku upływa termin zgłoszeń do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Instytut Filozofii Wydziału Filozofii oraz Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół pon­adg­im­naz­jal­nych i ma na celu przede wszys­tkim pop­u­laryza­cję log­icznego myśle­nia, poprawnego for­mułowa­nia myśli i uza­sad­ni­a­nia twierdzeń. Do udzi­ału w nim zaproszeni są wszyscy młodzi, początku­ją­cy log­i­cy zain­tere­sowani  nauką o regułach poprawnego rozu­mowa­nia.

Kandy­daci, którzy wyślą swo­je zgłoszenia do 15 lutego 2017 r. zostaną zaproszeni do wzię­cia udzi­ału najpierw w pier­wszy etapie konkur­su – etapie szkol­nym, który zostanie przeprowad­zony w ter­minie 20–24 lutego 2017 r.

Dru­gi etap to konkurs finałowy, zaplanowany na 5 kwiet­nia 2017 r. w siedz­i­bie KUL w Lublin­ie.

Konkurs jest bezpłat­ny, zaś zgłoszenia uczest­ników dokonu­ją szkoły przesyła­jąc kartę zgłoszeniową, dostęp­ną na stron­ie orga­ni­za­torów, na adres mailowy: logika@kul.pl.

V Ogólnopol­s­ki Konkurs Log­iczny jest wspani­ałą okazją do sprawdzenia swo­jej wiedzy log­icznej w teorii oraz prak­tyce, ale także możli­woś­cią zdoby­cia wyjątkowych nagród. Przede wszys­tkim zwycięs­cy uczniowie ze szkół pon­adg­im­naz­jal­nych będą mogli liczyć na indeksy na KUL, do wyboru na takich kierunk­ach jak: filo­zofia, reto­ry­ka stosowana, bądź też kog­ni­ty­wisty­ka.

Orga­ni­za­torzy przewidzieli także spec­jalne nagrody rzec­zowe. Zdoby­w­ca pier­wszego miejs­ca otrzy­ma lap­top, drugiego smart­phone, zaś trze­ciego tablet. Poza tym dla lau­re­atów konkur­su nasz mag­a­zyn przy­go­tował coś spec­jal­nego, czyli roczną prenu­mer­atę cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”.

 Pro­fil konkur­su na Face­booku

Strona inter­ne­towa konkur­su

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki

Najnowszy numer można nabyć od 6 lutego w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy