Konkursy Logika

V Ogólnopolski Konkurs Logiczny w Lublinie

15 lutego 2017 roku upływa termin zgłoszeń do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Instytut Filozofii Wydziału Filozofii oraz Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół pon­adg­im­naz­jal­nych i ma na celu przede wszys­tkim pop­u­laryza­cję log­icznego myśle­nia, poprawnego for­mułowa­nia myśli i uza­sad­ni­a­nia twierdzeń. Do udzi­ału w nim zaproszeni są wszyscy młodzi, początku­ją­cy log­i­cy zain­tere­sowani  nauką o regułach poprawnego rozu­mowa­nia.

Kandy­daci, którzy wyślą swo­je zgłoszenia do 15 lutego 2017 r. zostaną zaproszeni do wzię­cia udzi­ału najpierw w pier­wszy etapie konkur­su – etapie szkol­nym, który zostanie przeprowad­zony w ter­minie 20–24 lutego 2017 r.

Dru­gi etap to konkurs finałowy, zaplanowany na 5 kwiet­nia 2017 r. w siedz­i­bie KUL w Lublin­ie.

Konkurs jest bezpłat­ny, zaś zgłoszenia uczest­ników dokonu­ją szkoły przesyła­jąc kartę zgłoszeniową, dostęp­ną na stron­ie orga­ni­za­torów, na adres mailowy: logika@kul.pl.

V Ogólnopol­s­ki Konkurs Log­iczny jest wspani­ałą okazją do sprawdzenia swo­jej wiedzy log­icznej w teorii oraz prak­tyce, ale także możli­woś­cią zdoby­cia wyjątkowych nagród. Przede wszys­tkim zwycięs­cy uczniowie ze szkół pon­adg­im­naz­jal­nych będą mogli liczyć na indeksy na KUL, do wyboru na takich kierunk­ach jak: filo­zofia, reto­ry­ka stosowana, bądź też kog­ni­ty­wisty­ka.

Orga­ni­za­torzy przewidzieli także spec­jalne nagrody rzec­zowe. Zdoby­w­ca pier­wszego miejs­ca otrzy­ma lap­top, drugiego smart­phone, zaś trze­ciego tablet. Poza tym dla lau­re­atów konkur­su nasz mag­a­zyn przy­go­tował coś spec­jal­nego, czyli roczną prenu­mer­atę cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”.

 Pro­fil konkur­su na Face­booku

Strona inter­ne­towa konkur­su

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy