Filozofia w szkole Konkursy Patronaty

VII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

VII Konkurs Logiczny KUL

Celem kon­kur­su jest roz­wój spraw­no­ści logicz­nych u mło­dzie­ży szkół ponad­gim­na­zjal­nych oraz popu­la­ry­za­cja wie­dzy o logi­ce jako nauce o spo­so­bach jasne­go i ści­słe­go for­mu­ło­wa­nia myśli, o regu­łach popraw­ne­go rozu­mo­wa­nia i uza­sad­nia­nia twierdzeń.

Orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su są Kate­dra Logi­ki KULFun­da­cja Roz­wo­ju KUL.

Kon­kurs jest adre­so­wa­ny do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Etapy konkursu

  1. Szko­ła zgła­sza udział w I eta­pie kon­kur­su prze­wi­dy­wa­nej licz­by uczniów za pośred­nic­twem for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go do 1 mar­ca 2019 r.
  2. Etap szkol­ny: nale­ży prze­pro­wa­dzić go w dniach 5 – 8 mar­ca 2019 r. Arku­sze kon­kur­so­we zosta­ną prze­sła­ne komi­sjom szkol­nym do dnia 4 mar­ca 2019 r. Ucznio­wie bio­rą­cy udział w kon­kur­sie wypeł­nia­ją testy kon­kur­so­we bez pomo­cy osób trze­cich. Test powi­nien być roz­wią­za­ny w cza­sie jed­nej godzi­ny lek­cyj­nej tj. 45 minut.
  3. Wyni­ki: Komi­sja Kon­kur­so­wa do dnia 25 mar­ca 2019 r. doko­na następ­nie spraw­dze­nia nade­sła­nych prac kon­kur­so­wych. Wyło­nie­ni zosta­ną zwy­cięz­cy pierw­sze­go eta­pu kon­kur­su. Do II (fina­ło­we­go) eta­pu kon­kur­su awan­su­je: a) po dwo­je uczniów, któ­rzy w I eta­pie (szkol­nym) uzy­ska­li w swo­jej szko­le naj­więk­szą licz­bę punk­tów, b) 15 uczniów, spo­za osób wymie­nio­nych w punk­cie a), któ­re uzy­ska­ły w I eta­pie kon­kur­su naj­więk­szą licz­bę punktów.
  4. Etap fina­ło­wy: finał kon­kur­su odbę­dzie się w sie­dzi­bie Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II w Lubli­nie w dniu 11 kwiet­nia 2019 r. pod­czas LXI Tygo­dnia Filo­zo­ficz­ne­go.

Dzie­się­ciu naj­lep­szych uczest­ni­ków Fina­łu Kon­kur­su otrzy­ma dyplom Lau­re­ata Kon­kur­su oraz nagro­dy książkowe.

Nagro­da­mi w dru­gim eta­pie kon­kur­su za zaję­cie I‑go, II-go i III-go miej­sca są indek­sy na wybra­ne kie­run­ki: filo­zo­fia, reto­ry­ka sto­so­wa­na lub kogni­ty­wi­sty­ka Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II.

Zdo­byw­ca I‑go miej­sca otrzy­mu­je ponad­to rze­czo­wą nagro­dę głów­ną (lap­top). Nagro­dę rze­czo­wą otrzy­mu­je tak­że lau­re­at II-go miej­sca (smart­pho­ne) i III-go miej­sca (tablet).

Tutaj znaj­du­je się skrypt do przy­go­to­wa­nia się do eta­pu szkol­ne­go.

Wię­cej infor­ma­cji: https://konkurslogiczny.kul.pl/.

Patro­nat medial­ny nad kon­kur­sem obję­ło „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy