Filozofia w szkole Konkursy Patronaty

VII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

VII Konkurs Logiczny KUL

Zapisz się do naszego newslettera

Celem konkur­su jest rozwój sprawnoś­ci log­icznych u młodzieży szkół pon­adg­im­naz­jal­nych oraz pop­u­laryza­c­ja wiedzy o log­ice jako nauce o sposobach jas­nego i ścisłego for­mułowa­nia myśli, o regułach poprawnego rozu­mowa­nia i uza­sad­ni­a­nia twierdzeń.

Orga­ni­za­tora­mi konkur­su są Kat­e­dra Logi­ki KULFun­dac­ja Roz­wo­ju KUL.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych.

Etapy konkursu

  1. Szkoła zgłasza udzi­ał w I etapie konkur­su przewidy­wanej licz­by uczniów za pośred­nictwem for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego do 1 mar­ca 2019 r.
  2. Etap szkol­ny: należy przeprowadz­ić go w dni­ach 5 – 8 mar­ca 2019 r. Arkusze konkur­sowe zostaną przesłane komisjom szkol­nym do dnia 4 mar­ca 2019 r. Uczniowie biorą­cy udzi­ał w konkur­sie wypeł­ni­a­ją testy konkur­sowe bez pomo­cy osób trze­ci­ch. Test powinien być rozwiązany w cza­sie jed­nej godziny lek­cyjnej tj. 45 min­ut.
  3. Wyni­ki: Komis­ja Konkur­sowa do dnia 25 mar­ca 2019 r. dokona następ­nie sprawdzenia nadesłanych prac konkur­sowych. Wyłonieni zostaną zwycięz­cy pier­wszego eta­pu konkur­su. Do II (finałowego) eta­pu konkur­su awan­su­je: a) po dwo­je uczniów, którzy w I etapie (szkol­nym) uzyskali w swo­jej szkole najwięk­szą liczbę punk­tów, b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkur­su najwięk­szą liczbę punk­tów.
  4. Etap finałowy: finał konkur­su odbędzie się w siedz­i­bie Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II w Lublin­ie w dniu 11 kwiet­nia 2019 r. pod­czas LXI Tygod­nia Filo­zoficznego.

Dziesię­ciu najlep­szych uczest­ników Finału Konkur­su otrzy­ma dyplom Lau­re­a­ta Konkur­su oraz nagrody książkowe.

Nagro­da­mi w drugim etapie konkur­su za zaję­cie I‑go, II-go i III-go miejs­ca są indeksy na wybrane kierun­ki: filo­zofia, reto­ry­ka stosowana lub kog­ni­ty­wisty­ka Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II.

Zdoby­w­ca I‑go miejs­ca otrzy­mu­je pon­ad­to rzec­zową nagrodę główną (lap­top). Nagrodę rzec­zową otrzy­mu­je także lau­re­at II-go miejs­ca (smart­phone) i III-go miejs­ca (tablet).

Tutaj zna­j­du­je się skrypt do przy­go­towa­nia się do eta­pu szkol­nego.

Więcej infor­ma­cji: https://konkurslogiczny.kul.pl/.

Patronat medi­al­ny nad konkursem objęło „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy