Aktualności Filozofia w szkole Patronaty Wydarzenia

VII Warsztaty Filozoficzne na Uniwersytecie Gdańskim

6 kwietnia młodzież szkół średnich będzie miała okazję do spotkania z filozofią akademicką. A to dzięki siódmej edycji Warsztatów Filozoficznych, organizowanych przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Dwanaś­cie warsz­tatów o zróżni­cow­anej tem­atyce filo­zoficznej, przy­go­towanych przez nauczy­cieli aka­demic­kich oraz deba­ta stu­denc­ka „Czy zwierzę może być osobą?” – to atrakc­je Warsz­tatów Filo­zoficznych 2018. Ofer­ta skierowana jest do młodzieży szkol­nej. Uczniowie szkół śred­nich w cza­sie warsz­tatów będą mogli posłuchać oraz zadać pyta­nia doty­czące m.in. natu­ry człowieka, isto­ty paradok­sów, roli wzor­ców moral­nych, ist­nienia wol­nej woli, wartoś­ci dzi­ała sztu­ki czy też sen­su filo­zofii i filo­zo­fowa­nia. Tem­aty­ka jest na tyle sze­ro­ka, że każdy z uczest­ników może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Zaję­cia będą prowad­zone praz pra­cown­ików UG.

Warsz­taty odbędą się w piątek 6 kwiet­nia 2018 w budynku Wydzi­ału Nauk Społecznych UG w Gdańsku (ul. Bażyńskiego 4). Udzi­ał w warsz­tat­ach jest bezpłat­ny, uczest­ni­cy dojeżdża­ją na włas­ny koszt.

Orga­ni­za­torzy na zgłoszenia czeka­ją do dnia 29 mar­ca 2018 pod adresem mailowym warsztaty.filozoficzne@ug.edu.pl.

W treś­ci maila należy podać nazwę szkoły, nazwisko opieku­na grupy, liczbę uczniów wraz ze wskazaniem wybranego warsz­tatu (ze wzglę­du na ogranic­zoną liczbę miejsc).

PROGRAM (6 kwiet­nia 2018)
09.30–10.00 Rejes­trac­ja uczest­ników
10.00–10.15 Pow­i­tanie uczest­ników
10.15–12.00 Deba­ta stu­denc­ka: stu­den­ci II roku filo­zofii studiów lic.
12.15–13.15 WARSZTATY

TEMATY WARSZTATÓW (jeden do wyboru)
Mgr Krysty­na Bem­ben­nek – Filo­zoficzne spory o naturę człowieka
Dr Moni­ka Bokiniec – Wartoś­ci dzieła sztu­ki
Dr hab. Anna Chęć­ka-Gotkow­icz, prof. UG – Między human­istyką a neu­ro­bi­ologią ewolucyjną. Nadzieje i per­spek­ty­wy neu­roeste­ty­ki
Dr Patryk Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz – Paradoksy – jak pow­sta­ją i jak je rozwiązy­wać?
Dr Tomasz Kąkol – Mor­tal ques­tions – mor­tal com­bat. Reli­gia w oczach filo­zo­fa
Dr Mar­ty­na Koszkało – Bóg a porządek moral­ny
Dr Iwona Kru­pec­ka – Kiedy nie warto słuchać rozu­mu?
Dr Marek Peplińs­ki – Filo­zo­fowanie jako lekarst­wo na fałsz, zakła­manie i nieau­t­en­ty­czność
Dr Paweł Pijas – Czy empa­tia jest dobra?
Dr Robert Rogoziec­ki – Rozważa­nia o początku i końcu filo­zofii
Dr Artur Szut­ta – Czy mamy wol­ną wolę?
Dr hab. Natasza Szut­ta – O moral­nych świę­tych, bohat­er­ach i mędr­cach – egzem­plarysty­cz­na teo­ria ety­cz­na

Orga­ni­za­tor:

Insty­tut Filo­zofii Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, kierunek FILOZOFIA

Patronem medi­al­nym warsz­tatów jest mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.


Wydzi­ał Nauk Społecznych UG w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4 6 kwiet­nia 2018  Face­bookowy pro­fil filo­zofii UG Strona inter­ne­towa wydarzenia

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy