Aktualności Filozofia w szkole Patronaty Wydarzenia

VII Warsztaty Filozoficzne na Uniwersytecie Gdańskim

6 kwietnia młodzież szkół średnich będzie miała okazję do spotkania z filozofią akademicką. A to dzięki siódmej edycji Warsztatów Filozoficznych, organizowanych przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Dwa­na­ście warsz­ta­tów o zróż­ni­co­wa­nej tema­ty­ce filo­zo­ficz­nej, przy­go­to­wa­nych przez nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz deba­ta stu­denc­ka „Czy zwie­rzę może być oso­bą?” – to atrak­cje Warsz­ta­tów Filo­zo­ficz­nych 2018. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest do mło­dzie­ży szkol­nej. Ucznio­wie szkół śred­nich w cza­sie warsz­ta­tów będą mogli posłu­chać oraz zadać pyta­nia doty­czą­ce m.in. natu­ry czło­wie­ka, isto­ty para­dok­sów, roli wzor­ców moral­nych, ist­nie­nia wol­nej woli, war­to­ści dzia­ła sztu­ki czy też sen­su filo­zo­fii i filo­zo­fo­wa­nia. Tema­ty­ka jest na tyle sze­ro­ka, że każ­dy z uczest­ni­ków może zna­leźć coś cie­ka­we­go dla sie­bie. Zaję­cia będą pro­wa­dzo­ne praz pra­cow­ni­ków UG.

Warsz­ta­ty odbę­dą się w pią­tek 6 kwiet­nia 2018 w budyn­ku Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych UG w Gdań­sku (ul. Bażyń­skie­go 4). Udział w warsz­ta­tach jest bez­płat­ny, uczest­ni­cy dojeż­dża­ją na wła­sny koszt.

Orga­ni­za­to­rzy na zgło­sze­nia cze­ka­ją do dnia 29 mar­ca 2018 pod adre­sem mailo­wym warsztaty.filozoficzne@ug.edu.pl.

W tre­ści maila nale­ży podać nazwę szko­ły, nazwi­sko opie­ku­na gru­py, licz­bę uczniów wraz ze wska­za­niem wybra­ne­go warsz­ta­tu (ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną licz­bę miejsc).

PROGRAM (6 kwiet­nia 2018)
09.30–10.00 Reje­stra­cja uczestników
10.00–10.15 Powi­ta­nie uczestników
10.15–12.00 Deba­ta stu­denc­ka: stu­den­ci II roku filo­zo­fii stu­diów lic.
12.15–13.15 WARSZTATY

TEMATY WARSZTATÓW (jeden do wyboru)
Mgr Kry­sty­na Bem­ben­nek – Filo­zo­ficz­ne spo­ry o natu­rę człowieka
Dr Moni­ka Boki­niec – War­to­ści dzie­ła sztuki
Dr hab. Anna Chęć­ka-Got­ko­wicz, prof. UG – Mię­dzy huma­ni­sty­ką a neu­ro­bio­lo­gią ewo­lu­cyj­ną. Nadzie­je i per­spek­ty­wy neuroestetyki
Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz – Para­dok­sy – jak powsta­ją i jak je rozwiązywać?
Dr Tomasz Kąkol – Mor­tal questions – mor­tal com­bat. Reli­gia w oczach filozofa
Dr Mar­ty­na Kosz­ka­ło – Bóg a porzą­dek moralny
Dr Iwo­na Kru­pec­ka – Kie­dy nie war­to słu­chać rozumu?
Dr Marek Pepliń­ski – Filo­zo­fo­wa­nie jako lekar­stwo na fałsz, zakła­ma­nie i nieautentyczność
Dr Paweł Pijas – Czy empa­tia jest dobra?
Dr Robert Rogo­ziec­ki – Roz­wa­ża­nia o począt­ku i koń­cu filozofii
Dr Artur Szut­ta – Czy mamy wol­ną wolę?
Dr hab. Nata­sza Szut­ta – O moral­nych świę­tych, boha­te­rach i mędr­cach – egzem­pla­ry­stycz­na teo­ria etyczna

Orga­ni­za­tor:

Insty­tut Filo­zo­fii Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, kie­ru­nek FILOZOFIA

Patro­nem medial­nym warsz­ta­tów jest maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.


Wydział Nauk Spo­łecz­nych UG w Gdań­sku, ul. Bażyń­skie­go 4 6 kwiet­nia 2018  Face­bo­oko­wy pro­fil filo­zo­fii UG Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy