Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Vitia Bartošová Hoffmann: kurs #1. Sketchnoting na lekcjach filozofii i etyki

Sketchnoting to metoda notowania rysunkowego, coraz chętniej stosowana w procesie zarówno przyswajania, jak i przekazywania wiedzy. Dzięki sketchnotingowi uzyskane informacje można ująć w postaci wizualnej, co pomaga je zrozumieć i zapamiętać. Przedmiotami, na których sketchnoting można z powodzeniem wykorzystywać, są między innymi filozofia i etyka. Specjalnie dla Was otwieramy kurs myślenia wizualnego, poprowadzony przez Vitię Hoffmann, filozofkę, nauczycielkę i rysowniczkę w jednym.

Zapisz się do naszego newslettera

Co to jest sketchnoting?

Może­my zaob­ser­wować, że współcześnie w przestrzeni pub­licznej – w mar­ketingu, reklamie, ogłoszeni­ach w prasie i internecie – prze­waża wiz­ual­ny sposób przekazy­wa­nia infor­ma­cji.

Widać to również w szkołach, gdzie coraz częś­ciej korzys­ta się z metody notowa­nia obrazkowego, tylko uzu­peł­ni­anego słowem. Właśnie ten sposób zapisu infor­ma­cji nazy­wamy sketch­notingiem.

Sketch­not­ing pojaw­ił się w kra­jach zachod­nich już 20 lat temu. Obec­nie stał się bard­zo pop­u­larny również w Polsce. Wyko­rzys­tu­je się go m.in. do tworzenia notatek z wykładów i szkoleń. Sketch­not­ing moż­na też nazwać „myśle­niem wiz­ual­nym”, choć takie uję­cie ma szer­sze znacze­nie.

Sketch­not­ing jest połącze­niem zapisu klasy­cznego (lin­earnego) z obrazem, ikoną i rysunkiem. Jest sposobem na uni­w­er­sal­ną komu­nikację: prosty przekaz, zrozu­mi­ały dla każdego. W edukacji sketch­not­ing może być uży­ty jako meto­da tworzenia notatek z lekcji, z przeczy­tanej lek­tu­ry, ze spotkań, debat czy kon­fer­encji.

Zalety sketchnotingu

Sketch­not­ing wspiera akty­wne słuchanie, angażu­je do pra­cy cały umysł, poma­ga utrzy­mać kon­cen­trację na lekc­jach na tej samej zasadzie, kiedy coś sobie „baz­grolimy” pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej. Poma­ga również głę­biej zrozu­mieć tekst poprzez dodanie do niego prostych ikon wyraża­ją­cych emoc­je, ruch lub odrobinę humoru.

Dzię­ki zas­tosowa­niu myśle­nia wiz­ual­nego jesteśmy w stanie zapamię­tać więcej i na dłużej. Wystar­czy trochę odwa­gi, wiary w siebie i prostego treningu rysowa­nia.

Sketch­not­ing może­my wyko­rzys­tać w naucza­niu wszys­t­kich przed­miotów, w tym także filo­zofii i ety­ki. Każdy może się nauczyć tej coraz chęt­niej uży­wanej formy komu­nikacji, nawet oso­ba, która nigdy nie umi­ała rysować. Meto­da ta jest peł­na dynami­ki i zabawy i może dać wiele radoś­ci.

Co osiągniemy podczas tego krótkiego kursu?

  • sprawność w myśle­niu obraza­mi,
  • posz­erze­nie naszej wyobraźni,
  • umiejęt­ność rysowa­nia prostych, pod­sta­wowych ele­men­tów (ramek, strza­łek itp.),
  • opanowanie alfa­betu sketch­notin­gu,
  • zna­jo­mość pod­staw kaligrafii,
  • umiejęt­ność korzys­ta­nia z szablonów, pomoc­nych przy notowa­niu na lekc­jach, szkole­ni­ach lub kon­fer­enc­jach,
  • sprawność w doborze kolorów,
  • zna­jo­mość kilku pod­sta­wowych ikon związanych z filo­zofią i etyką.

Najważniejsze w korzys­ta­niu ze sketch­notin­gu w edukacji szkol­nej jest to, że nasze lekc­je, wykłady, pomoce dydak­ty­czne i prezen­tac­je zostaną wzbo­ga­cone o ele­men­ty bliskie dzisiejszej młodzieży. Świat emotikon, ikon, myśle­nia za pomocą sko­jarzeń, żartów i memów poma­ga uczniom zrozu­mieć to, co wyda­je im się zbyt abstrak­cyjne.

Meto­da ta jest korzyst­na także dla osób czu­ją­cych się samot­nie, bo daje poczu­cie radoś­ci, pewnoś­ci siebie, uwal­nia hor­mo­ny szczęś­cia, dostar­cza pozy­ty­wnych doz­nań este­ty­cznych i poczu­cie satys­fakcji, które pojaw­ia się, gdy tworzymy nasze własne dzieła.

Przy­go­tu­j­cie sobie na następ­ną lekcję czarny mark­er 0,8 mm lub cienkopis i mniej więcej dwa mark­ery ulu­bionych kolorów. Rozpoczni­j­cie z nami wędrówkę po „Myśle­niu wiz­ual­nym”!


Vítězsla­va Hoff­mann – absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Masary­ka w Brnie w Czechach, nauczy­ciel­ka w Szkole Pod­sta­wowej  nr 82 w Gdańsku. Lid­er­ka i tren­er­ka grupy „Myśle­nie wiz­ualne” w cen­trum doszkala­nia nauczy­cieli „Kreaty­w­na Ped­a­gogi­ka” w Gdańsku. Sketch­noter­ka, facyl­i­ta­tor­ka oraz ilus­tra­tor­ka pro­jek­tu eduka­cyjnego „Fit­E­dukac­ja”. Ukończyła kurs tworzenia map myśli w edukacji i biz­ne­sie u Tony’ego Buzana. Posi­a­da cer­ty­fikat z Mind Map­pin­gu i Myśle­nia wiz­ual­nego. Współpracu­je z insty­tuc­ja­mi eduka­cyjny­mi „Edunews”, „Plan Dal­tońs­ki”, oraz z Fun­dacją Dbam o mój zasięg. Autor­ka innowacji ped­a­gog­icznej „Myśle­nie wiz­ualne – nau­ka tworzenia notatek w szkole”, pro­jek­tów dla świ­etl­i­cy szkol­nej w tym „Filo­zofia życia”. Admin­is­tra­tor­ka grupy „Myśle­nie wiz­ualne w edukacji” na Face­booku. Autor­ka fiszek pomoc­nych do nau­ki języ­ka czeskiego. Lek­tor­ka i  tłu­macz­ka języ­ka czeskiego, doce­niona w roku 2017 nagrodą Prezy­den­ta Mias­ta Gdańs­ka za dzi­ałal­ność eduka­cyjną. Prowadzi fan­page na Face­booku “Kocham Czechy”, „Poznej Pol­sko” oraz „Czes­ki język”. Więcej prac związanych z myśle­niem wiz­ual­nym zna­jdziecie na Face­booku > Milu­ju a malu­ju – Vitia Hoff­mann. Wspól­nie z Prze­mysławem Sta­roniem przekonu­je stu­den­tów liceum i członków „Zakonu Feniksa”, że „rysować każdy może, a szczegól­nie filo­zofię”.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy