Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Vitia Bartošová Hoffmann: kurs #1. Sketchnoting na lekcjach filozofii i etyki

Sketchnoting to metoda notowania rysunkowego, coraz chętniej stosowana w procesie zarówno przyswajania, jak i przekazywania wiedzy. Dzięki sketchnotingowi uzyskane informacje można ująć w postaci wizualnej, co pomaga je zrozumieć i zapamiętać. Przedmiotami, na których sketchnoting można z powodzeniem wykorzystywać, są między innymi filozofia i etyka. Specjalnie dla Was otwieramy kurs myślenia wizualnego, poprowadzony przez Vitię Hoffmann, filozofkę, nauczycielkę i rysowniczkę w jednym.

Zapisz się do naszego newslettera

Co to jest sketchnoting?

Może­my zaob­ser­wo­wać, że współ­cze­śnie w prze­strze­ni publicz­nej – w mar­ke­tin­gu, rekla­mie, ogło­sze­niach w pra­sie i inter­ne­cie – prze­wa­ża wizu­al­ny spo­sób prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji.

Widać to rów­nież w szko­łach, gdzie coraz czę­ściej korzy­sta się z meto­dy noto­wa­nia obraz­ko­we­go, tyl­ko uzu­peł­nia­ne­go sło­wem. Wła­śnie ten spo­sób zapi­su infor­ma­cji nazy­wa­my sketch­no­tin­giem.

Sketch­no­ting poja­wił się w kra­jach zachod­nich już 20 lat temu. Obec­nie stał się bar­dzo popu­lar­ny rów­nież w Pol­sce. Wyko­rzy­stu­je się go m.in. do two­rze­nia nota­tek z wykła­dów i szko­leń. Sketch­no­ting moż­na też nazwać „myśle­niem wizu­al­nym”, choć takie uję­cie ma szer­sze zna­cze­nie.

Sketch­no­ting jest połą­cze­niem zapi­su kla­sycz­ne­go (line­ar­ne­go) z obra­zem, iko­ną i rysun­kiem. Jest spo­so­bem na uni­wer­sal­ną komu­ni­ka­cję: pro­sty prze­kaz, zro­zu­mia­ły dla każ­de­go. W edu­ka­cji sketch­no­ting może być uży­ty jako meto­da two­rze­nia nota­tek z lek­cji, z prze­czy­ta­nej lek­tu­ry, ze spo­tkań, debat czy kon­fe­ren­cji.

Zalety sketchnotingu

Sketch­no­ting wspie­ra aktyw­ne słu­cha­nie, anga­żu­je do pra­cy cały umysł, poma­ga utrzy­mać kon­cen­tra­cję na lek­cjach na tej samej zasa­dzie, kie­dy coś sobie „bazgro­li­my” pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej. Poma­ga rów­nież głę­biej zro­zu­mieć tekst poprzez doda­nie do nie­go pro­stych ikon wyra­ża­ją­cych emo­cje, ruch lub odro­bi­nę humo­ru.

Dzię­ki zasto­so­wa­niu myśle­nia wizu­al­ne­go jeste­śmy w sta­nie zapa­mię­tać wię­cej i na dłu­żej. Wystar­czy tro­chę odwa­gi, wia­ry w sie­bie i pro­ste­go tre­nin­gu ryso­wa­nia.

Sketch­no­ting może­my wyko­rzy­stać w naucza­niu wszyst­kich przed­mio­tów, w tym tak­że filo­zo­fii i ety­ki. Każ­dy może się nauczyć tej coraz chęt­niej uży­wa­nej for­my komu­ni­ka­cji, nawet oso­ba, któ­ra nigdy nie umia­ła ryso­wać. Meto­da ta jest peł­na dyna­mi­ki i zaba­wy i może dać wie­le rado­ści.

Co osiągniemy podczas tego krótkiego kursu?

  • spraw­ność w myśle­niu obra­za­mi,
  • posze­rze­nie naszej wyobraź­ni,
  • umie­jęt­ność ryso­wa­nia pro­stych, pod­sta­wo­wych ele­men­tów (ramek, strza­łek itp.),
  • opa­no­wa­nie alfa­be­tu sketch­no­tin­gu,
  • zna­jo­mość pod­staw kali­gra­fii,
  • umie­jęt­ność korzy­sta­nia z sza­blo­nów, pomoc­nych przy noto­wa­niu na lek­cjach, szko­le­niach lub kon­fe­ren­cjach,
  • spraw­ność w dobo­rze kolo­rów,
  • zna­jo­mość kil­ku pod­sta­wo­wych ikon zwią­za­nych z filo­zo­fią i ety­ką.

Naj­waż­niej­sze w korzy­sta­niu ze sketch­no­tin­gu w edu­ka­cji szkol­nej jest to, że nasze lek­cje, wykła­dy, pomo­ce dydak­tycz­ne i pre­zen­ta­cje zosta­ną wzbo­ga­co­ne o ele­men­ty bli­skie dzi­siej­szej mło­dzie­ży. Świat emo­ti­kon, ikon, myśle­nia za pomo­cą sko­ja­rzeń, żar­tów i memów poma­ga uczniom zro­zu­mieć to, co wyda­je im się zbyt abs­trak­cyj­ne.

Meto­da ta jest korzyst­na tak­że dla osób czu­ją­cych się samot­nie, bo daje poczu­cie rado­ści, pew­no­ści sie­bie, uwal­nia hor­mo­ny szczę­ścia, dostar­cza pozy­tyw­nych doznań este­tycz­nych i poczu­cie satys­fak­cji, któ­re poja­wia się, gdy two­rzy­my nasze wła­sne dzie­ła.

Przy­go­tuj­cie sobie na następ­ną lek­cję czar­ny mar­ker 0,8 mm lub cien­ko­pis i mniej wię­cej dwa mar­ke­ry ulu­bio­nych kolo­rów. Roz­pocz­nij­cie z nami wędrów­kę po „Myśle­niu wizu­al­nym”!


Vítěz­sla­va Hof­f­mann – absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Masa­ry­ka w Brnie w Cze­chach, nauczy­ciel­ka w Szko­le Pod­sta­wo­wej  nr 82 w Gdań­sku. Lider­ka i tre­ner­ka gru­py „Myśle­nie wizu­al­ne” w cen­trum doszka­la­nia nauczy­cie­li „Kre­atyw­na Peda­go­gi­ka” w Gdań­sku. Sketch­no­ter­ka, facy­li­ta­tor­ka oraz ilu­stra­tor­ka pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „FitE­du­ka­cja”. Ukoń­czy­ła kurs two­rze­nia map myśli w edu­ka­cji i biz­ne­sie u Tony­’e­go Buza­na. Posia­da cer­ty­fi­kat z Mind Map­pin­gu i Myśle­nia wizu­al­ne­go. Współ­pra­cu­je z insty­tu­cja­mi edu­ka­cyj­ny­mi „Edu­news”, „Plan Dal­toń­ski”, oraz z Fun­da­cją Dbam o mój zasięg. Autor­ka inno­wa­cji peda­go­gicz­nej „Myśle­nie wizu­al­ne – nauka two­rze­nia nota­tek w szko­le”, pro­jek­tów dla świe­tli­cy szkol­nej w tym „Filo­zo­fia życia”. Admi­ni­stra­tor­ka gru­py „Myśle­nie wizu­al­ne w edu­ka­cji” na Face­bo­oku. Autor­ka fiszek pomoc­nych do nauki języ­ka cze­skie­go. Lek­tor­ka i  tłu­macz­ka języ­ka cze­skie­go, doce­nio­na w roku 2017 nagro­dą Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska za dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną. Pro­wa­dzi fan­pa­ge na Face­bo­oku “Kocham Cze­chy”, „Poznej Pol­sko” oraz „Cze­ski język”. Wię­cej prac zwią­za­nych z myśle­niem wizu­al­nym znaj­dzie­cie na Face­bo­oku > Milu­ju a malu­ju – Vitia Hof­f­mann. Wspól­nie z Prze­my­sła­wem Sta­ro­niem prze­ko­nu­je stu­den­tów liceum i człon­ków „Zako­nu Fenik­sa”, że „ryso­wać każ­dy może, a szcze­gól­nie filo­zo­fię”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy