Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole

Vitia Bartošová Hoffmann: #2. Sketchnoting na lekcjach filozofii i etyki

Prezentujemy kolejny odcinek kursu myślenia wizualnego. Tym razem dowiecie się, jak znieść największe bariery, nie pozwalające nam w pełni korzystać z możliwości, jakie daje nam myślenie wizualne w edukacji. Tym ograniczeniem jest przekonanie, że nie umiemy rysować i że ktoś będzie oceniał nasze zdolności plastyczne. Jak sobie z tym poradzić? Zapraszamy do lektury.

Zapisz się do naszego newslettera

Sketch­no­ting – czy­li noto­wa­nie za pomo­cą obraz­ków – uży­wa języ­ka wizu­al­ne­go, któ­ry ma pomóc uczniom i studentom:

  • lepiej zapa­mię­ty­wać,
  • popra­wić kon­cen­tra­cję na lekcjach,
  • lepiej rozu­mieć materiał,
  • prze­żyć prze­kaz głę­biej, emocjonalnie,
  • szyb­ciej orien­to­wać się  w notatkach.

Obra­zy szyb­ciej i głę­biej „wcho­dzą” w naszą pamięć i pozo­sta­ją w niej na dłużej.

Nauczy­cie­lom, edu­ka­to­rom i wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób naucza­ją, obra­zy mogą pomóc:

  • przy­go­to­wać atrak­cyj­ne pre­zen­ta­cje i pomo­ce dydaktyczne,
  • two­rzyć ogło­sze­nia, ilu­stra­cje do publikacji,
  • robić świet­ne notat­ki ze szkoleń,
  • w kla­sach młod­szych uroz­ma­icić uzu­peł­nia­nie testów, spraw­dzia­nów itp.

Pew­nie powie­cie: no dobrze, ale ja prze­cież nie potra­fię rysować!

Przy­po­mnij­my sobie czas, kie­dy jako kil­ku­let­nie dzie­ci przy­no­si­li­śmy mamie stwo­rzo­ne przez nas obraz­ki. Przy­po­mnij­my sobie twarz i uśmiech naszej mamy. Była szczę­śli­wa. Nie oce­nia­ła nas. Nikt nas nie oce­niał. Dopie­ro wraz z roz­po­czę­ciem nauki w szko­le zaczę­li­śmy sami się oce­niać, porów­ny­wać, bo nas zaczę­to oce­niać… i twór­czość wraz z rado­ścią z nią zwią­za­ną odla­ty­wa­ły powo­li w siną dal.

W myśle­niu wizu­al­nym tak napraw­dę nie cho­dzi o umie­jęt­ność ryso­wa­nia ani w ogó­le wyłącz­nie o tę czyn­ność. Cho­dzi o roz­wi­nię­cie myśle­nia w obra­zach i sko­ja­rze­niach. Potrzeb­ny jest tutaj luz, otwar­ty umysł i jak naj­wię­cej humoru. 🙂

Powróć­my zatem do tych wcze­snych lat, do tej rado­ści, zaba­wy. Zapo­mnij­my o jakich­kol­wiek oce­nach z pla­sty­ki, nie mają one naj­mniej­sze­go zna­cze­nia. Weź­my mazak do ręki i…

Opra­co­wa­nie redak­cyj­ne Prze­mek Staroń


Vítěz­sla­va Hof­f­mann – absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Masa­ry­ka w Brnie w Cze­chach, nauczy­ciel­ka w Szko­le Pod­sta­wo­wej  nr 82 w Gdań­sku. Lider­ka i tre­ner­ka gru­py „Myśle­nie wizu­al­ne” w cen­trum doszka­la­nia nauczy­cie­li „Kre­atyw­na Peda­go­gi­ka” w Gdań­sku. Sketch­no­ter­ka, facy­li­ta­tor­ka oraz ilu­stra­tor­ka pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „FitE­du­ka­cja”. Ukoń­czy­ła kurs two­rze­nia map myśli w edu­ka­cji i biz­ne­sie u Tony­’e­go Buza­na. Posia­da cer­ty­fi­kat z Mind Map­pin­gu i Myśle­nia wizu­al­ne­go. Współ­pra­cu­je z insty­tu­cja­mi edu­ka­cyj­ny­mi „Edu­news”, „Plan Dal­toń­ski”, oraz z Fun­da­cją Dbam o mój zasięg. Autor­ka inno­wa­cji peda­go­gicz­nej „Myśle­nie wizu­al­ne – nauka two­rze­nia nota­tek w szko­le”, pro­jek­tów dla świe­tli­cy szkol­nej w tym „Filo­zo­fia życia”. Admi­ni­stra­tor­ka gru­py „Myśle­nie wizu­al­ne w edu­ka­cji” na Face­bo­oku. Autor­ka fiszek pomoc­nych do nauki języ­ka cze­skie­go. Lek­tor­ka i  tłu­macz­ka języ­ka cze­skie­go, doce­nio­na w roku 2017 nagro­dą Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska za dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną. Pro­wa­dzi fan­pa­ge na Face­bo­oku “Kocham Cze­chy”, „Poznej Pol­sko” oraz „Cze­ski język”. Wię­cej prac zwią­za­nych z myśle­niem wizu­al­nym znaj­dzie­cie na Face­bo­oku > Milu­ju a malu­ju – Vitia Hof­f­mann. Wspól­nie z Prze­my­sła­wem Sta­ro­niem prze­ko­nu­je stu­den­tów liceum i człon­ków „Zako­nu Fenik­sa”, że „ryso­wać każ­dy może, a szcze­gól­nie filozofię”.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy