Edukacja filozoficzna Filozofia w szkole

Vitia Bartošová Hoffmann: #2. Sketchnoting na lekcjach filozofii i etyki

Prezentujemy kolejny odcinek kursu myślenia wizualnego. Tym razem dowiecie się, jak znieść największe bariery, nie pozwalające nam w pełni korzystać z możliwości, jakie daje nam myślenie wizualne w edukacji. Tym ograniczeniem jest przekonanie, że nie umiemy rysować i że ktoś będzie oceniał nasze zdolności plastyczne. Jak sobie z tym poradzić? Zapraszamy do lektury.

Zapisz się do naszego newslettera

Sketch­not­ing – czyli notowanie za pomocą obrazków – uży­wa języ­ka wiz­ual­nego, który ma pomóc uczniom i stu­den­tom:

  • lep­iej zapamię­ty­wać,
  • popraw­ić kon­cen­trację na lekc­jach,
  • lep­iej rozu­mieć mate­ri­ał,
  • przeżyć przekaz głę­biej, emocjon­al­nie,
  • szy­b­ciej ori­en­tować się  w notatkach.

Obrazy szy­b­ciej i głę­biej „wchodzą” w naszą pamięć i pozosta­ją w niej na dłużej.

Nauczy­cielom, eduka­torom i wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek sposób naucza­ją, obrazy mogą pomóc:

  • przy­go­tować atrak­cyjne prezen­tac­je i pomoce dydak­ty­czne,
  • tworzyć ogłoszenia, ilus­trac­je do pub­likacji,
  • robić świetne notat­ki ze szkoleń,
  • w klasach młod­szych uroz­maicić uzu­peł­ni­an­ie testów, sprawdzianów itp.

Pewnie powiecie: no dobrze, ale ja prze­cież nie potrafię rysować!

Przy­pom­ni­jmy sobie czas, kiedy jako kilkulet­nie dzieci przynosil­iśmy mamie stwor­zone przez nas obraz­ki. Przy­pom­ni­jmy sobie twarz i uśmiech naszej mamy. Była szczęśli­wa. Nie oce­ni­ała nas. Nikt nas nie oce­ni­ał. Dopiero wraz z rozpoczę­ciem nau­ki w szkole zaczęliśmy sami się oce­ni­ać, porówny­wać, bo nas zaczę­to oce­ni­ać… i twór­c­zość wraz z radoś­cią z nią związaną odlaty­wały powoli w siną dal.

W myśle­niu wiz­ual­nym tak naprawdę nie chodzi o umiejęt­ność rysowa­nia ani w ogóle wyłącznie o tę czyn­ność. Chodzi o rozwinię­cie myśle­nia w obrazach i sko­jarzeni­ach. Potrzeb­ny jest tutaj luz, otwarty umysł i jak najwięcej humoru. 🙂

Powróćmy zatem do tych wczes­nych lat, do tej radoś­ci, zabawy. Zapom­ni­jmy o jakichkol­wiek oce­nach z plas­ty­ki, nie mają one najm­niejszego znaczenia. Weźmy mazak do ręki i…

Opra­cow­anie redak­cyjne Prze­mek Staroń


Vítězsla­va Hoff­mann – absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Masary­ka w Brnie w Czechach, nauczy­ciel­ka w Szkole Pod­sta­wowej  nr 82 w Gdańsku. Lid­er­ka i tren­er­ka grupy „Myśle­nie wiz­ualne” w cen­trum doszkala­nia nauczy­cieli „Kreaty­w­na Ped­a­gogi­ka” w Gdańsku. Sketch­noter­ka, facyl­i­ta­tor­ka oraz ilus­tra­tor­ka pro­jek­tu eduka­cyjnego „Fit­E­dukac­ja”. Ukończyła kurs tworzenia map myśli w edukacji i biz­ne­sie u Tony’ego Buzana. Posi­a­da cer­ty­fikat z Mind Map­pin­gu i Myśle­nia wiz­ual­nego. Współpracu­je z insty­tuc­ja­mi eduka­cyjny­mi „Edunews”, „Plan Dal­tońs­ki”, oraz z Fun­dacją Dbam o mój zasięg. Autor­ka innowacji ped­a­gog­icznej „Myśle­nie wiz­ualne – nau­ka tworzenia notatek w szkole”, pro­jek­tów dla świ­etl­i­cy szkol­nej w tym „Filo­zofia życia”. Admin­is­tra­tor­ka grupy „Myśle­nie wiz­ualne w edukacji” na Face­booku. Autor­ka fiszek pomoc­nych do nau­ki języ­ka czeskiego. Lek­tor­ka i  tłu­macz­ka języ­ka czeskiego, doce­niona w roku 2017 nagrodą Prezy­den­ta Mias­ta Gdańs­ka za dzi­ałal­ność eduka­cyjną. Prowadzi fan­page na Face­booku “Kocham Czechy”, „Poznej Pol­sko” oraz „Czes­ki język”. Więcej prac związanych z myśle­niem wiz­ual­nym zna­jdziecie na Face­booku > Milu­ju a malu­ju – Vitia Hoff­mann. Wspól­nie z Prze­mysławem Sta­roniem przekonu­je stu­den­tów liceum i członków „Zakonu Feniksa”, że „rysować każdy może, a szczegól­nie filo­zofię”.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy