Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Vitia Bartošová Hoffmann: kurs #3. Sketchnoting na lekcjach filozofii i etyki

W myśleniu wizualnym podstawą do wykonania notatki, czyli tworzenia kompozycji z ikon oraz piktogramów, jest uprzednie rozłożenie sobie na mniejsze elementy obiektu, który zamierzamy narysować. Niektórzy trenerzy sketchnotingu uważają, że do wykonania notatki wizualnej wystarczy umiejętność rysowania zwykłej kropki i kreski – linii prostej i krzywej. Inni poszerzają ten zakres o parę kolejnych punktów, a całość nazywają alfabetem sketchnotingu. W dzisiejszym odcinku prezentujemy go dla Was.

Zapisz się do naszego newslettera

Przys­tępu­jąc do tworzenia notat­ki wiz­ual­nej przede wszys­tkim należy:

  • dokon­ać włas­nej wiz­ual­iza­cji tego, co chce­my narysować,
  • rozpoz­nać pod­sta­wowe ksz­tał­ty, które będą wyko­rzys­tane w rysunku,
  • uproś­cić je tak, by moż­na było je szy­bko narysować.

By osiągnąć w tym biegłość, należy ćwiczyć rysowanie danego obiek­tu, w coraz krót­szym cza­sie.

Ćwiczenie

Wybier­amy jak­iś obiekt, który chce­my użyć w notatce wiz­ual­nej i rysu­je­my go w 30 sekund. Potem zmniejsza­my ten czas do 20 sekund, 10 sekund i 5 sekund. Pow­tarza­jąc każdy rysunek cztery razy (w coraz  szyb­szym tem­pie), zapisze­my go sobie w pamię­ci na dłużej i nabierze­my biegłoś­ci  w jego odt­warza­niu.
Zapraszam do ćwiczeń i cieszenia się efek­ta­mi.

Zobacz poprzed­nie odcin­ki kur­su: #1 > tutaj  oraz #2 > tutaj.


Vítězsla­va Hoff­mann – absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Masary­ka w Brnie w Czechach, nauczy­ciel­ka w Szkole Pod­sta­wowej  nr 82 w Gdańsku. Lid­er­ka i tren­er­ka grupy „Myśle­nie wiz­ualne” w cen­trum doszkala­nia nauczy­cieli „Kreaty­w­na Ped­a­gogi­ka” w Gdańsku. Sketch­noter­ka, facyl­i­ta­tor­ka oraz ilus­tra­tor­ka pro­jek­tu eduka­cyjnego „Fit­E­dukac­ja”. Ukończyła kurs tworzenia map myśli w edukacji i biz­ne­sie u Tony’ego Buzana. Posi­a­da cer­ty­fikat z Mind Map­pin­gu i Myśle­nia wiz­ual­nego. Współpracu­je z insty­tuc­ja­mi eduka­cyjny­mi „Edunews”, „Plan Dal­tońs­ki”, oraz z Fun­dacją Dbam o mój zasięg. Autor­ka innowacji ped­a­gog­icznej „Myśle­nie wiz­ualne – nau­ka tworzenia notatek w szkole”, pro­jek­tów dla świ­etl­i­cy szkol­nej w tym „Filo­zofia życia”. Admin­is­tra­tor­ka grupy „Myśle­nie wiz­ualne w edukacji” na Face­booku. Autor­ka fiszek pomoc­nych do nau­ki języ­ka czeskiego. Lek­tor­ka i  tłu­macz­ka języ­ka czeskiego, doce­niona w roku 2017 nagrodą Prezy­den­ta Mias­ta Gdańs­ka za dzi­ałal­ność eduka­cyjną. Prowadzi fan­page na Face­booku “Kocham Czechy”, „Poznej Pol­sko” oraz „Czes­ki język”. Więcej prac związanych z myśle­niem wiz­ual­nym zna­jdziecie na Face­booku > Milu­ju a malu­ju – Vitia Hoff­mann. Wspól­nie z Prze­mysławem Sta­roniem przekonu­je stu­den­tów liceum i członków „Zakonu Feniksa”, że „rysować każdy może, a szczegól­nie filo­zofię”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Nie wiem, wiem jed­no notat­ki graficzne nie są infantylne.
    Ja kupiłam książkę o sketch­notin­gu na inlabi.com, — i powiem zwał jak zwał, ale super się uży­wa tych notatek szczegól­noś­ci w szkole dla dzieci.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy