Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

W Szczecinie filozofia broni zdrowego rozsądku

Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej" zaprasza na kolejne spotkanie filozoficzne pt. Filozofia w obronie zdrowego rozsądku . Na wydarzenie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad całym cyklem filozoficznych spotkań, zorganizowanych dla młodzieży w księgarni „Fika”.

Zapisz się do naszego newslettera

Czy ist­nieje świat rzeczy­wisty, który jest nieza­leżny od nas? Czy jeśli człowiek zniknął­by z powierzch­ni Zie­mi, to zmienił­by się bieg świa­ta? Czy przeko­nanie o tym, że ist­nieje świat zewnętrzny jest przeko­naniem oczy­wistym i zgod­nym ze zdrowym rozsąd­kiem?

Na filo­zoficznym spotka­niu w księ­gar­nia FiKa młodzież dokona anal­izy filo­zoficznych strate­gii obrony, tak zwanych „zdroworozsąd­kowych” przekon­ań. Pokrótce zostanie omówiona filo­zofia Thomasa Rei­da, George’a Edwar­da Moore’a oraz Johna Searle’a.

Wydarze­nie jest adresowane do uczniów szkół pon­ad­pod­sta­wowych i stanowi część cyk­lu spotkań filo­zoficznych, zor­ga­ni­zowanych dla młodzieży szkol­nej.

Spotkanie poprowadzi Artur Kosec­ki – nauczy­ciel filo­zofii i ety­ki w L.O. Ukończył stu­dia mag­is­ter­skie i dok­toranck­ie na Uni­w­er­syte­cie Szczecińskim na kierunku filo­zofia. Intere­su­je się ontologią, filo­zofią umysłu oraz kog­ni­ty­wistyką. Obec­nie zaj­mu­je się metodą parafrazy.

Orga­ni­za­tor:
Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

Patroni:
„Filo­zo­fuj!”

Szczecin, Księ­gar­nia FiKa, al. Papieża Jana Pawła II 6
15 listopa­da 2018 o 17:00–18:00
Strona inter­ne­towa
Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy