Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

W Szczecinie filozofia broni zdrowego rozsądku

Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej" zaprasza na kolejne spotkanie filozoficzne pt. Filozofia w obronie zdrowego rozsądku . Na wydarzenie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad całym cyklem filozoficznych spotkań, zorganizowanych dla młodzieży w księgarni „Fika”.

Zapisz się do naszego newslettera

Czy ist­nie­je świat rze­czy­wi­sty, któ­ry jest nie­za­leż­ny od nas? Czy jeśli czło­wiek znik­nął­by z powierzch­ni Zie­mi, to zmie­nił­by się bieg świa­ta? Czy prze­ko­na­nie o tym, że ist­nie­je świat zewnętrz­ny jest prze­ko­na­niem oczy­wi­stym i zgod­nym ze zdro­wym rozsądkiem?

Na filo­zo­ficz­nym spo­tka­niu w księ­gar­nia FiKa mło­dzież doko­na ana­li­zy filo­zo­ficz­nych stra­te­gii obro­ny, tak zwa­nych „zdro­wo­roz­sąd­ko­wych” prze­ko­nań. Pokrót­ce zosta­nie omó­wio­na filo­zo­fia Tho­ma­sa Reida, George’a Edwar­da Moore’a oraz Joh­na Searle’a.

Wyda­rze­nie jest adre­so­wa­ne do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych i sta­no­wi część cyklu spo­tkań filo­zo­ficz­nych, zor­ga­ni­zo­wa­nych dla mło­dzie­ży szkolnej.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Artur Kosec­ki – nauczy­ciel filo­zo­fii i ety­ki w L.O. Ukoń­czył stu­dia magi­ster­skie i dok­to­ranc­kie na Uni­wer­sy­te­cie Szcze­ciń­skim na kie­run­ku filo­zo­fia. Inte­re­su­je się onto­lo­gią, filo­zo­fią umy­słu oraz kogni­ty­wi­sty­ką. Obec­nie zaj­mu­je się meto­dą parafrazy.

Orga­ni­za­tor:
Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Humanistycznej”

Patro­ni:
„Filo­zo­fuj!”

Szcze­cin, Księ­gar­nia FiKa, al. Papie­ża Jana Paw­ła II 6
15 listo­pa­da 2018 o 17:00–18:00
Stro­na internetowa
Wyda­rze­nie na Facebooku

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy