Ogłoszenia

Wakacyjna ramówka

Dziś pierwszy dzień wakacji. Żegnamy szkołę i do września odkładany standardowy rozkład publikowanych na portalu treści. Zapoznajcie się ze szczegółami.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my nowy tygo­dnio­wy roz­kład publi­ka­cji na por­ta­lu, któ­ry będzie obo­wią­zy­wał do sierp­nia włącznie.

 

Ponie­dział­ki co dru­gi tydzień: Bak­cyl filo­zo­fiiPoga­węd­nik filozoficzny

Wtor­ki co dwa tygo­dnie: Frag­ment z klasyka

Czwart­ki raz w mie­sią­cu: recen­zja książki

 

Czę­sto­tli­wość publi­ko­wa­nia pozo­sta­łych tre­ści popu­la­ry­za­tor­skich pozo­sta­je bez zmian, zatem codzien­nie ocze­kuj­cie nowe­go wpi­su na portalu.

Na czas waka­cji obie­cu­je­my też wię­cej memów i filo­zo­ficz­nych żartów!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy