Aktualności Wydarzenia

Wolność i niezależność – warsztaty dla nauczycieli

Stowarzyszenie Generator Myśli Humanistycznej prowadzi w Szczecinie warsztaty przeznaczone specjalnie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Najbliższe spotkanie pt. „Podmiot moralny między wolnością a zniewoleniem” odbędzie się w czwartek 19.01 o godz. 19.00. Obowiązują zapisy.

Zapisz się do naszego newslettera

Warsz­ta­ty będą pro­wa­dzo­ne przez Paw­ła Koło­dziń­skie­go, czyn­ne­go nauczy­cie­la filo­zo­fii, pra­cu­ją­ce­go w jed­nym z lice­ów ogól­no­kształ­cą­cych w Szcze­ci­nie. Spo­tka­nie w Gim­na­zjum nr 9 przy uli­cy Duni­kow­skie­go w Szcze­ci­nie. Wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni są ser­decz­nie zapro­sze­ni i mogą zgła­szać się za pomo­cą for­mu­la­rza dostęp­ne­go na stro­nie orga­ni­za­to­ra.

Naj­bliż­sze spo­tka­nie będzie poświę­co­ne kwe­stii wol­no­ści i nie­za­leż­no­ści w podej­mo­wa­niu decy­zji moral­nych. Na stro­nie orga­ni­za­to­ra czy­ta­my:

Celem zajęć jest uka­za­nie uwa­run­ko­wań pod­mio­to­wo­ści moral­nej rozu­mia­nej jako świa­do­mość moral­na oraz zdol­ność do postę­po­wa­nia zgod­ne­go z nią.

Dla nauczy­cie­la bar­dzo waż­na jest umie­jęt­ność zbu­do­wa­nia wła­snej toż­sa­mo­ści zawo­do­wej opar­tej na umy­sło­wej i moral­nej nie­za­leż­no­ści. W koń­cu pra­ca w szko­le wyma­ga nie­ustan­nej inte­rak­cji ze śro­do­wi­skiem i oto­cze­niem zawo­do­wym. Jak w takiej sytu­acji utrzy­mać samo­dziel­ność myśle­nia? Klu­czem do suk­ce­su jest przede wszyst­kim świa­do­mość wpły­wu spo­łe­czeń­stwa na jed­nost­kę, ogól­nie obo­wią­zu­ją­cych w danej gru­pie ten­den­cji i stan­dar­dów na nasze zacho­wa­nie. Zatem wol­ność moral­ne­go myśle­nia moż­na w sobie kształ­cić, jed­no­cze­śnie dba­jąc o wła­sną samo­świa­do­mość. Dla­te­go war­to wybrać się na warsz­ta­ty „Pod­miot moral­ny mię­dzy wol­no­ścią a znie­wo­le­niem” – w koń­cu, jak poda­ją orga­ni­za­to­rzy:

Cho­dzi o zwięk­sze­nie samo­świa­do­mo­ści mają­cej dodat­ni wpływ na pod­mio­to­wość moral­ną jed­nost­ki.

Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej to sto­wa­rzy­sze­nie zało­żo­ne i roz­wi­ja­ne przez dydak­ty­ków, nauczy­cie­li, któ­rzy na co dzień uczą filo­zo­fii oraz ety­ki w szko­łach. Jaki jest jego cel? Przede wszyst­kim stwo­rze­nie odpo­wied­nie­go zaple­cza, inte­gra­cja oraz wspar­cie śro­do­wi­ska huma­ni­stycz­ne­go dzia­ła­ją­ce­go w szko­le. Poza tym popu­la­ry­za­cja nowo­cze­snych, sku­tecz­nych i spraw­dzo­nych metod naucza­nia zarów­no filo­zo­fii, jak i ety­ki.

Wła­śnie w tym celu Gene­ra­tor two­rzy mię­dzy inny­mi dar­mo­wą bazę mate­ria­łów dydak­tycz­nych i orga­ni­zu­je spe­cjal­ne warsz­ta­ty prze­zna­czo­ne wła­śnie dla nauczy­cie­li przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych.

Opra­co­wał: Mate­usz Tofil­ski

Źró­dło: Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy