Aktualności Wydarzenia

Wolność i niezależność – warsztaty dla nauczycieli

Stowarzyszenie Generator Myśli Humanistycznej prowadzi w Szczecinie warsztaty przeznaczone specjalnie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Najbliższe spotkanie pt. „Podmiot moralny między wolnością a zniewoleniem” odbędzie się w czwartek 19.01 o godz. 19.00. Obowiązują zapisy.

Warsz­taty będą prowad­zone przez Pawła Kołodz­ińskiego, czyn­nego nauczy­ciela filo­zofii, pracu­jącego w jed­nym z liceów ogól­nok­sz­tałcą­cych w Szczecinie. Spotkanie w Gim­nazjum nr 9 przy uli­cy Dunikowskiego w Szczecinie. Wszyscy zain­tere­sowani są serdecznie zaproszeni i mogą zgłaszać się za pomocą for­mu­la­rza dostęp­nego na stron­ie orga­ni­za­to­ra.

Najbliższe spotkanie będzie poświę­cone kwestii wol­noś­ci i nieza­leżnoś­ci w pode­j­mowa­niu decyzji moral­nych. Na stron­ie orga­ni­za­to­ra czy­tamy:

Celem zajęć jest ukazanie uwarunk­owań pod­miotowoś­ci moral­nej rozu­mi­anej jako świado­mość moral­na oraz zdol­ność do postępowa­nia zgod­nego z nią.

Dla nauczy­ciela bard­zo waż­na jest umiejęt­ność zbu­dowa­nia włas­nej tożsamoś­ci zawodowej opartej na umysłowej i moral­nej nieza­leżnoś­ci. W końcu pra­ca w szkole wyma­ga nieustan­nej inter­akcji ze środowiskiem i otocze­niem zawodowym. Jak w takiej sytu­acji utrzy­mać samodziel­ność myśle­nia? Kluczem do sukce­su jest przede wszys­tkim świado­mość wpły­wu społeczeńst­wa na jed­nos­tkę, ogól­nie obow­iązu­ją­cych w danej grupie ten­dencji i stan­dard­ów na nasze zachowanie. Zatem wol­ność moral­nego myśle­nia moż­na w sobie ksz­tał­cić, jed­nocześnie dba­jąc o włas­ną samoświado­mość. Dlat­ego warto wybrać się na warsz­taty „Pod­miot moral­ny między wol­noś­cią a zniewole­niem” – w końcu, jak poda­ją orga­ni­za­torzy:

Chodzi o zwięk­sze­nie samoświado­moś­ci mającej dodat­ni wpływ na pod­miotowość moral­ną jed­nos­t­ki.

Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej to sto­warzysze­nie założone i rozwi­jane przez dydak­tyków, nauczy­cieli, którzy na co dzień uczą filo­zofii oraz ety­ki w szkołach. Jaki jest jego cel? Przede wszys­tkim stworze­nie odpowied­niego zaplecza, inte­grac­ja oraz wspar­cie środowiska human­isty­cznego dzi­ała­jącego w szkole. Poza tym pop­u­laryza­c­ja nowoczes­nych, skutecznych i sprawd­zonych metod naucza­nia zarówno filo­zofii, jak i ety­ki.

Właśnie w tym celu Gen­er­a­tor tworzy między inny­mi dar­mową bazę mate­ri­ałów dydak­ty­cznych i orga­nizu­je spec­jalne warsz­taty przez­nac­zone właśnie dla nauczy­cieli przed­miotów human­isty­cznych.

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki

Źródło: Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy