Aktualności Filozofia dla dzieci Patronaty

Warsztaty filozoficzne dla dzieci FilozofujMY! w CSK Lublin

W grudniu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ruszył program warsztatów filozoficznych dla dzieci. W ramach trzech pilotażowych spotkań uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie im. Marii Montessori będą mogli twórczo podyskutować o takich problemach jak (nie)pewność wiedzy, nuda i sens poszukiwań kamienia filozoficznego. Zajęcia poprowadzi dr Maria Pleskaczyńska, doświadczony dydaktyk oraz nasza koleżanka redakcyjna. „Filozofuj!” objęło patronatem cały cykl spotkań.

Zapisz się do naszego newslettera

Pier­wszym i pod­sta­wowym pytaniem w całej his­torii filo­zofii było pytanie „dlaczego?”. Dlaczego świat ist­nieje? Dlaczego funkcjonu­je on według tych, a nie innych praw? Dlaczego nie jest zupełnie inaczej? Dlaczego my ist­nieje­my? Dlaczego w ogóle się nad tym zas­tanaw­iamy?… Pyta­nia podob­ne do tych zadawanych przez filo­zofów zwykły zadawać dzieci, cza­sem kole­jny­mi „dlaczego?” powodu­jąc zniecier­pli­wie­nie dorosłych. Cza­sem zdarza się, że rozważa­nia, domysły i teorie snute przez dzieci (i nie tylko przez dzieci) bywa­ją pod­sumowane krótkim „nie filo­zo­fuj!”. Pod­czas rozpoczy­na­ją­cych się właśnie warsz­tatów należy pytać „dlaczego?” , filo­zo­fować, zas­tanaw­iać się, drążyć, dysku­tować, wpadać na kole­jne pomysły… Pyta­nia filo­zoficzne mogą nie mieć jed­noz­nacznych rozstrzyg­nięć  i jedynie słusznych odpowiedzi. Filo­zofia jest dla dzieci bard­zo demokraty­czną dyscy­pliną – nikt dotąd się jej nie uczył, nie ma lep­szych i gorszych uczniów, a każdy może zapro­ponować swo­je rozwiązanie i włas­ną inter­pre­tację omaw­ianych prob­lemów. Filo­zo­fować bowiem może każdy, a dzieci – z natu­ry otwarte, ciekawe świa­ta, dociek­li­we, cechu­jące się świeżoś­cią myśle­nia i twór­czy­mi pomysła­mi – są znakomi­ty­mi filo­zofi­a­mi. Pod­sta­wową metodą warsz­tatów będzie dyskus­ja; będziemy również pra­cow­ać z tek­stem, pra­cow­ać gru­pach, tworzyć pro­jek­ty i wcielać się w role. Pod­czas każdych zajęć dzieci wykon­a­ją też pracę plas­ty­czną bądź kon­struk­cyjną, którą będą mogły zabrać do domu. Celem zajęć filo­zoficznych jest ksz­tał­towanie umiejęt­noś­ci argu­men­ta­cyjnych, rozwój kry­ty­cznego i twór­czego myśle­nia u dzieci oraz dobra zabawa.

W ramach pro­gra­mu pilotażowego odbędą się trzy spotka­nia – w grud­niu 2018 oraz sty­czniu i lutym 2019.

Pier­wsze warsz­taty: Skąd wiemy, że nie śpimy? będą okazją do spotka­nia z Kartezjuszem i zapro­gramowa­nia Sowy Wiedzącej o tym, co Ważne.

Orga­ni­za­tor wydarzenia
Cen­trum Spotka­nia Kul­tur  w Lublin­ie

Patronat
„Filo­zo­fuj!”

Oso­ba prowadzą­ca
Maria Pleskaczyńs­ka

Czas trwa­nia pro­gra­mu pilotażowego
grudzień 2018-luty 2019

Początek pro­gra­mu: 10.12.2018 godz. 10.00

Miejsce: Cen­trum Spotka­nia Kul­tur, Plac Teatral­ny 1, Lublin

Link do strony wydarzenia > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy