Filozofia w szkole LaSF

Latająca Szkoła „Filozofuj!” — warsztaty filozoficzne w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

16 listopada w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku odbędzie się Dzień Filozofii i Etyki, którego patronem medialnym jest nasz magazyn. Z tej okazji odbędą się tam m.in. prelekcje filozoficzne oraz przygotowane przez nas warsztaty o sensie życia i z logiki pod szyldem Latającej Szkoły „Filozofuj!”. Zapraszamy!

W ramach obcho­dów Dnia odbę­dzie się uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród i dyplo­mów uczest­ni­kom Szkol­ne­go Kon­kur­su Filo­zo­ficz­ne­go. Uświet­ną je też filo­zo­ficz­ne pre­lek­cje, któ­re wygłoszą:

  • prof. dra hab. Karol Toeplitz
  • dr Artur Szut­ta,
  • uczen­ni­ce: Zofia Pie­czyń­skaZuzan­na Szut­ta.

Ponad­to nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne Lata­ją­cej Szko­ły „Filo­zo­fuj!”:

  • O sen­sie życia (pro­wa­dzą­cy: Artur Szut­ta),
  • Logi­ka na co dzień (pro­wa­dzą­cy: Celi­na Gło­gow­ska, Woj­ciech Czap­kow­ski).

Obcho­dy dnia uprzy­jem­ni opra­wa muzycz­na w wyko­na­niu Bar­to­sza Gołę­biow­skie­goAga­ty Szagż­do­wicz z kla­sy orga­nów prof. Han­ny Dys oraz Karo­li­ny Pere­pecz­ko (skrzyp­ce).


Ogól­no­kształ­cą­ca Szko­ła Muzycz­na I i II stop­nia im. Felik­sa Nowo­wiej­skie­go w Gdań­sku, ul. Gnil­na 3, Audi­to­rium Musicum
16 listo­pa­da 2016, godz. 11.50
Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia
Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy