Aktualności

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia od naszej redakcji

Drodzy Czytelnicy, Święta za pasem i z tej okazji redakcja „Filozofuj!” składa swoim Czytelnikom i sympatykom najserdeczniejsze życzenia!

Zapisz się do naszego newslettera

Z okazji nad­chodzą­cych Świąt Bożego Nar­o­dzenia życzymy Wam rados­nego i udu­chowionego przeży­wa­nia tego szczegól­nego cza­su. Niech poczu­cie bliskoś­ci, ciepła i radoś­ci wypełni Wam te świąteczne dni.

Życzymy Wam, by w te świę­ta nie zabrakło też filo­zoficznej zad­umy oraz by poczu­cie sen­su i głębia reflek­sji były obec­ne przez cały 2018 rok.

Mamy nadzieję, że będą w tym pomoc­ne przyszłoroczne numery naszego mag­a­zynu, poświę­cone tym razem zagad­nieniom: pięk­na, cza­su, spraw­iedli­woś­ci, oso­by, języ­ka, poza­ludz­kich umysłów. Zaprasza­my Was, Drodzy Czytel­ni­cy, do kon­tynu­acji z nami tej intelek­tu­al­nej podróży.

Wesołych Świąt! Do siego roku! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja „Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy