Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wieczór zapoznawczy z Fryderykiem Nietzsche – Filozofia w IKM

Nietzsche spotkanie w IKM Dolewski
Fryderyk Nietzsche należy do filozofów, którzy najmocniej wpłynęli na naszą współczesną kulturę. Jego dzieła stały się przedmiotem dyskusji dla świata akademickiego oraz inspiracją dla rzeszy artystów, polityków… Jednocześnie, zarówno wobec filozofii Nietzschego, jak i jego osoby narosło wiele niejasności oraz kontrowersji, o których podczas wykładu z cyklu Filozofia w IKM, opowie Robert Dolewski. Wydarzenie odbędzie się 10 października o godz. 18.00.

Zapisz się do naszego newslettera

– Czy jego myśl fak­tycz­nie uspra­wie­dli­wia kosz­mar nazi­zmu, czy też nie? Był­że on Pola­kiem z pocho­dze­nia, czy to jedy­nie jed­no z „dzi­wactw” nie­miec­kie­go filo­lo­ga? Jaki był jego sto­su­nek do kobiet, jeśli nie pełen szo­wi­ni­stycz­nych uprze­dzeń? Czy ten syn pro­te­stanc­kie­go pasto­ra był śmier­tel­nym wro­giem chrze­ści­jań­stwa, czy też jego ukry­tym sprzy­mie­rzeń­cem? Wresz­cie: jakim czło­wie­kiem wła­ści­wie był Nie­tz­sche pry­wat­nie? – zasta­na­wia się Robert Dolewski.

Aby odpo­wie­dzieć na te oraz inne pyta­nia, nale­ży się­gnąć nie tyl­ko do dzieł nie­miec­kie­go myśli­cie­la, lecz rów­nież zasta­no­wić się nad jego życiem. Nie­tz­sche filo­zo­fię uwa­żał za for­mę oso­bi­stej eks­pre­sji – wyra­ża­ją­cej naj­głęb­sze pokła­dy oso­bo­wo­ści filo­zo­fu­ją­ce­go… Wykład pod tytu­łem „Wie­czór zapo­znaw­czy z Fry­de­ry­kiem Nie­tz­sche” popro­wa­dzi Robert Dolew­ski, od wie­lu lat zaj­mu­ją­cy się filo­zo­fią Nietzschego.

Robert Dolew­ski, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, pre­zes fun­da­cji Ogród Filo­zo­fii. Pra­cow­nik dydak­tycz­ny na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Hob­by­stycz­nie od wie­lu lat udzie­la się rów­nież na Trój­miej­skiej sce­nie rapowej.

Wie­czór zapo­znaw­czy z Fry­de­ry­kiem Nie­tz­sche | Filo­zo­fia w IKM

Pro­wa­dze­nie: Robert Dolewski

Data: 10 paź­dzier­ni­ka, godz. 18.00

Miej­sce: Insty­tut Kul­tu­ry Miej­skiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/369163367345558/

Kolej­ne spo­tka­nie z cyklu Filo­zo­fia w IKM: 19 grud­nia, godz. 18.00, Dead­po­ol jako Świę­ty Miko­łaj. Czy­li kil­ka słów o postmodernizmie.

Filo­zo­fia poma­ga w two­rze­niu prze­strze­ni do roz­mo­wy wol­nej od potrze­by posta­wie­nia na swo­im, otwar­tej na pozna­nie innych punk­tów widze­nia. Od wrze­śnia 2018 w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miej­skiej odby­wa­ją się warsz­ta­ty dla dzie­ci i opie­ku­nów i wykła­dy z filo­zo­fią w tytu­le. Koor­dy­na­to­rem cyklu jest Sła­wo­mir Czarnecki.

Patro­nat: Filozofuj!

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy