Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wieczór zapoznawczy z Fryderykiem Nietzsche – Filozofia w IKM

Nietzsche spotkanie w IKM Dolewski
Fryderyk Nietzsche należy do filozofów, którzy najmocniej wpłynęli na naszą współczesną kulturę. Jego dzieła stały się przedmiotem dyskusji dla świata akademickiego oraz inspiracją dla rzeszy artystów, polityków… Jednocześnie, zarówno wobec filozofii Nietzschego, jak i jego osoby narosło wiele niejasności oraz kontrowersji, o których podczas wykładu z cyklu Filozofia w IKM, opowie Robert Dolewski. Wydarzenie odbędzie się 10 października o godz. 18.00.

Zapisz się do naszego newslettera

– Czy jego myśl fak­ty­cznie uspraw­iedli­wia kosz­mar naz­iz­mu, czy też nie? Byłże on Polakiem z pochodzenia, czy to jedynie jed­no z „dzi­wactw” niemieck­iego filolo­ga? Jaki był jego sto­sunek do kobi­et, jeśli nie pełen szowin­isty­cznych uprzedzeń? Czy ten syn protes­tanck­iego pas­to­ra był śmiertel­nym wro­giem chrześ­ci­jańst­wa, czy też jego ukry­tym sprzymierzeńcem? Wresz­cie: jakim człowiekiem właś­ci­wie był Niet­zsche pry­wat­nie? – zas­tanaw­ia się Robert Dolews­ki.

Aby odpowiedzieć na te oraz inne pyta­nia, należy sięgnąć nie tylko do dzieł niemieck­iego myśli­ciela, lecz również zas­tanow­ić się nad jego życiem. Niet­zsche filo­zofię uważał za for­mę oso­bis­tej ekspresji – wyraża­jącej najgłęb­sze pokłady osobowoś­ci filo­zo­fu­jącego… Wykład pod tytułem „Wieczór zapoz­naw­czy z Fry­derykiem Niet­zsche” poprowadzi Robert Dolews­ki, od wielu lat zaj­mu­ją­cy się filo­zofią Niet­zschego.

Robert Dolews­ki, dok­tor nauk human­isty­cznych, prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii. Pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hob­bysty­cznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

Wieczór zapoz­naw­czy z Fry­derykiem Niet­zsche | Filo­zofia w IKM

Prowadze­nie: Robert Dolews­ki

Data: 10 październi­ka, godz. 18.00

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wydarze­nie na Face­booku: https://www.facebook.com/events/369163367345558/

Kole­jne spotkanie z cyk­lu Filo­zofia w IKM: 19 grud­nia, godz. 18.00, Dead­pool jako Świę­ty Mikołaj. Czyli kil­ka słów o post­mod­ern­izmie.

Filo­zofia poma­ga w tworze­niu przestrzeni do roz­mowy wol­nej od potrze­by postaw­ienia na swoim, otwartej na poz­nanie innych punk­tów widzenia. Od wrześ­nia 2018 w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Miejskiej odby­wa­ją się warsz­taty dla dzieci i opiekunów i wykłady z filo­zofią w tytule. Koor­dy­na­torem cyk­lu jest Sła­womir Czar­nec­ki.

Patronat: Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy