Ogłoszenia

Wielka promocja na nowy rok szkolny! Większość numerów „Filozofuj!” przeceniona o 50%!

W „Filozofuj!" zależy nam na nauczaniu filozofii w ciekawy sposób. Dlatego przygotowaliśmy dla Was promocję na nowy rok szkolny!

Wie­my, że wie­lu nauczy­cie­li uży­wa nume­rów „Filo­zo­fuj!” jako przy­stęp­nych źró­deł wie­dzy i pomo­cy dydak­tycz­nych. Wie­my rów­nież, że w naszych nume­rach trud­ne i skom­pli­ko­wa­ne tema­ty opra­co­wa­ne są w cie­ka­wy i przy­stęp­ny spo­sób. Dla­te­go nie mogli­śmy uciec poku­sie sze­rze­nia dostę­pu do wie­dzy i prze­ce­ni­li­śmy nume­ry „Filo­zo­fuj!” nawet o 70%!. To ide­al­na oka­zja na uzu­peł­nie­nie swo­jej kolek­cji „Filo­zo­fuj!” o bra­ku­ją­ce egzemplarze 🙂

Oto lista nume­rów obję­tych promocją:

 

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do 10 wrze­śnia (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy