Aktualności Patronaty

Wolność egzystencjalna a wolność kwantowa – „Czwartek z filozofią” na Dworze Artusa

Już jutro, czyli 30 listopada 2017 roku, o godzinie 18:30 w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu będzie można posłuchać i podyskutować o determinizmie i wolności w przyrodzie – w odniesieniu do wolności ludzkiej woli. Czwartek z filozofią nosi tym razem tytuł „Wolność egzystencjalna a wolność kwantowa”, a poprowadzi ją prof. dr hab. Mirosław #Żelazny z UMK. „Filozofuj!” tradycyjnie obejmuje patronat medialny nad wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Poję­cie wol­no­ści jest wie­lo­znacz­ne, a jego rozu­mie­nie uza­leż­nio­ne jest od wie­lu czyn­ni­ków. Co inne­go ozna­cza ono dla praw­ni­ka, co inne­go dla poli­ty­ka, jesz­cze co inne­go zaś dla filo­zo­fa. Czło­wiek w filo­zo­fii egzy­sten­cjal­nej jest postrze­ga­ny jako isto­ta wol­na. Kwe­stię tę poru­szał w swo­ich roz­wa­ża­niach Kar­te­zjusz, potem Heideg­ger czy Sar­tre. Świat przy­ro­dy wyda­je się być zde­ter­mi­no­wa­ny przez pew­ne pra­wa; z tego też wzglę­du sta­wia­no go w opo­zy­cji do świa­ta wol­no­ści ludz­kich badań, trak­tu­jąc obie te sfe­ry jako odręb­ne. Przy pró­bie wyja­śnia­nia zja­wisk przy­ro­dy oka­za­ło się jed­nak, że z fizy­ki nie moż­na cał­ko­wi­cie wyklu­czyć poję­cia wol­no­ści. Fizy­ka dwu­dzie­ste­go wie­ku ina­czej postrze­ga ten ter­min i pozwa­la na poszu­ki­wa­nie nowych odpo­wie­dzi na pyta­nie o zwią­zek mię­dzy świa­tem przy­ro­dy a sfe­rą ludz­kiej wol­no­ści.

Temat przed­sta­wi prof. dr hab. Miro­sław Żela­zny, kie­row­nik Zakła­du Este­ty­ki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UMK.

 

Spo­tka­nie odbę­dzie się 30 listo­pa­da 2017 roku o godzi­nie 18:30 w Sali Wiel­kiej Dwo­ru Artu­sa w Toru­niu.

 

Źró­dło: Dwór Artu­sa

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Rad­kie­wicz

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy