Aktualności Patronaty

Wolność egzystencjalna a wolność kwantowa – „Czwartek z filozofią” na Dworze Artusa

Już jutro, czyli 30 listopada 2017 roku, o godzinie 18:30 w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu będzie można posłuchać i podyskutować o determinizmie i wolności w przyrodzie – w odniesieniu do wolności ludzkiej woli. Czwartek z filozofią nosi tym razem tytuł „Wolność egzystencjalna a wolność kwantowa”, a poprowadzi ją prof. dr hab. Mirosław #Żelazny z UMK. „Filozofuj!” tradycyjnie obejmuje patronat medialny nad wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Poję­cie wol­noś­ci jest wieloz­naczne, a jego rozu­mie­nie uza­leżnione jest od wielu czyn­ników. Co innego oznacza ono dla prawni­ka, co innego dla poli­ty­ka, jeszcze co innego zaś dla filo­zo­fa. Człowiek w filo­zofii egzys­tenc­jal­nej jest postrze­gany jako isto­ta wol­na. Kwest­ię tę poruszał w swoich rozważa­ni­ach Kartezjusz, potem Hei­deg­ger czy Sartre. Świat przy­rody wyda­je się być zde­ter­mi­nowany przez pewne prawa; z tego też wzglę­du staw­iano go w opozy­cji do świa­ta wol­noś­ci ludz­kich badań, trak­tu­jąc obie te sfery jako odręb­ne. Przy pró­bie wyjaś­ni­a­nia zjawisk przy­rody okaza­ło się jed­nak, że z fizy­ki nie moż­na całkowicie wyk­luczyć poję­cia wol­noś­ci. Fizy­ka dwudzi­estego wieku inaczej postrze­ga ten ter­min i pozwala na poszuki­wanie nowych odpowiedzi na pytanie o związek między światem przy­rody a sferą ludzkiej wol­noś­ci.

Tem­at przed­stawi prof. dr hab. Mirosław Żelazny, kierown­ik Zakładu Este­ty­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK.

 

Spotkanie odbędzie się 30 listopa­da 2017 roku o godzinie 18:30 w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu.

 

Źródło: Dwór Artusa

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy