Aktualności Filozofia nauki Filozofia przyrody Patronaty Wydarzenia

Wolność w świecie kwantów. Wszystko jest filozofią w Gdyni

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie „Wszystko jest filozofią”, zorganizowane przez Fundację Vademecum w Gdyni. Tym razem padnie pytanie o "wolność w świecie kwantów".

Wolność w świecie kwantów

Prze­czą­ce intu­icji i zdro­we­mu roz­sąd­ko­wi impli­ka­cje mecha­ni­ki kwan­to­wej fra­pu­ją filo­zo­fów już od ponad 80 lat. Szcze­gól­ne kon­tro­wer­sje wzbu­dza ist­nie­nie tzw. sta­nów splą­ta­nych, w któ­rych to jed­na cząst­ka zda­je się natych­miast wie­dzieć co czy­ni jej part­ner, choć­by był on na dru­gim krań­cu Wszech­świa­ta. Gło­śna deba­ta Alber­ta Ein­ste­ina z Nie­lsem Boh­rem w 1935 roku poświę­co­na temu zagad­nie­niu zda­wa­ła się abs­trak­cyj­na i czy­sto aka­de­mic­ka. Jed­nak pra­wie 30 lat póź­niej John Ste­ward Bell odkrył pew­ną pro­stą nie­rów­ność speł­nio­ną w mecha­ni­ce kla­sycz­nej, a łama­ną w mecha­ni­ce kwan­to­wej. Od tego cza­su łama­nie nie­rów­no­ści Bel­la zaob­ser­wo­wa­no w wie­lu eks­pe­ry­men­tach, przy­zna­jąc rację Boh­ro­wi. Czy jed­nak Ein­ste­in na pew­no się mylił? I co ma z tym wspól­ne­go nasza wol­na wola?

Gości­my wraz z Teatr Gdy­nia Głów­na dr Micha­ła Eck­ste­ina — fizy­ka i mate­ma­ty­ka pra­cu­ją­ce­go w Kra­jo­wym Cen­trum Infor­ma­ty­ki Kwan­to­wej na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze się­ga­ją od abs­trak­cyj­nej alge­bry i geo­me­trii nie­prze­mien­nej po fizy­kę kwan­to­wą i Ogól­ną Teo­rię Względ­no­ści. Jest człon­kiem Cen­trum Koper­ni­ka Badań Inter­dy­scy­pli­nar­nych i bli­skim współ­pra­cow­ni­kiem ks. prof. Micha­ła Hel­le­ra. Pry­wat­nie, mąż bio­loż­ki Oli, tato Kin­gi i Paw­ła, ama­tor wspi­nacz­ki w górach wysokich.

➤ Miej­sce: Teatr Gdy­nia Głów­na, Plac Kon­sty­tu­cji 1

➤ Data: 21.11.2018 (śro­da)

➤ Godzi­na: 18:30–20:00

Stro­na organizatora

Wyda­rze­nie na facebooku

Wstęp wol­ny

Mece­na­sem pro­jek­tu jest mia­sto Gdynia

Ser­decz­nie zapraszamy!

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy