Aktualności Filozofia nauki Filozofia przyrody Patronaty Wydarzenia

Wolność w świecie kwantów. Wszystko jest filozofią w Gdyni

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie „Wszystko jest filozofią”, zorganizowane przez Fundację Vademecum w Gdyni. Tym razem padnie pytanie o "wolność w świecie kwantów".

Zapisz się do naszego newslettera

Wolność w świecie kwantów

Prze­czą­ce intu­icji i zdro­we­mu roz­sąd­ko­wi impli­ka­cje mecha­ni­ki kwan­to­wej fra­pu­ją filo­zo­fów już od ponad 80 lat. Szcze­gól­ne kon­tro­wer­sje wzbu­dza ist­nie­nie tzw. sta­nów splą­ta­nych, w któ­rych to jed­na cząst­ka zda­je się natych­miast wie­dzieć co czy­ni jej part­ner, choć­by był on na dru­gim krań­cu Wszech­świa­ta. Gło­śna deba­ta Alber­ta Ein­ste­ina z Nie­lsem Boh­rem w 1935 roku poświę­co­na temu zagad­nie­niu zda­wa­ła się abs­trak­cyj­na i czy­sto aka­de­mic­ka. Jed­nak pra­wie 30 lat póź­niej John Ste­ward Bell odkrył pew­ną pro­stą nie­rów­ność speł­nio­ną w mecha­ni­ce kla­sycz­nej, a łama­ną w mecha­ni­ce kwan­to­wej. Od tego cza­su łama­nie nie­rów­no­ści Bel­la zaob­ser­wo­wa­no w wie­lu eks­pe­ry­men­tach, przy­zna­jąc rację Boh­ro­wi. Czy jed­nak Ein­ste­in na pew­no się mylił? I co ma z tym wspól­ne­go nasza wol­na wola?

Gości­my wraz z Teatr Gdy­nia Głów­na dr Micha­ła Eck­ste­ina — fizy­ka i mate­ma­ty­ka pra­cu­ją­ce­go w Kra­jo­wym Cen­trum Infor­ma­ty­ki Kwan­to­wej na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze się­ga­ją od abs­trak­cyj­nej alge­bry i geo­me­trii nie­prze­mien­nej po fizy­kę kwan­to­wą i Ogól­ną Teo­rię Względ­no­ści. Jest człon­kiem Cen­trum Koper­ni­ka Badań Inter­dy­scy­pli­nar­nych i bli­skim współ­pra­cow­ni­kiem ks. prof. Micha­ła Hel­le­ra. Pry­wat­nie, mąż bio­loż­ki Oli, tato Kin­gi i Paw­ła, ama­tor wspi­nacz­ki w górach wysokich.

➤ Miej­sce: Teatr Gdy­nia Głów­na, Plac Kon­sty­tu­cji 1

➤ Data: 21.11.2018 (śro­da)

➤ Godzi­na: 18:30–20:00

Stro­na organizatora

Wyda­rze­nie na facebooku

Wstęp wol­ny

Mece­na­sem pro­jek­tu jest mia­sto Gdynia

Ser­decz­nie zapraszamy!

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy