Aktualności Filozofia nauki Filozofia przyrody Patronaty Wydarzenia

Wolność w świecie kwantów. Wszystko jest filozofią w Gdyni

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie „Wszystko jest filozofią”, zorganizowane przez Fundację Vademecum w Gdyni. Tym razem padnie pytanie o "wolność w świecie kwantów".

Zapisz się do naszego newslettera

Wolność w świecie kwantów

Przeczące intu­icji i zdrowe­mu rozsąd­kowi imp­likac­je mechani­ki kwan­towej fra­pu­ją filo­zofów już od pon­ad 80 lat. Szczególne kon­trow­er­sje wzbudza ist­nie­nie tzw. stanów splą­tanych, w których to jed­na cząst­ka zda­je się naty­ch­mi­ast wiedzieć co czyni jej part­ner, choć­by był on na drugim krańcu Wszechświa­ta. Głoś­na deba­ta Alber­ta Ein­steina z Nielsem Bohrem w 1935 roku poświę­cona temu zagad­nie­niu zdawała się abstrak­cyj­na i czys­to aka­demic­ka. Jed­nak praw­ie 30 lat później John Stew­ard Bell odkrył pewną prostą nierówność spełnioną w mechan­ice klasy­cznej, a łamaną w mechan­ice kwan­towej. Od tego cza­su łamanie nierównoś­ci Bel­la zaob­ser­wowano w wielu ekspery­men­tach, przyz­na­jąc rację Bohrowi. Czy jed­nak Ein­stein na pewno się mylił? I co ma z tym wspól­nego nasza wol­na wola?

Gościmy wraz z Teatr Gdy­nia Głów­na dr Michała Eck­steina — fizy­ka i matem­aty­ka pracu­jącego w Kra­jowym Cen­trum Infor­maty­ki Kwan­towej na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze się­ga­ją od abstrak­cyjnej alge­bry i geometrii nieprzemi­en­nej po fizykę kwan­tową i Ogól­ną Teorię Względ­noś­ci. Jest członkiem Cen­trum Koperni­ka Badań Inter­dyscy­pli­narnych i bliskim współpra­cown­ikiem ks. prof. Michała Hellera. Pry­wat­nie, mąż bioloż­ki Oli, tato Kin­gi i Pawła, ama­tor wspinacz­ki w górach wyso­kich.

➤ Miejsce: Teatr Gdy­nia Głów­na, Plac Kon­sty­tucji 1

➤ Data: 21.11.2018 (śro­da)

➤ Godz­i­na: 18:30–20:00

Strona orga­ni­za­to­ra

Wydarze­nie na face­booku

Wstęp wol­ny

Mece­nasem pro­jek­tu jest mias­to Gdy­nia

Serdecznie zaprasza­my!

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy